Сталий розвиток

Сталий розвиток (sustainable development)

За 2021/2022 та 2022/2023 рік наша кафедра багато зусиль доклала до поширення концепції сталого розвитку серед студентів, викладачів та громадськості.

Ви можете ознайомитися зі звітом з досягненя цілей сталого розвитку НТУ ХПІ за 2022 рік

Stalyi_rozvytok_zvit_KhPI_2022

 

Stalyi_rozvytok_zvit_KhPI_2022_21

 

Stalyi_rozvytok_zvit_KhPI_2022_22

 

З 23 по 27 жовтня 2023 доцент кафедри Тихомирова Т.С. провела п’ять лекцій , що були присвячені проблема сталого розвитку, розумінню його цілей та особливостей імплементації в різних країнах для студентів Варшавської політехніки в рамках програми викладацької мобільності ERASMUS+. Цікаве та нестандартне подання матеріалу, погляд на проблему під іншим кутом сприяв активізації зацікавленості студентів у практичному застосуванні концепції сталого розвитку при їх інженерній діяльності.

Одним з ключових досягнень є  викладання дисципліна «Екологічні засади сталого розвитку» англійською мовою, починаючі з осіннього семестру 2021 року. Такий підхід дозволяє магістрам опановувати сучасну термінологію, користуватися найновішими джерелами інформації та пошуковим апаратом при вивченні концепції сталого розвитку, орієнтуючись на матеріали фахівців, які доступні саме англійською мовою. .

Другим вагомим внеском  став  випуск навчального посібника англійською мовою Sustainable development/ Tutorial for  students of specialty 101 “Ecology”, 183 “Techniques and technologies of environmental protection” all studding’s  forms / T. Tykhomyrova, V.Sebko,  V. Babenko. – kharkiv, 2022. – 178p.

Остання глава даного навчального посібник присвячена крокам України в сфері сталого розвитку враховуючи наслідки активних військових дій.

Також було видано методичні вказівки англійською мовою до виконання практичних робіт з пошуку відповідності грантових заявок цілям та завданням сталого розвитку для студентів різних спеціальностей.

Methodological guidance  for a practical work “Grant and start-up applications correspondence to  sustainable development goals” on the courses “Ecology” for students of specialty 185 “Oil and gas engineering and technologies” / T. Tykhomyrova, O. Shestopalov, T. Novozhylova  – kharkiv, 2022. –30р.

Щорічно, починаючи з 2013 року, кафедра є організатором унікального конкурсу робіт на екологічну тематику для школярів https://web.kpi.kharkov.ua/htpe/zaproshuyemo-vzyaty-uchat-v-h-ekoforumi/ Сам конкурс має на меті популяризувати свідоме та дбайливе  ставлення до природи серед школярів, сприяє поширенню екологічних знань серед найменших громадян країни. Останні два роки намітилась тенденція до збільшення кількості робіт, які присвячені наслідкам зміни клімату очима дітей. Це свідчить про розуміння школярами цієї проблеми в тому числі, завдяки просвітницькій роботі багатьох екологічних організацій та кафедри.

При формуванні напрямків наукових досліджень при підготовці докторів філософії велика увага також приділяється розвитку екологічно свідомого ставлення до багатьох технологічних процесів. У 2022/2023 навч роках з’явилось декілька тем дисертаційних досліджень, які напряму пов’язані з імплементацією та практичним застосуванням концепції сталого розвитку. Наприклад:

  1. Адашевський О.В. Екологізація кондитерських виробництв шляхом утилізації відходів. Наук. кер. проф.Байрачний В.Б.
  2. Кочетов М.С. Розробка та впровадження екологічно безпечної технології утилізації виробництва та споживання кави. Наук.кер доц. Тихомирова Т.С.
  3. Титаренко А.І. Оптимізація природокористування в контексті концепції сталого управління та селективного збору відходів споживання. Наук. кер. проф.. Самойленко Н.М.

Ще одним напрямком дослідження є вивчення питань чинників, що впливають на формування екологічної культури – Чікірякін К. В. Проблеми та методи формування екологічної культури в суспільстві. Наук. кер. доц.Шестопалов О.В.

