Викладачі кафедри

foto

к.т.н., доц., завідувач кафедри хімічної техніки та промислової екології  НТУ «ХПІ» Шестопалов Олексій Валерійович

Науковий напрям – Підвищення екологічної безпеки виробництва соди; проектування апаратів очищення скидань і викидів, у тому числі біологічних.

Науково-педагогічний стаж – 16 років. Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць.

Провідний лектор з дисциплін: «Теорія систем в екології», «Технології знешкодження та утилізації компонентів газових викидів»

Google Scholar, ID Scopus, ORCID

Ceytlin д.т.н., проф., професор кафедри ХТПЕ Цейтлін Мусій Абрамович

Науковий напрям – дослідження процесів розділення суспензій, масо- та теплообміну у технологіях очистки скидних газів, зменшення об’єму стоків, використання вторинної теплоти, ресурсо- та енергозбереження.

Науково-педагогічний стаж –32 років.

Автор понад 240 наукових та навчально-методичних праць.

Провідний лектор з дисциплін: «Машини та апарати хімічних підприємств», «Устаткування та основи  проектування екологічно безпечних технологій з використанням САПР», «Основи термодинаміки», «Інженерні системи водопостачання та водовідведення населених пунктів та підприємств»

Google Scholar, ID Scopus, ORCID

0Себко д.т.н, проф., професор кафедри ХТПЕ Себко Вадим Вадимович

Науковий напрям – Створення нових методів і пристроїв контролю, показників якості обладнання машинобудування і хімічного машинобудування в процесі розробки, роботи і промислової експлуатації, задачі діагностики і моніторингу технічного стану об’єктів, що контролюються, контроль основних показників стану рідинних та газових середовищ

Науково-педагогічний стаж – 25 роки. Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць.

Провідний лектор з дисциплін: «Методи дослідження, діагностика, моніторинг технічного стану машин та апаратів», «Сертифікація обладнання і харчової продукції», «Проектування технічних об’єктів та обладнання», «Стандартизація та сертифікація обладнання, сировини і харчових продуктів»

Google Scholar, ID Scopus, ORCID

Zinchenko к.т.н., проф., професор кафедри ХТПЕ Зінченко Марина Георгіївна

Науковий напрям – Розробка технології утилізації органічних відходів із отриманням органо-мінеральних добрив.

Науково-педагогічний стаж – 33 роки. Кількість публікацій – 120, в тому числі 2 монографії, 2 навчальних посібника (одноосібні), 15 патентів, 13 навчально-методичних посібників.

Провідний лектор з дисциплін: “Біологічні методи очистки стічних вод та переробки відходів”, “Біохімічні та мікробіологічні основи харчових і бродильних технологій”, “Спеціальне обладнання переробних виробництв сільськогосподарської продукції”, “Біотехнологічний захист навколишнього середовища”, “Біобезпека та біозахист держави”.

Google Scholar, ID Scopus, ORCID

д.т.н, проф., професор кафедри ХТПЕ Козуля Тетяна Володимирівна

Науковий напрям: теорія і практика ентропії в екологічній безпеці, моделювання складних природно-техногенних систем, прийняття рішень в системі екологічного моніторингу,

Науково-педагогічний стаж – 25 років і 11 років науково-дослідної роботи в відділі «Охорони праці та екології» НІІ «Інститут монокристалів» НАН України. Автор близько 200 наукових та навчально-методичних праць, з яких 17 навчально-методичних робіт: 7 навчальних посібників (2 посібника із грифом МОН України), 4 методичні розробки, 2 одноосібні монографії (одна з них зарубіжна), 3 колективні монографії, 1 підручник з грифом.

Читає лекції з наступних курсів: «Моделювання та прогнозування стану довкілля», «Ландшафтна екологія», «Екологічний менеджмент»

Google Scholar,  ID ScopusORCID

Moiseev

к.т.н., проф., професор кафедри ХТПЕ Моїсєєв Віктор Федорович

Науковий напрям – Закономірності процесу зневоднення суспензій в полі відцентрових сил

Науково-педагогічний стаж – 35 років. Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць.

