Шестопалов Олексій Валерійович

Шестопалов Олексій Валерійович

Завідувач кафедри «Хімічна техніка та промислова екологія» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Освіта:

В 2006 р. закінчив магістратуру НТУ «ХПІ» за спеціальністю «екологія та охорона навколишнього середовища», здобув кваліфікацію – «еколог-технолог-дослідник» (Диплом ХА№30562626).

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології, (Диплом кандидата наук ДК№067962, 2011 р.) Тема дисертації: «Закономірності гідромеханічних процесів утилізації твердих відходів содового виробництва».

Вчене звання:

Рішенням Атестаційної комісії МОН України у 2015 році присвоєно вчене звання доцента (Атестат 12ДЦ№041719) кафедри хімічної техніки та промислової екології. З 28.09.2021 р. по теперішній час займає посаду завідувача кафедри хімічної техніки та промислової екології.

Наукова діяльність:

Науковий напрям діяльності пов’язаний з розробкою наукових засад підвищення якості роботи та удосконалення очисного устаткування для очищення води від забруднюючих речовин; ресурсозберігання та створення маловідходних виробництв; стратегії раціонального використання природних ресурсів. Має понад 200 наукових та навчально-методичних праць з екології, у тому числі 22 статей у наукових журналах, що входять до наукометричної бази Scopus, 2 деклараційні патенти, 6 навчальних посібників, 2 підручника та 4 монографії.

З 2007 року брав активну участь у виконанні госпдоговірних наукових робіт кафедри в якості відповідального виконавця і керівника наукових проектів, зокрема за наступними напрямками:

 • «Науково-технічна експертиза технології знищення та знешкодження непридатних до використання пестицидів і агрохімікатів за допомогою дослідно-промислової пересувної установки» (Замовник: Управління з питань надзвичайних ситуацій, м. Полтава, Україна);
 • госпдоговірних роботах з ПАТ «Кримський содовий завод» (м. Красноперекопськ, Україна): «Визначити можливість підвищення ступеню використання теплоти дистилерної рідини шляхом переобладнання або розширення існуючої УВТДР», «Визначення можливості зниження об’ємів дистилерної рідини та енерговитрат за рахунок спрямування хлоридних конденсатів донасичених сіллю на стадію абсорбції», «Розробити рекомендації щодо вдосконалення використання теплоти в цеху кальцинації»;
 • «Визначити можливість підвищення ступеню розділення тонкодисперсних суспензій за рахунок удосконалення конструкції осаджувальної центрифуги» (Замовник: ТОВ «НТЦ «Екомаш», м. Харків, Україна);
 • «Розробка заходів з раціонального використання рослинних та тваринних відходів у Харківській області» (Замовник: «ТСК РИСАЙКЛИНГ ГРУПП» м. Харків, Україна);

а також при виконанні держбюджетних НДР МОН України:

 • «Розробка фізико-хімічних і теплотехнічних основ гетерогенних процесів в енерготехнологічних системах» (ДР№ 0108U001454, відповідальний виконавець),
 • «Розробка наукових основ маловідходних технологій очистки та утилізації стічних вод» (№ДР 0118U002334, курівник теми),
 • «Розробити методологію пошуку умов оптимізації процесів розділення високодисперсних суспензій у процесах зневоднення високодисперсних суспензій під дією гравітаційних та інерційних сил» (ДР  0118U002333, керівник теми).

Науковий консультант установи в рамках договору про наукову та творчу співпрацю між НТУ ХПІ та ТОВ «Елект» №53/240-2019  від 17.01.2019 на тему «Технологія утилізації відходів нафтогазовидобування».

Наукові профілі: ORCID, Scopus,  Google Scholar:

https://orcid.org/0000-0001-6268-8638

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57163710100

https://scholar.google.com.ua/citations?user=AMXH_FUAAAAJ

Сертифікати:

Грамоти, сертифікати Шестопалов

 

Стажування

Стажування Шестопалов Олексій Валерійович

 

Участь в міжнародних проектах:

В 2012-2014 роках в якості члена робочої групи від НТУ «ХПІ» приймав участь у виконанні міжнародного проекту CENEAST «Реформирование образовательных программ в области градостроительства по застройке окружающей среды и стран Восточной Европы» (530603 – TEMPUS – 1 – 2012 – 1 – LT – TEMPUS – JPCR (2012-3071/001-001).

