Центр досліджень екологічних проблем

Для покращення екологічної ситуації на регіональному та національному рівнях дослідники, а також студенти, повинні мати доступ до сучасного обладнання, яке здатне проводити кількісний та якісний аналіз забруднювачів, моделювати очисні процеси, підбирати реагенти для знешкодження викидів чи скидів та інше.

В НТУ «ХПІ» екологічною науковою проблематикою займаються майже пів століття, виконуючи держбюджетні, госпдоговірні та грантові роботи, пов’язані з вирішенням екологічних проблем. Майже 30 років однією з пріоритетних задач Університету є екологічна освіта та виховання здобувачів освіти. Сьогодні здійснюється підготовка студентів за спеціальностями 101 «Екологія», 183 «Технологія захисту навколишнього середовища», а в навчальних планах різних неекологічних спеціальностей існують дисципліни екологічного спрямування.

Історично, структура НТУ ХПІ змінювалась. Тому окремі структурні підрозділи мають обладнання для проведення різноманітних досліджень екологічного спрямування. Доступ до таких лабораторії обмежений, а інформація про наявність та можливість проведення досліджень з використанням певних видів обладнання не є загальнодоступною. Проте кожна кафедра, яка пов’язана з вирішенням екологічно орієнтованих задач має унікальне обладнання, яке може бути залучено як і в навчальному процесі студентів інших кафедр, так і для проведення між кафедральних наукових досліджень.

Тому в рамках наукової школи екології, яка остаточно сформувалась ще в 2010 році під керівництвом д.т.н. проф. Шапорева В. П. на базі кафедри хімічної техніки та промислової екології, з метою посилення між кафедральної взаємодії науково-педагогічних співробітників, студентів та аспірантів  у 2017 році створений Центр досліджень екологічних проблем НТУ «ХПІ» (затверджено на засіданні науково-технічної ради НТУ «ХПІ», протокол №1 від 10.02.2017 року).

Головною метою центру стало об’єднання лабораторної бази кафедр, які мають екологічне спрямування, висококваліфіковані кадри та багаторічний досвід вирішення екологічних наукових проблем та прикладних задач. В цей центр увійшли наразі чотири кафедри трьох навчально-наукових інститутів:

 • Кафедра «Хімічна техніка та промислова екологія», Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту
 • Кафедра «Безпека праці та навколишнього середовища», Навчально-науковий інститут механічної інженерії і транспорту
 • Кафедра «Автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу», Навчально-науковий інститут комп’ютерного моделювання, прикладної фізики та математики
 • Кафедра «Технологія неорганічних речовин, каталізу та екології», Навчально-науковий інститут хімічних технологій та інженерії
 • Науково-технологічний та навчальний центр НТУ «ХПІ»

Створення Центру досліджень екологічних проблем НТУ «ХПІ» має наступні задачі:

 • підвищення якості дослідницьких робіт в сфері екології за рахунок доступу здобувачів освіти та співробітників до лабораторного обладнання та методичного забезпечення;
 • підвищення кількості науково-дослідних наукових робіт в сфері екології;
 • появі міждисциплінарних. міжкафедральних, міжінститутських досліджень екологічного спрямування;
 • залучення школярів до виконання робіт у лабораторії;
 • можливості навчання та екологічного виховання здобувачів освіти всіх рівнів різних спеціальностей з використанням обладнання центру.

Унікальна лабораторна база кожної кафедри дозволяє вирішувати комплексні екологічно орієнтовані наукові задачі та проблеми.

На кафедрі хімічної техніки та промислової екології існують наступні лабораторії (http://web.kpi.kharkov.ua/htpe/naukova-robota/laboratorna-baza/):

 1. Лабораторія розділу неоднорідних систем для проведення експериментів з очищення стічних вод у фільтруючих та осаджувальних центрифугах;
 2. Лабораторія тепломасообміну, абсорбції та газоочистки для дослідження характеристик абсорбційного устаткування для очищення газів завдяки.
 3. Відокремлена лабораторія на території НТЦ «Екомаш».

Лабораторна база кафедри безпека праці та навколишнього середовища (http://web.kpi.kharkov.ua/safetyofliving/uk/virtualna-kafedra/) спрямована на визначення екологічної безпеки робочого середовища та оцінки екологічних ризиків для здоров’я людини, має обладнання з визначення небезпечних факторів, таких як шум, запиленість повітря, забруднення повітря небезпечними речовинами, дослідні стенди з визначення антропогенної та техногенної небезпеки для навколишнього середовища та життя людей.

Лабораторна база кафедри автоматизація технологічних систем та екологічного моніторингу (http://web.kpi.kharkov.ua/acem/uk/studentam/uchbova-baza-2/) має унікальне обладнання для здійснення моніторингу якості навколишнього середовища.

У лабораторії проводиться навчання студентів сучасним засобам екологічного контролю і моніторингу навколишнього середовища, навчанню роботі на сучасному екологічному устаткуванні. Оснащена хемилюминесцентними, оптико – абсорбційними і іншими датчиками і приладами провідних світових фірм – Testo-350M/XL, Drager MSI-150 Compact, Drager MiniWarm, Bosh 3-250, Merck, MultiLine, OxyTop.

Лабораторна база кафедри технології неорганічних речовин, каталізу та екології (https://web.kpi.kharkov.ua/xtnv/?page_id=696&lang=uk) спрямована на дослідження каталітичних процесів, в тому числі в області захисту навколишнього середовища, природоохоронних хімічних технологій, проводяться дослідження в області нанотехнологій і наноматеріалів.

На базі Науково-технологічного та навчального центра НТУ «ХПІ», який був створений у 2001 році, у рамках рішення питань підвищення екологічної безпеки виконуються науково-дослідні роботи спрямовані на удосконалення ефективності утилізації та рециклінгу відходів полімерів, розробки та впровадження екологічних технологій використання еластомерних регенератів бутилкаучуку та пірококсових відходів піролізу автомобільних шин при виробництві полімерних та гумотехнічних композицій та виробів які створюють велике техногенне навантаження на навколишнє середовище. Загальний обсяг виконаних робіт за 2020-2023 роки складає понад 10 млн.гр. У центрі працює 3 штатних фахівця та 12 сумісників.

Ряд виконаних НТУ «ХПІ» робіт були удостоєні національних премій, у тому числі і за рішення питань, пов’язаних з підвищення екологічної стійкості.

1. За розробку теоретичних основ технології та обладнання виробництва кальцинованої соди і створення промислового комплексу Кримського содового заводу.

2. “Ефективне використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу”:

Опис цих робіт та інформацію щодо них можна знайти за посиланнями:

– http://science.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2020/07/Derzhavni-premii-NTU-KHPI-1992-2019.pdf

– http://science.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2021/12/Premii-Prezidenta-molodim-uchenim.pdf