Провідний лектор з дисциплін: «Машини та апарати харчових, переробних та хімічних виробництв» «Технологічне обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв» , «Спеціальне обладнання та процеси органічної хімії»,  «Спеціальне обладнання та процеси неорганічної хімії».

Google Scholar, ID Scopus, ORCID

к.т.н., доц., професор кафедри ХТПЕ  Байрачний Володимир Борисович

Науковий напрям – Інноваційні матеріали та захист від корозії

Науково-педагогічний стаж – 38 років з яких 5 років науково-дослідної роботи у відділі «Тепломасобмінної апаратури» НПО «КАРБОНАТ». Автор близько 150 наукових та навчально-методичних праць, з яких 4 навчальних посібників (із грифом МОН України), 2 монографії, 1 підручник з грифом»

Провідний лектор з дисциплін: «Антикорозійний захист обладнання», «Нові конструкційні матеріали та дизайн»

Google Scholar, ID Scopus, ORCID

к.т.н., доц., доцент кафедри ХТПЕ Кривільова Світлана Павлівна

Науковий напрям – Дослідження процесу отримання гідроксилапатита

Науково-педагогічний стаж – 37 років. Автор більше ніж 100 публікацій, навчально-методичних праць та винаходів.

Провідний лектор з дисциплін: “Геологія з основами геоморфології””, “Основи промислового будівництва і санітарної техніки”, “Технологічні комплекси підприємств будівельних матеріалів, виробів і конструкцій”, “Урбоекологія” і “Соціальна екологія і екологія людини”.

Google Scholar, ID Scopus, ORCID

Samoylenko к.т.н., доц., професор кафедри ХТПЕ Самойленко Наталія Миколаївна

Науковий напрям – Дослідження забруднення водних об’єктів фармацевтичними препаратами і їх похідними.

Науково-педагогічний стаж – 29 років. Автор понад 190 наукових та навчально-методичних праць.

Провідний лектор з дисциплін: «Системи технологій та промислова екологія», «Організація та управління в природоохоронній діяльності», «Управління техногенною та екологічною безпекою», «Обладнання захисту біосфери», «Екологічно сталий розвиток міст».

Google Scholar, ID Scopus, ORCID

Nechiporenko к.т.н., доц., доцент кафедри ХТПЕ Нечипоренко Дмитро Ігорович

Науковий напрям – Дослідження процесів кипіння термолабільних розчинів в каналах гріючої камери випарних апаратів.

Досвід роботи – 23 роки. Автор та співавтор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

Провідний лектор з дисциплін: Основи виготовлення обладнання хімічних та харчових виробництв; Методи забезпечення надійного функціонування машин та апаратів хімічних виробництв; Методи забезпечення надійного функціонування машин та апаратів переробних і харчових виробництв; Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання.

Google Scholar, ID Scopus, ORCID

Raiko к.т.н., проф., професор кафедри ХТПЕ Райко Валентина Федорівна

Науковий напрям – Закономірності концентрації стічних вод за рахунок вторинних енергетичних ресурсів.

Досвід педагогічної роботи –30 років.

Автор понад 235 наукових та навчально-методичних праць.

Провідний лектор з дисциплін: «Устаткування та основи  проектування екологічно безпечних технологій з використанням САПР», «Інженерні системи водопостачання та водовідведення населених пунктів та підприємств», «Устаткування та проектування інженерних систем по забезпеченню професійної та промислової безпеки»

Google Scholar, ID Scopus, ORCID

Pitak к.т.н., доц., , доцент кафедри ХТПЕ Пітак Інна Вячеславівна

Науковий напрям – Дослідження процесу очищення газоповітряних сумішей в роторному апараті вихрового типа

Науково-педагогічний стаж – 15 років

Google Scholar, ID Scopus, ORCID

доцент кафедри ХТПЕ НТУ «ХПІ» Новожилова Тетяна Борисівна

Науковий напрям – Екологічні проблеми хімічної та харчової промисловості 

Науково-педагогічний стаж – 23 роки. Автор та співавтор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

Провідний лектор з дисциплін «Екологія», «Промислова екологія», «Техноекологія».

