133 – Галузеве машинобудування

133 – Галузеве машинобудування – бакалаврат

Освітня програма підготовки бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної діяльності за спеціальністю «Галузеве машинобудування» і орієнтована на формування широкого науково-технічного світогляду.

Конкурсна пропозиція на бакалаврат «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»

Блок дисциплін: 133.05 – Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:
Галузь знань: 13 Механічна інженерія
Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування
Ступінь вищої освіти: Бакалавр
Тривалість навчання: 2 роки 10 місяців (скорочена форма), 3 роки 10 місяців
Форма навчання: Денна, Заочна
Вид фінансування: Бюджет, Контракт

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • Основи проектування та експлуатації в харчовому машино- та апаратобудуванні з використанням САПР ;
 • Технологічні основи машинобудування;
 • Процеси та апарати переробних та харчових  виробництв;
 • Експлуатація та обслуговування машин;
 • Загальна технологія харчових виробництв;
 • Технологія харчових виробництв малих підприємств;
 • Технологія переробки та зберігання сільськогосподарської продукції

Характеристика спеціалізації:

Майбутній бакалавр з машинобудування отримує фундаментальні знання щодо об’єктів машинобудування, поглиблені вміння здійснювати аналіз та проектувати  машини, механізми та обладнання різного призначення, розробляти сучасні технології їх виробництва та керування ними, забезпечувати якісну експлуатацію. У процесі навчання студенти одержують глибоку загальнотеоретичну фундаментальну і прикладну інженерну підготовку, сучасні знання та практичні навички, достатні для використання у будь-якій діяльності за фахом. Також вони отримують поглиблену підготовку з соціальних та економічних дисциплін. Наші випускники вільно володіють пакетами 3D моделювання та САПР, сучасними методиками інженерних розрахунків та проектування обладнання для хімічної, харчової та переробної  галузі; мають навички в застосуванні сучасних прикладних програм для ЕОМ  та роботи з інформацією.

Можливості працевлаштування:

Інженери, що закінчили «Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв» високо цінуються у нашій країні та за кордоном. Випускники кафедри працюють в науково-дослідних інститутах  та на промислових і харчових підприємствах у Харківській, Сумській, Дніпропетровській і інших областях України інженерами-механіками, начальниками цехів, завідувачами відділами та ін.

133 – Галузеве машинобудування – Магістратура

Освітня програма підготовки магістрів розроблена для студентів, які прагнуть стати професіоналами у сфері науково-технічної діяльності за спеціальністю «Галузеве машинобудування» і орієнтована на формування широкого науково-технічного світогляду.

Детальна інформація про освітню програму:

Інститут:
Ступінь вищої освіти: Магістр (освітньо-науковий рівень), Магістр (освітньо-професійний рівень)
Тривалість навчання: 1 рік 4 місяці, 1 рік 9 місяців
Форма навчання: Денна, Заочна
Вид фінансування: Бюджет, Контракт

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ у магістратуру «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»

Блок дисциплін: 133.06 – Обладнання хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • Машини та апарати хімічних підприємств,
 • Розрахунок хімічного обладнання на електронно-обчислювальних машинах, Технологічні комплекси підприємств будівельних матеріалів, виробів та конструкцій,
 • Спеціальне обладнання та процеси органічної та неорганічної хімії,
 • Методи дослідження, діагностика, моніторинг технічного стану машин та апаратів хімічних виробництв,
 • Стандартизація та сертифікація обладнання хімічних виробництв,
 • Методи забезпечення надійного функціонування машин та апаратів хімічних виробництв,
 • Утилізація та рекуперація відходів хімічних виробництв,
 • Основи наукових досліджень

Характеристика спеціалізації:

Майбутній фахівець-машинобудівник отримує фундаментальні знання в області  методів проектно-конструкторських робіт, передових методів освоєння нової техніки та технології у виробництві; має сучасні уявлення про загальні вимоги з проектування, монтажу, експлуатації та основні методи забезпечення надійного функціонування машин та апаратів хімічних виробництв та підприємств будівельних матеріалів ; володіє основними методами моделювання і оптимізації технологічних схем різних хімічних виробництв; має розуміння про методи управління організацією та проектування технологічного обладнання різних технологічних процесів; знає основні методи та прийоми конструювання ефективного технологічного обладнання для прийняття інноваційних рішень.