Концепція підготовки фахівців зі спеціальності 101 “Екологія” передбачає формування науково обґрунтованого світогляду, в основі якого лежить розуміння та впровадження аксіом сталого розвитку під час професійної діяльності.

Це досягається завдяки реалізації наступних методичних напрацювань під час освітньої діяльності:

1) знайомство з концепцією сталого розвитку та цілями сталого розвитку на першому курсі під час опанування дисципліни “Вступ до спеціальності. Ознайомча практика”.

2) аналіз відповідності цілям сталого розвитку технічних рішень під час виконання розрахункових та курсових проектів з дисциплін професійного спрямування;

3) участь студентів у методичних семінарах з питань сталого розвитку регіонів;

4) аналіз відповідностям цілям сталого розвитку стратегій розвитку регіонів, регіональних планів управління відходами під час знайомства з ними на практичних заняттях;

5) участь студентів та викладачів у майстер класах, які наочно демонструють свідоме ставлення до відходів та виробництва, що в свою чергу є основою сталого розвитку країни;

6) обов’язковий аналіз відповідності цілям сталого розвитку усіх грантових заявок, які реалізуються студентами та викладачами, а також такий само аналіз заявок під час практичних занять з дисципліни “Міжнародна співпраця та грантрайтинг в екології”;

7) участь викладачів кафедри у семінарах, конференціях, нарадах з питань сталого розвитку;

8) пояснення основ сталого розвитку викладачами кафедри під час телевізійних та радіо ефірів на регіональному рівні. Більш детально за посиланням https://web.kpi.kharkov.ua/htpe/pryamij-efir-na-suspilnomu-radio-u-m-harkovi/

Такі дисципліни, як «Урбоекологія», «Організація та управління в природоохоронній діяльності», «Нормування  антропогенного навантаження на навколишнє середовище», «Моделювання та прогнозування стану довкілля» на першому (бакалаврському) рівні освіти, дисципліни «Екологічні засади сталого розвитку країни», «Управління техногенною та екологічною безпекою», «Екологічний менеджмент», «Теорія систем в екології» другого (магістерського) рівня освіти та дисципліна «Екологічно сталий розвиток міст» на третьому рівня освіти у своїх РПНД містять теми, присвячені реалізації концепції сталого розвитку та забезпеченню екологічної стійкості.

Під час викладання дисципліни “Екологія”, “Загальна екологія” студентам не екологічних спеціальностей в НТУ ХПІ від 6 до 10 годин відводиться на вивчення цілей сталого розвитку, особливостей їх імплементації у вітчизняному законодавстві, практичним навичкам пошуку відповідностей цілям сталого розвитку власних проектів

Кафедра також викладає дисципліну «Екологія» студентам – іноземцям, які навчаються за спеціальністю 185 “Видобування нафти та газу”  англійською мовою. Переважна більшість студентів на цій спеціальності з Африки та країн близького Сходу (Єгипет, Туреччина, Нігер, Нігерія, Лівія). Обов’язковим для них є не тільки знайомство з цілями сталого розвитку, а й виконання практичних робіт з аналізу відповідності програм та законів в сфері екології в їх країнах цілям сталого розвитку. Як правило, результати аналізу представляються студентами у вигляді презентації та проходять обговорення під час занять.

Для формування екологічного мислення та розуміння концепції сталого розвитку не одним є практичне застосування отриманих знань. Одним із методів досягнення цього на кафедрі є використання комп’ютерних симуляцій “Олігарх” та “Компас”, в яких на прикладі конкретного регіону вчать студентів поєднувати економічний розвиток зі збереженням довкілля. Важливим є неможливість отримання високої оцінки без засвоєння принципів сталого розвитку та їх використання під час ігрового проектування.

Наприкінці кожного навчального року студенти першого курсу також грають в настільну гру “Keep cool”, яка присвячена проблемі глобального потепління та показує, як можна поєднати розвиток країни зі збереженням природного середовища.