Google Scholar, ID Scopus, ORCID

Babenko к.т.н., доц., доцент кафедри ХТПЕ Бабенко Володимир Миколайович

Науковий напрям – Дослідження модифікованого блоку регулярної насадки в ролі стабілізатора шару піни в колонних апаратах

Науково-педагогічний стаж – 18 років. Автор та співавтор  понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Провідний лектор з дисциплін: «Радіоекологія», «Моніторинг довкілля », «Моделювання та прогнозування стану довкілля», «Топографія з основами картографії».

Google Scholar, ID Scopus, ORCID

bublik к.т.н., доц., доцент кафедри ХТПЕ Манойло Євгенія Володимирівна 

Науковий напрям – Дослідження процесів гідродинаміки і масопередачі у відцентрових апаратах

Науково-педагогічний стаж – 18 років. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Провідний лектор з дисциплін: «Вступ до фаху», «Інформаційні технології у інженерній діяльності» , «Основи проектування промислових об’єктів з використанням САПР»,  «Теорія технічних систем».

Google Scholar, ID Scopus, ORCID

Filenko к.т.н., доц., доцент кафедри ХТПЕ Філенко Олеся Миколаївна

Науковий напрям – Уловлювання аміаку і парникових газів при використанні комбінованого контактного пристрою

Науково-педагогічний стаж – 20 років. Автор та співавтор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Провідний лектор з дисциплін: «Вступ до спеціальності», «Оцінка впливу на довкілля та стратегічна екологічна оцінка», «Ландшафтна екологія», «Екологічний контроль та аудит, управління екологічними ризиками», «Екологічний менеджмент», «Екоінновації в створенні нових
технологій»

Google Scholar, ID Scopus, ORCID

к.т.н., доц., доцент кафедри ХТПЕ Тихомирова Тетяна Сергіївна

Науковий напрям – впровадження концепції сталого розвитку, удосконалення системи поводження з ТПВ.

Науково-педагогічний стаж – 18 років. Автор та співавтор  понад 50 наукових та навчально-методичних праць. Вільно володіє англійської та української мовами.

Провідний лектор з дисциплін: «Сталий розвиток» та «Грантрайтинг та міжнародна співпраця в екології» (англійською мовою), «Гідрологія», «Ґрунтознавство»

Google Scholar, ID Scopus, ORCID

доктор філософії (phD), доцент кафедри ХТПЕ, Литвин Аліна Олегівна, 

Науково-педагогічний стаж – 3 роки. Автор та співавтор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

Провідний лектор з дисциплін: “Технологічне обладнання харчових виробництв”, “Технологічне обладнання хімічних виробництв”, “Енерго- та ресурсозбереження у хімічній технології”

Google Scholar, ID Scopus, ORCID

доктор філософії (phD), cтарший викладач кафедри ХТПЕ, Махоніна Оксана Сергіївна,

Науково-педагогічний стаж – 3 роки. Автор та співавтор понад 25 наукових та методичних публікацій. серед яких 3 статей у фахових виданнях рекомендованих ВАК України, 3 статті індексуються міжнародними науко-метричними базами даних SCOPUS, 1 статті у періодичних наукових виданнях інших держав рецензованих міжнародних закордонних журналах, та 12 тез доповідей конференцій.

Провідний лектор з дисципліни “Метеорологія та кліматологія”

Google Scholar, ID Scopus, ORCID

доктор філософії (phD), доцент кафедри ХТПЕ, Сакун Антоніна Олегівна, 

Науково-педагогічний стаж – 4 роки. Співавтор понад 40 наукових публікацій. Вільно володіє англійською та українськими мовами. 

Провідний лектор з дисциплін: «Загальна екологія», «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище» та «Системи управління відходами»

Google ScholarID ScopusORCID

доктор філософії (phD), старший викладач кафедри ХТПЕ, Забіяка Наталія Анатоліївна

Загальна кількість публікацій – 18.

Науково-педагогічний стаж – 4 роки.

Основні курси: “Екологічна інженерія та конструювання екологічно безпечних реакторів та реакторних систем”; “Теорія конструювання реакторів та апаратів в харчових, переробних та хімічних виробництвах”

Google Scholar, ID Scopus, ORCID

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *