Себко Вадим Вадимович

Себко Вадим Вадимович

Основні етапи педагогічної діяльності, закінчив у 1994 році Харківський політехнічний інститут за фахом Інформаційно – вимірювальна техніка, маю кваліфікацію – інженер електрик. Працюю в НТУ «ХПІ» з 1998 року. З 1994 по 1998 р. навчався в заочній аспірантурі Державного науково – виробничого об’єднання (ДНВО) «Метрологія» (м. Харків), у 1998 р., захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.11.15 «Метрологія та метрологічне забезпечення». З 2006 – на посаді доцента кафедри хімічної техніки та промислової екології. У 2008 р., захистив докторську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Д 26.102.01 Київського Національного університету технологій та дизайну («КНУТД») за спеціальністю 05.11.13 Прилади і методи контролю та визначення складу речовин, з 2009 р., на посаді професора кафедри хімічної техніки та промислової екології. Вчене звання професора атестаційною колегією МОН присвоєно у 2011 р.

Маю понад 200 публікацій, з них 180 наукового  та 30 навчально-методичного характеру, 2 навчально-методичних посібника та 1 підручник ( у співавторстві), три статті в Scopus.

Керівник 3 аспірантів, 2 захистилися успішно.

Підготував двох кандидатів наук за спеціальністю 05.17.08 – процеси та обладнання хімічних технологій.

 1. Михайлюк Валерій Мирославович, захист відбувся 19 квітня 2012р., спеціалізована вчена рада Д 64.050.05 Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», у тому ж році присвоєно звання кандидата технічних наук.
 2. Бабенко Володимир Миколайович, захист відбувся 02.09.2016 ., спеціалізована вчена рада Д 64.050.05 Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», у тому ж році присвоєно звання кандидата технічних наук.
 3. Керівник аспірантки Пироженко Євгенії Володимирівни (група А-9-101), тема дисертації: «Підвищення ефективності очищення стічних вод в процесі пивоваріння при реалізації інформативних методів контролю», захист за планом: грудень 2023 р.
 4. Приймав участь у наступних держбюджетних та пошукових темах
 5. Створення теорiї багатопараметрового визначення фiзико-хiмiчних характеристик металiв та способiв iї реалiзацiї (ДР №0103U001532, шифр темы по НТУ ХПИ М5206).
 6. Вiдпрацювання основних принципів побудови автоматизованих приладів для безконтактного визначення температури матеріалів і середовищ (ДР № 0103U001533, шифр темы по НТУ ХПИ М5207, строки виконання обох тем 2003-2005 г.г.).

З грудня 2018 року проф. Себко В.В., є виконавцем ініціативної теми «Методи вимірювального контролю фізико-механічних параметрів електропровідних виробів та рідин», затвердженої рішенням кафедри (протокол №7 від 10.12.2018).

Автор 6 патентів на корисну модель:

 1. Себко В.В. Екранний чотирипараметровий спосіб сумісного контролю параметрів феромагнітних трубчастих виробів. Патент України на корисну модель № 24138; Заявл. 19.12.2006; Опубл. 25.06.2007; Бюл. – № 9
 2. Себко В.В. Безконтактний модифікований спосіб контролю параметрів немагнітних виробів сумісно з температурою. Патент України на корисну модель № 18632; Заявл. 22.05.2006; Опубл. 15.11.2006; Бюл. – №11.
 3. Себко В.В. Спосіб сумісного неруйнівного контролю електромагнітних параметрів і температури циліндричних виробів. Патент України на корисну модель № 14958; Заявл. 04.10.2005; Опубл. 15.06.2006; Бюл. – № 6
 4. Себко В.В., Ойтугдієва Л. В. Спосіб сумісного неруйнівного чотирипараметрового контролю зразка трансформаторного мастила. Патент України на корисну модель № 140586; Заявл. 18.06.2019; Опубл. 10.03.2020; Бюл. – №5/2020.
 5. Себко В.В. Спосіб інформативного двопараметрового контролю зразка кислих стічних вод харчових виробництв. Патент України на корисну модель № 146323; Заявл. 21.09.2020; Опубл. 10.02.2021; Бюл. – № 6/2021.
 6. Себко В.В., Забіяка Н.А., Пироженко Є.В. Спосіб сумісного трипараметрового контролю зразка лужних стічних вод пивоварних виробництв. Патент України на корисну модель № 151725; Заявл. 13.10.2021; Опубл. 07.09.2022; Бюл. – №36/2022.
 7. На хобі не вистачає часу. Саме тому, не професійно, на аматорському рівні займаюсь нумізматикою: монети та жетони України.
 8. З 2016 р. по 2019р., член редколегії міжнародного науково-технічного журналу « Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах».

З 2023 р.,Член редколегії міжнародного науково-технічного журналу “Безпека інфокомунікаційних систем та Інтернету речей” (“Security of Infocommunication Systems and Internet of Things”). Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Член спеціалізованої Вченої ради Д 26.102.01 Київського Національного університету технологій та дизайну з 2011-2014 р., спеціальність 05.11.13 Прилади і методи контролю та визначення складу речовин.

З 2022 р.,член спеціалізованої Вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук, Інституту Загальної енергетики НАН України Д 26.223.01, спеціальність 05.11.13 Прилади і методи контролю та визначення складу речовин.

З 2022р. член експертної ради МОН з експертизи конкурсних робіт наукових проектів студентів за спеціальністю 101 Екологія.