101 – Екологія

101 – ЕКОЛОГІЯ

Метою освітньої програми підготовки бакалаврів є підготовка висококваліфікованих універсальних фахівців – інженерів-екологів та організаторів природокористування,  розвиток компетентностей необхідних для розв’язання проблем організації екологічного моніторингу довкілля, оцінки екологічного ризику, оптимізації управління збалансованим природокористуванням та екологічною безпекою регіону; організація безпечних та безвідходних технологічних процесів, а також створення нових і вдосконалення перспективних технологій, з урахуванням таких актуальних питань як: екологізація виробництва, зелена логістика та інженерія, екологічний менеджмент та екоаудит, використання альтернативних джерел енергії.

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ на бакалаврат – 101 «Інженерна екологія» (більше про вступ на бакалаврат)

Метою освітньої програми підготовки магістрів є підготовка висококваліфікованих професіоналів в галузі екології, які володіють дослідницькими навичками, мають уміння проводити дослідження техногенно змінених ландшафтів, наукового обґрунтування управлінських рішень з метою забезпечення екологічно чистих та маловідходних виробничих процесів; складання математичних моделей природних екосистем та еколого-інженерних систем захисту довкілля, вміють аналізувати отримані дані та здатні генерувати нові ідеї.  Професіонали в галузі інженерної екології мають  уміння для створення нових і вдосконалення перспективних очисних технологій, з урахуванням таких світових  актуальних питань як: розширення сировинної бази, енергозберігаючих та маловідходних технологій і екологічної безпеки.

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ у магістратуру  –  101 «Інженерна екологія» (більше про вступ до магістратури)

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, магістр, доктор філософії.

Випускникам надається кваліфікація:

на рівні бакалавра: організатор природокористування;

на рівні магістра: професіонал в галузі екології.

на рівні доктора філософії: PhD в галузі науки

Інститут:
Галузь знань: 10 Природничі науки
Спеціальність: 101 Екологія
Ступінь вищої освіти: Бакалавр, магістр
Тривалість навчання: 2 роки 10 місяців (скорочена форма бакалаврат), 3 роки 10 місяців (бакалаврат), 1 рік 4 місяці (магістратура)
Форма навчання: Денна, Заочна
Вид фінансування: Бюджет, Контракт

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

 • Метеорологія і кліматологія;
 • Геологія з основами геоморфології;
 • Агроекологія;
 • Гідрологія,
 • Екологія людини та соціальна екологія;
 • Екологічна експертиза,
 • Екологічний менеджмент,
 • Моделювання та прогнозування стану довкілля;
 • Організація управління в екологічній діяльності, партнерство при вирішенні екологічних проблем;
 • Техноекологія;
 • Комплексне управління відходами;
 • Системи технології та промислова екологія,
 • Обладнання захисту біосфери,
 • Проектування природоохоронних комплексів з використанням САПР.

Характеристика спеціалізації:

Сьогодні кожне підприємство повинно мати кваліфікованого спеціаліста-еколога, а жоден виробничий проект не може бути втілений в життя без екологічної експертизи.  Нова продукція не може бути виготовлена без дотримання екологічних нормативів та з’явитися у продажі, якщо вона не пройшла екологічну сертифікацію.

Поряд з цим, існуючі виробництва вимагають модернізації очисного обладнання для проходження екологічної експертизи.  Наші випускники вільно володіють пакетами 3D моделювання та САПР для проектування та розрахунків екологічного обладнання, мають навички в роботі на сучасній обчислювальній техніці, в застосуванні її для розрахунків та роботи з інформацією. Вміють проводити моніторинг, моделювати та прогнозувати стан довкілля, проектувати природоохоронні комплекси та очисне обладнання, розробляти енергозберігаючі процеси та технології, проводити екологічний аудит та екологічну експертизу підприємств, управляти техногенною та екологічною безпекою, впроваджувати екологічний менеджмент на підприємствах, складати проектну документацію.

Можливості працевлаштування:

Інженери спеціальності «Інженерна екологія» високо цінуються у нашій країні та за її межами. Випускники кафедри працюють на промислових підприємствах Харківської області (Екотон, Екомаш, Еко-інвест, Екополімерпром, SolariS, ВАТ “Турбоатом», ВАТ «Зелені технології» та ін.), у відділах екології, науково-дослідних та проектних інститутах, в екологічній інспекції. Після безкоштовного стажування у Польщі студенти отримують запрошення на роботу у країнах ЕС

Важливі посилання:

 

Студенти спеціальності “Екологія” мають можливість навчатися за програмою європейської системи перекладу і накопичення кредитів в Поморській академії Слупська (Польща), а магістри – випускники поступити в докторантуру Каунаського технологічного університету по напряму «Еnvironmental Engineering».

Слайд3

Слайд5Слайд6Слайд7Слайд8Слайд10Слайд11

На будь-які Ваші питання, пов’язані зі вступом, відповість:

Завідувач кафедрою ХТПЕ, доцент к.т.н., Шестопалов Алексій Валерійович

Тел. 063-615-71-39, 099-778-39-18

(+38-057) – 707-66-81

професор, к.т.н., Моісеєв Віктор Федорович

(+38-057) – 707-62-57

доцент, к.т.н., Тихомирова Тетяна Сергіївна

Тел. 050-6-081-081