Аналіз тем випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів за останні 5 років свідчить про значну кількість робіт, присвячених проблемі сталого розвитку регіонів та міст (табл.)

Рівень

освіти

Рік

захисту

Тема роботи
магістр 2016 Дослідження потенціалу енергозбереження у житловому секторі Харкова у контексті заходів з попередження зміни клімату
Екологізація водоспоживання  та водовідведення житлового району
Оптимізація процесів коагуляції на водоочисних спорудах смт Оржиця
Дослідження антропогенного впливу на стан лісових екосистем Харківщини
магістр 2017 Дослідження установки для утилізації побутових відходів
Закономірності процесу очищення каналізаційних стічних вод в м.Слов’янськ
Дослідження екологічної безпеки на дитячих майданчиках у м.Харків
бакалавр 2018 Удосконалення технології очистки стічної води при  скиді  в каналізаційну мережу
Оцінка впливу каналізаційних споруд для невеликих міст на навколишнє середовище
Реконструкція діючих очисних споруд з метою покращення якості  стічних вод
Заходи щодо зменшення впливу на атмосферу агрокомплексу Чарівний Лан
магістр

 

2018

 

Зменшення впливу на стан басейну річки Кальміус емульсійних стічних вод
Вплив молокопереробного виробництва на стан навколишнього середовища регіону
бакалавр 2019 Оцінка впливу на навколишнє середовище від готелю
Аналіз діяльності міських очисних споруд
магістр 2019 Удосконалення технології знешкодження водопровідного осаду на водоочисних підприємствах
Екологічно безпечна технологія утилізації кавової гущі
бакалавр 2020 Сучасна підготовка води питного водоспоживання
Дослідження  розподілу мобільних форм радіонуклідів в лікарських рослинах
Заходи щодо зменшення впливу на довкілля  Д П «Ізюмський лісгосп»
Обладнання для переробки поліетиленових і поліпропіленових відходів медичної промисловості
магістр 2020 Аналіз екологічного стану міста Рубіжне методом  ліхеноіндикації
Вдосконалення технологічного процесу отримання електроенергії та видобутку ґрунтових вод з використанням вітрогенератору
Оцінка впливу на навколишнє середовище олійноекстракційного заводу, що проектується
бакалавр 2021 Впровадження біотехнології очисних вод для молокопереробного виробництва
Ресурсоенергозберігаюча технологія використання полікристалічних кремнієвих сонячних батарей для отримання водню
Підвищення екологічної безпеки діяльності  газопереробного заводу
Запровадження новітніх технологій для покращення якості питної води
магістр 2021 Розробка концепції поводження з тканинними відходами в Україні  на прикладі міста Харків
магістр 2022 Дослідження змін у морфологічному складі ТПВ під час воєнних дій на території України
Розробка маловідходної технології утилізації відпрацьованих автомобільних шин
Оцінка впливу на довкілля від діяльності ТОВ “Криничанський  асфальтобетонний  комбінат” що проєктується
Екологічно безпечне термічне знешкодження  твердих побутових   відходів
бакалавр 2023 Вирішення проблеми утилізації медичних відходів
Розробка обладнання для утилізації рослинних відходів
Оцінка впливу на навколишнє середовище Спаського родовища нафти та рекомендації щодо поліпшення екологічної ситуації
Аналіз діяльності волонтерських центрів з виготовлення маскувальних засобів для військових потреб з точки зору концепції сталого розвитку
Комплексна оцінка якості води в урбанізованих екосистемах
  • У 2021/2022 році в наслідок запровадження військового стану  підсумкова атестація бакалаврів замість  захисту дипломного проекту відбувалась у вигляді  державного іспиту

До питань реалізації концепції сталого розвитку регіонів, вдосконалення механізмів впровадження концепції сталого розвитку, адаптації цілей сталого розвитку під конкретні регіональні питання  постійно звертаються викладачі та здобувачі кафедри у своїх наукових публікаціях (статтях, тезах доповідей на конференціях).

Перелік публікацій співробітників кафедри:

http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/7479