Можливості працевлаштування:

Випускники кафедри працюють в науково-дослідних інститутах, в конструкторських бюро і науково-проектних інститутах, діяльність яких пов’язана з машинобудуванням (проектувати підприємства, конструювати технологічне обладнання; розробляти і організовувати технологічні процеси, застосовувати сучасні комп’ютерні CAD, CAE системи для проектування та дизайну технічних виробів, здійснювати технічний аудит виробничих процесів), на промислових підприємствах хімічного та будівельного профілю у Харківській, Сумській, Дніпропетровській і інших областях України інженерами-механіками, начальниками цехів, завідувачами відділами та ін.

Блок дисциплін: 133.07 – Обладнання харчових та переробних виробництв

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: магістр

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • Методи дослідження, діагностика, моніторинг технічного стану машин та апаратів переробних і харчових виробництв,
 • Методи забезпечення надійного функціонування машин та апаратів переробних і харчових виробництв,
 • Холодильна техніка та технології зберігання продукції,
 • Автоматизація виробничих процесів,
 • Розрахунок харчового та переробного обладнання на електронно-обчислювальних машинах,
 • Біохімічні та мікробіологічні основи харчової і бродильної технології,
 • Обладнання газо-, водоочищення та утилізації відходів переробних і харчових виробництв,
 • Спеціальне обладнання переробних виробництв сільськогосподарської продукції,
 • Основи наукових досліджень

Характеристика спеціалізації:

У світі щороку зростають вимоги до якості харчових продуктів, в тому числі на основі нових видів сировини. До того ж підвищуються вимоги до обладнання, яке повинно бути надійним, енергоефективним, швидкісним та екологічно безпечним. Конструювання та проектування нового обладнання для харчової та переробної промисловості здатні ефективно здійснювати тільки професіонали, які мають фундаментальну підготовку в проектній сфері, а саме наші магістри – професіонали в галузі машинобудування, які володіють методами проектно-конструкторських робіт, знають передові методи освоєння нової техніки та технології в харчовому та переробному виробництві; мають сучасні уявлення про загальні вимоги з проектування, монтажу, експлуатації та основні методи забезпечення надійного функціонування машин та апаратів харчової та переробної галузі; володіють основними методами моделювання і оптимізації технологічних схем різних харчових та переробних виробництв; мають розуміння про методи управління організацією та проектування технологічного обладнання різних технологічних процесів харчової галузі; знають основні методи та прийоми конструювання ефективного технологічного обладнання для прийняття інноваційних рішень в харчовій і переробній галузях.

Можливості працевлаштування:

Випускники можуть працювати в проектно-конструкторських організаціях, навчальних закладах та науково-дослідних інститутах (проектувати підприємства, конструювати технологічне обладнання; розробляти і організовувати технологічні процеси оброблення деталей; аналізувати умови і режими експлуатації обладнання; складати технічні завдання на проектування технологічних ліній, цехів, заводів; безпосередньо керувати процесами монтажу, налагодження, експлуатації і ремонту технологічного обладнання галузей харчової та переробної промисловості). Зокрема випускники працюють на таких підприємствах як ПрАТ «Куп’янський МКК», ТОВ «Нестле Україна», ПрАТ «ХБФ», Роганський м’ясокомбінат

Важливі посилання:

 

Слайд3

Слайд6

Слайд6

Слайд8

На будь-які Ваші питання, пов’язані зі вступом, відповість:

Завідувач кафедрою ХТПЕ, доцент к.т.н., Шестопалов Алексій Валерійович

Тел. 063-615-71-39, 099-778-39-18

(+38-057) – 707-66-81

професор, к.т.н., Моісеєв Віктор Федорович

(+38-057) – 707-62-57

доцент, к.т.н., Тихомирова Тетяна Сергіївна

Тел. 050-6-081-081