Студентський науковий гурток “СИСТЕМОЛОГІЯ та ММ”

Студентський науковий гурток “СИСТЕМОЛОГІЯ, МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ СИСТЕМНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В МЕЖАХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ НАУКОВИХ РОБІТ”

Гурток створено наказом НТУ ХПІ №113 ОД від 28.02.2019

Зміст етапів роботи:

1. Розробка інформаційного продукту для розрахунку збитків, завданих навколишньому природному середовищу, та плати за природокористування під час техногенного впливу на природні екосистеми, тимчасової дислокації на території України іноземних військ в ході проведення навчань

2. Розробка інформаційного забезпечення для розв’язання проблемних екологічних задач, дослідження задач якості для вирішення питань екологічної якості природних та урбоекосистем

3. Розробка моделей стану і функціонування природно-техногенних територіальних комплексів за методологією комплексного дослідження на основі теорії системології та міждисциплінарних досліджень; інформаційно-програмна підтримка прийняття рішень  з управління якістю екосистем

4. Вирішення питань формування баз знань в межах комплексного дослідження стану природно-техногенних територіальних комплексів

Студенти гуртка  опановують новітні підходи до моделювання слабоструктурованих систем, спрямованих на розв’язок сучасних екологічних задач. Це дозволило на високому рівні подати результати розробок на міжнародних закордонних конференціях і в статтях фахових видань України та Web of Scienсe. За участь і доповіді на конференціях отримані сертифікати студентами як в Україні ., так і закордоном.

На рахунку гуртка участь в таких виданнях і конференціях:

1. Radio Electronics, Computer Science, Control.. https://doi.org/10.15588/1607-3274-2021-4-14 Web of Scienсe.

2. Вісник  Національного  технічного  університету  «ХПІ».  Серія:  Системний  аналіз,  управління  та інформаційні  технології

3. Техногенно-екологічна безпека.. doi: 10.52363/2522-1892.2023.1.5

4. Міжнародна науково-практична конференція інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD)

5. Міжнародна науково-практична конференція “Academic research in multidisciplinary innovation”, 30.11 – 03.12 2020 р., Амстердам, Нідерланди;

6. ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні»: Херсон

7. ХІІІ-ХVІІМіжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів Харків НТУ «ХПІ»

8. П’ята Всеукраїнська науково-практична конференція «Євроінтеграція екологічної політики України». Одеса: Одеський державний екологічний університет

9. Всеукраїнська науково-практична конференція Проблеми техногенно-екологічної безпеки в сфері цивільного захисту. Харків 2022, Національний університет цивільного захисту УКРАЇНИ

10. І Всеукр. науково-практ. конф. «Комплексне використання ресурсів довкілля» 20 листопада 2023• ДонНТУ

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ зі студентами за 2018-2023 рр:

1. Козуля Т. В., Коршунов С. Є. Інформаційно-програмна підтримка комплексної оцінки техногенно-екологічної безпеки на АЗС на основі системологічного підходу. Техногенно-екологічна безпека. № 13(1/2023) ISSN 2522-1892  С. 31–44. doi: 10.52363/2522-1892.2023.1.5

2. Козуля Т.В., Коршунов С.Є. Системологічні аспекти розробки інформаційного забезпечення комплексної оцінки впливу на довкілля АЗС . Всеукраїнська науково-практична конференція Проблеми техногенно-екологічної безпеки в сфері цивільного захисту. Харків 2022. С.182–186

3. Козуля Т.В., Коршунов С.Є. Інформаційне-програмне забезпечення комплексної оцінкивпливу на довкілля на системологічній основі (на прикладі азс). ХVI Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів  (14–16 грудня 2022 року)  Матеріали конференції . С. 56–57.

4. Козуля Т.В., Коршунов С.Є. Інформаційне забезпечення розв’язку проблемних задач захисту довкілля при роботі АЗС. Матеріали П’ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Євроінтеграція екологічної політики України». Одеса: Одеський державний екологічний університет, 2023. С. 55–60. URL: http://eprints.library.odeku.edu.ua/id/eprint/12256

5. Козуля Т.В., Коршунов С.Є. Розробка і застосування інформаційно-програмного забезпечення для оперативного комплексного оцінювання рівня екобезпеки  діяльності АЗС. ХVIІ Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів    Матеріали конференції.

6. Козуля Т.В., Коршунов С.Є. Формування інформаційно-математичного забезпечення екологічної оцінки діяльності АЗС. Матеріали І Всеукр. науково-практ. конф. «Комплексне використання ресурсів довкілля» 20 листопада 2023· ДонНТУ.

7. Kozulia, T. V., Sviridova, A. S., Kozulia, M. M. Problems of elicitation and analysis of requirements to the program module of monitoring on the basis of the conditions of cognitive analysis. Вісник  Національного  технічного  університету  «ХПІ».  Серія:  Системний  аналіз,  управління  та інформаційні  технології : зб. наук. пр. / Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». – Харків : НТУ «ХПІ», 2019. – № 1’2019. – С. 25–30.

8. Kozulia, T. V., Sviridova, A. S., Kozulia, M. M. Еntropy approach in system research of different complexity objects to assess their condition and functionality. Radio Electronics, Computer Science, Control. 2021 №4. Р. 149–163. https://doi.org/10.15588/1607-3274-2021-4-14 Web of Scienсe

9. Козуля Т.В., Свірідова А.С. Збір  та  аналіз  вимог  до  програмного  забезпечення  для  комплексного  моніторингу морських акваторій  ХXVІІ міжнародної науково-практичної конференції інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2019) 2019. Ч. І –С. 29-30.

10. T.V.Kozulya , Sviridova A. S. , Kozulia M. M. Entropic approach in system research of different complexity objects to assess their condition and functionality» для XI міжнародної науково-практичної конференції “Academic research in multidisciplinary innovation”, 30.11 – 03.12 2020 р., Амстердам, Нідерланди; С. 425-429.

11. Козуля Т.В., Свірідова А.С. Отримання знань при комплексному дослідженні систем ˝об’єкт – навколишнє середовище˝ на основі ентропійного аналізу. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні комп’ютерні системи та мережі в управлінні»: збірка наукових праць / Під редакцією Г.О. Райко. Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2020. С. 250–253.

12. Козуля Т.В., Свірідова А.С. Розробка структури бази знань інформаційної системи моніторингу водного середовища. ХIV Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів  (14–16 грудня 2022 року)  Матеріали конференції . С. 29–30.

Презентація гуртка

Presentation

 

Звіт за 2023-2024 р. у презентації:

діяльності_гуртка_2023_2024КОЗУЛЯ_Т_для_кафедри