Співробітники

foto к.т.н., доц. Шестопалов Олексій Валерійович, завідувач кафедри хімічної техніки та промислової екології  НТУ «ХПІ».

Науковий напрям – Підвищення екологічної безпеки виробництва соди; проектування апаратів очищення скидань і викидів, у тому числі біологічних.

Досвід педагогічної роботи – 13 років. Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць.

Провідний лектор з дисциплін: «Теорія систем в екології», «Технології знешкодження та утилізації компонентів газових викидів»

Google Scholar, ID Scopus

Ceytlin д.т.н., проф. Цейтлін Мусій Абрамович

Науковий напрям – Закономірності концентрації стічних вод за рахунок вторинних енергетичних ресурсів.

Досвід педагогічної роботи –30 років.

Автор понад 240 наукових та навчально-методичних праць.

Провідний лектор з дисциплін: «Машини та апарати хімічних підприємств», «Устаткування та основи  проектування екологічно безпечних технологій з використанням САПР», «Основи термодинаміки», «Інженерні системи водопостачання та водовідведення населених пунктів та підприємств»

Google Scholar, ID Scopus

0Себко д.т.н, проф. Себко Вадим Вадимович

Науковий напрям – Створення нових методів і пристроїв контролю, показників якості обладнання машинобудування і хімічного машинобудування в процесі розробки, роботи і промислової експлуатації, задачі діагностики і моніторингу технічного стану об’єктів, що контролюються, контроль основних показників стану рідинних та газових середовищ

Досвід роботи – 23 роки. Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць.

Провідний лектор з дисциплін: «Методи дослідження, діагностика, моніторинг технічного стану машин та апаратів», «Сертифікація обладнання і харчової продукції», «Проектування технічних об’єктів та обладнання», «Стандартизація та сертифікація обладнання, сировини і харчових продуктів»

Google Scholar, ID Scopus

Zinchenko к.т.н., проф. Зінченко Марина Георгіївна

Науковий напрям – Розробка технології утилізації органічних відходів із отриманням органо-мінеральних добрив

Кількість публікацій – 118, в тому числі 2 монографії, 2 навчальних посібника (одноосібні), 15 патентів, 13 навчально-методичних посібників

Основні курси: “Біологічні методи очистки стічних вод та переробки відходів” “Біохімічні та мікробіологічні основи харчових і бродильних технологій”, “Технологія утилізації твердих відходів” “Спеціальне обладнання переробних виробництв сільськогосподарської продукції”.

Google Scholar, ID Scopus

Michaylichenko к.т.н., доц. Міхайличенко Вілімін Петрович

Науковий напрям – Інтенсифікація роботи випарних апаратів по упарюванню водних розчинів

Досвід роботи – 48 роки. Автор та співавтор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Провідний лектор з дисципліни  «Розрахунок і конструювання машин та апаратів в харчових, переробних та хімічних виробництвах»

Google Scholar

Moiseev к.т.н., проф. Моісеєв Віктор Федорович

Науковий напрям – Закономірності процесу зневоднення суспензій в полі відцентрових сил

Досвід роботи – 35 років. Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць.

Провідний лектор з дисциплін: «Машини та апарати харчових, переробних та хімічних виробництв» «Технологічне обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв» , «Спеціальне обладнання та процеси органічної хімії»,  «Спеціальне обладнання та процеси неорганічної хімії».

Google Scholar, ID Scopus

Bayrach к.т.н., проф. Байрачний Володимир Борисович

Науковий напрям – Розробка дослідного електролізера

Досвід роботи – 28 років.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Провідний лектор з дисциплін: «Антикорозійний захист обладнання», «Нові конструкційні матеріали та дизайн»

Google Scholar, ID Scopus

Kriveleva к.т.н., доц. Кривільова Світлана Павлівна

Науковий напрям – Дослідження процесу отримання гідроксилапатита

Автор більше ніж 100 публікацій.

Провідний лектор з дисциплін: Геологія з основами геоморфології, Урбоекологія, Соціальна екологія і екологія людини, Основи промислового будівництва і санітарної техніки, Технологічні комплекси підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій

Google Scholar, ID Scopus

Samoylenko к.т.н., проф. Самойленко Наталія Миколаївна

Науковий напрям – Дослідження забруднення водних об’єктів фармацевтичними препаратами і їх похідними.

Досвід роботи – 27 років. Автор понад 190 наукових та навчально-методичних праць.

Провідний лектор з дисциплін: «Системи технологій та промислова екологія», «Організація та управління в природоохоронній діяльності», «Управління техногенною та екологічною безпекою», «Обладнання захисту біосфери», «Екологічно сталий розвиток міст».

Google Scholar, ID Scopus

Nechiporenko к.т.н., доц. Нечипоренко Дмитро Ігорович

Науковий напрям – Дослідження процесів кипіння термолабільних розчинів в каналах гріючої камери випарних апаратів.