Популяризація екології та наукових досліджень серед молоді:

 1. Голова комісії Методичної Ради НТУ «ХПІ» з екологічної освіти та екологічного виховання студентів.
 2. Керівник студентської проблемної групи «Екологічна освіта та популяризація науки серед молоді» постійно-діючого студентського наукового гуртка «Екологічний клуб «Я-Еколюдина», наказ НТУ «ХПІ» №113ОД від 28.02.2019 р.кhttps://web.kpi.kharkov.ua/htpe/ychebpro/naukove-tovaristvo/
 3. Ментор StеmСampSchool (2018, 2019 рр.) https://web.kpi.kharkov.ua/htpe/soft-skills/stem/

Участь у редакційних колегіях періодичних наукових видань, організації конференцій, експертна діяльність:

 1. Член редколегії та рецензент наукового журналу Вісник НТУ «ХПІ» . Серія : Нові рішення в сучасних технологіях. (категорія «Б») http://vestnik2079-5459.khpi.edu.ua/associate-editor
 2. Робота в секретаріаті (керівник секції) конференції ХІІI Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених» (2019 р.) http://web.kpi.kharkov.ua/masters/wp-content/uploads/sites/135/2019/09/Prikaz-na-konf-mag-2019__sajt.pdf
 3. Рецензент наукової конференції International Conference on Advanced Mechanical and Power Engineering (CAMPE-2021), праці якої індексуються в базі Scopus
 4. Член жюрі стартап конкурсу Chernovetskyi Investment Group R&D Lab (2019. 2020 рр.)

Участь в підготовці та атестації наукових кадрів:

З 2019 року є головою груп забезпечення з підготовки ліцензійних та акредитаційних справ зі спеціальності 101 «Екологія», гарант ОНП «Екологія» третього рівня освіти (акредитована у 2021 році, свідоцтво про акредитацію №829), член робочих груп з моніторингу та оновлення освітніх програм зі спеціальності 101 «Екологія» першого та другого рівня освіти.

Керівник трьох аспірантів: Босюк А. С., Чікірякін К., Кулініч С.

Був керівником дисертаційних досліджень, які були успішно захищені аспірантами:

 1. Рикусова Н. І., захист дисертації на тему «Підвищення екологічної безпеки газовидобування шляхом очищення та утилізації рідких відходів буріння» відбувся за спеціальністю 101 «Екологія» 14 травня 2021 у спеціалізованій вченій раді ДФ 64.050.037.
 2. Гетта О. С. захист дисертації на тему «Підвищення екологічної безпеки харчових виробництв шляхом очищення та утилізації рідких відходів» відбувся за спеціальністю 101 «Екологія» 27 січня 2022 у спеціалізованій вченій раді ДФ 64.050.073.
 3. Порохня М. Ф. захист дисертації на тему «Підвищення екологічної безпеки виробництва очищеного бікарбоната натрію шляхом мінімізації газових та рідинних відходів» відбувся за спеціальністю 101 «Екологія» 27 січня 2022 у спеціалізованій вченій раді ДФ 64.050.074.

Брав участь в атестації наукових кадрів в якості члена (рецензента дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії) трьох разових спеціалізованих рад: ДФ 64.050.034, ДФ 64.050.036, ДФ 64.05.058

Членство у наукових або професійних організаціях:

Член ГО «Всеукраїнська екологічна ліга». Членський квіток № 5464.

 Відомості про підвищення кваліфікації:

 1. Науково-технічний центр «Екомаш», тема: «Сучасні методи проектування екологічно безпечних технологій зневоднення та згущення полідисперсних шламів» з 21.11.2016 р. по 21.02.2017 р. Наказ НТУ «ХПІ» №2062C від 15.11.2016 р.
 2. ДУ «НІОХІМ», тема «Дослідження сучасних методів екологізації хімічних виробництв, проектування маловідходних технологій» з 20 грудня 2021 року по 25 лютого 2022 року. Наказ НТУ «ХПІ» №1289С від 15.11.2022