Досвід роботи – 22 роки. Автор та співавтор понад 60 наукових та навчально-методичних праць.

Провідний лектор з дисциплін: Основи виготовлення обладнання хімічних та харчових виробництв; Методи забезпечення надійного функціонування машин та апаратів хімічних виробництв; Методи забезпечення надійного функціонування машин та апаратів переробних і харчових виробництв; Монтаж, експлуатація та ремонт обладнання.

Google Scholar

Raiko д.т.н., проф. Райко Валентина Федорівна

Науковий напрям – Закономірності концентрації стічних вод за рахунок вторинних енергетичних ресурсів.

Досвід педагогічної роботи –30 років.

Автор понад 235 наукових та навчально-методичних праць.

Провідний лектор з дисциплін: «Устаткування та основи  проектування екологічно безпечних технологій з використанням САПР», «Інженерні системи водопостачання та водовідведення населених пунктів та підприємств», «Устаткування та проектування інженерних систем по забезпеченню професійної та промислової безпеки»

Google Scholar

Pitak к.т.н., доц. Пітак Інна Вячеславівна

Науковий напрям – Дослідження процесу очищення газоповітряних сумішей в роторному апараті вихрового типа

Google Scholar, ID Scopus

Novogilova доц. Новожилова Тетяна Борисівна

Науковий напрям – Дослідження стану довкілля в районі розташування тваринницького комплексу

Досвід роботи – 22 роки. Автор та співавтор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Провідний лектор з дисциплін «Екологія», «Промислова екологія», «Техноекологія».

Google Scholar

Babenko к.т.н., доц. Бабенко Володимир Миколайович

Науковий напрям – Дослідження модифікованого блоку регулярної насадки в ролі стабілізатора шару піни в колонних апаратах

Досвід роботи – 15 років.

Автор та співавтор  понад 30 наукових та навчально-методичних праць

Провідний лектор з дисциплін: «Радіоекологія», «Моніторинг довкілля », «Моделювання та прогнозування стану довкілля», «Топографія з основами картографії».

Google Scholar

bublik к.т.н., доц. Манойло Євгенія Володимирівна 

Науковий напрям – Дослідження процесів гідродинаміки і масопередачі у відцентрових апаратах

Досвід роботи – 20 років. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць.

Провідний лектор з дисциплін: «Вступ до фаху», «Інформаційні технології у інженерній діяльності» , «Основи проектування промислових об’єктів з використанням САПР»,  «Теорія технічних систем».

Google Scholar

Vasiliev к.т.н., доц. Васильєв Міхаіл Ілліч

Науковий напрям – Дослідження процесу розділення суспензій в полі дії відцентрових сил

Google Scholar, ID Scopus

Filenko к.т.н., доц. Філенко Олеся Миколаївна

Науковий напрям – Уловлювання аміаку і парникових газів при використанні комбінованого контактного пристрою

Google Scholar, ID Scopus

Tichomirova к.т.н., доц. Тихомірова Тетяна Сергіївна

Науковий напрям – Антикорозійний захист сталевих поверхонь полімерними матеріалами

Досвід роботи – 12 років. Автор та співавтор  понад 50 наукових та навчально-методичних праць. Вільно володіє англійської та української мовами.

Провідний лектор з дисциплін: «Сталий розвиток» та «Грантрайтинг та міжнародна співпраця в екології» (англійською мовою), «Гідрологія», «Ґрунтознавство»

Google Scholar, ID Scopus

Грубнік Аліна Олегівна, доктор філософії, асистент

Google Scholar, ID Scopus

Гетта Оксана Сергіївна, доктор філософії, асистент кафедри «Хімічна техніка та промислова екологія».

19 публікацій, серед яких 3 статей у фахових виданнях рекомендованих ВАК України, 3 статті індексуються міжнародними наукометричними базами даних SCOPUS, 1 статті у періодичних наукових виданнях інших держав рецензованих міжнародних закордонних журналах, та 12 тез доповідей конференцій.

Провідний лектор з дисципліни “Метеорологія та кліматологія”

Google Scholar

Баранова Антоніна Олегівна, доктор філософії, старший викладач

Досвід роботи – 2 роки. Автор 20 наукових праць.

Провідний лектор з дисциплін: «Загальна екологія», «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище» та «Системи управління відходами»

Google ScholarID Scopus

Забіяка Наталія Анатоліївна, доктор філософії, асистент кафедри хімічної техніки та промислової екології.

Загальна кількість публікацій – 18. Стаж роботи – 2 роки.

Основні курси: “Екологічна інженерія та конструювання екологічно безпечних реакторів та реакторних систем”; “Теорія конструювання реакторів та апаратів в харчових, переробних та хімічних виробництвах”

Google Scholar, ID Scopus

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *