Козуля Тетяна Володимирівна

д.т.н, проф. Козуля Тетяна Володимирівна

Науковий напрям: теорія і практика ентропії в екологічній безпеці, моделювання складних природно-техногенних систем, прийняття рішень в системі екологічного моніторингу,

Досвід педагогічної роботи – 25 років і 11 років науково-дослідної роботи в відділі «Охорони праці та екології» НІІ «Інститут монокристалів» НАН України. Автор близько 200 наукових та навчально-методичних праць, з яких 17 навчально-методичних робіт: 7 навчальних посібників (2 посібника із грифом МОН України), 4 методичні розробки, 2 одноосібні монографії (одна з них зарубіжна), 3 колективні монографії, 1 підручник з грифом.

Провідний лектор з дисциплін: «Хімічна екологія», «Екологія», «Green computing», «Основи статистичного обліку в екології», «Стандартизація. Екологічна стандартизація і метрологія», «Екологічний менеджмент», «Системи моніторингу», «Системи технологій». (Ці курси багато років читалися не тільки в ХПІ , а інших вузах ХНУ імені В. Н. Каразіна, ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Освіта:

 • Закінчила ХПІ у 1987 кафедру неорганічної хімії, з цього року і до вступу у 1995 році до аспірантури в ХНУ імені В. Н. Каразіна працювала молодшим науковим співробітником НДІ монокристалів НАН України. З 1995–1998 аспірантура в ХНУ імені В. Н. Каразіна на кафедрі геоекології та конструктивної географії.

Науковий ступінь:

У 1998 році закінчила аспірантуру в Харківському державному університеті імені В.Н. Каразіна за спеціальністю 11.00.11 Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів, у 1999 році захистила дисертацію «Особливості поведінки техногенних елементів у ґрунтах різних фацій долинних ландшафтів середньої течії р. Сів. Донець» (ДК №0061 33, від  15.03.2000 протокол 13-07/3).

Вчене звання доцента кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами присвоєно у 2005 році, номер атестату ДЦ №015421.

У листопаді 2012 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.192.01 ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної Академії Наук України» (м. Київ) Козуля Тетяна Володимирівна захистила докторську дисертацію за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека (технічні науки) (ДД № 001787).

У 2014 Козуля Т.В. отримала звання професора кафедри комп’ютерного моніторингу і логістики (12ПР № 009865).

Основнi етапи педагогічної і науково-педагогічної дiяльностi у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації:

Харківський державний університет імені В. Н. Каразіна 1998-2000 рр. – старший викладач кафедри геоекології та конструктивної географії,

2000 р. по 2003 рр. – доцент кафедри геоекології та конструктивної географії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

2003 р. по 2004 р. – доцент кафедри автоматизованих систем управління НТУ «ХПІ»;

2004 р. по 2005 р. – доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами НТУ «ХПІ»;

2005 р. по 2009 р. – доцент кафедри автоматизованих систем управління НТУ «ХПІ»;

2009 р. – 2012 р. – доцент кафедри комп’ютерного моніторингу і логістики НТУ «ХПІ»;

2013 р. – 2017 р. – професор кафедри комп’ютерного моніторингу і логістики НТУ “ХПІ”.

2017 р. – 2023 р. – професор кафедри програмної інженерії і інтелектуальних технологій НТУ “ХПІ”.

За сумісництвом 4 роки працювала в ХНЕУ ім. С. Кузнеця: Екологічний менеджмент, Системи обробки еколого-економічної інформації, Системи моніторингу.

Приймала участь у відкритті спеціальності Еколого-економічний моніторинг на кафедрі автоматизовані системи управління, що зараз ПІІТУ і була куратором її з 2003–2016 рік.

У 2014 р студентська робота отримала диплом II ступеню на всеукраїнському конкурсі наукових студентських робіт за напрямком «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища».

Кожен рік студентські роботи, виконані брали участь у Міжнародних науково-практичних конференціях у м. Одеса, м. Києві, м. Вінниці, м. Суми, м. Харкові, а також у зарубіжних конференціях – м. Прага.

У 2015 р.  переможець XVII конкурсу «Вища школа Харьківщини – кращі імена» у номінації «Викладач професійно-орієнтованих дисциплін».

Наукова діяльність:

Досвід педагогічної роботи – 25 років і 11 років науково-дослідної роботи в відділі «Охорони праці та екології» НІІ «Інститут монокристалів» НАН України. Автор близько 200 наукових та навчально-методичних праць, з яких 17 навчально-методичних робіт: 7 навчальних посібників (2 посібника із грифом МОН України), 4 методичні розробки, 2 одноосібні монографії (одна з них зарубіжна), 3 колективні монографії, 1 підручник з грифом.

Подані у 2023 році до друку

 1. Основи програмування Python (дисципліна вибору 02). Лабораторний практикум. Частина 2 «Робота з Python: функції, класи, вбудовані модулі» // Козуля Т.В., Козуля М.М. Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. Харків, 2022. 5 авт. ар Електронне видання. Поз 103 затверджено 26.10.22 пр. № 3
 2. Грін-комп’ютінг. Лабораторний практикум з навчальної дисципліни «Green computing (дисципліна загальної підготовки)» Частина 1: // Козуля Т.В., Козуля М.М. Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”.  Харків, 2022. 6 авт. ар.  Електронне видання. Поз 102 затверджено 26.10.22 пр. № 3.
 3. Інформаційно-методичні основи підтримки прийняття рішень для комплексного дослідження системних об’єктів. Монографія // Козуля Т.В., Козуля М.М. Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. Харків, 2022. 10 авт. ар.  Електронне видання. Поз 101 затверджено 26.10.22 пр. № 3.

З 2005 р. Козуля Т. В. приймала участь у дослідженнях у межах планів науково-дослідних робіт МОН України за бюджетними темами «Розробка інформаційно-аналітичного забезпечення процедур прийняття рішення в комп’ютерно-інтегрованих системах» (ДР № 0106U001518), «Розробка математичних моделей та методів у розв’язанні задач інтелектуальної обробки інформації) (ДР 0108 U003926, 2007–2010 рр.), «Обґрунтування концепції управління поводження відходами з оцінкою ризику здоров’ю населення в басейні міжрегіонального джерела водопостачання р. С. Донець» (ДР 0110 U001804), у межах проекту «Інформаційне та наукове забезпечення концепції постачання високоякісної питної води», програми адаптації Директиви IPPC «Про комплексне запобіганні та контроль забруднення» (2008 р).

У рамках господарської договірної науково-дослідної роботи з ДП УкрНТЦ «Енергосталь», за темами «Переробка зношених автомобільних шин методом термохімічної деструкції», «Розробка ТЕО з організації системи повернення води господарчо-побутових стоків з метою їх використання у виробничому водопостачанні (лист № 1-01-11336 від 13.11.13 р.).

Сумісна робота з 2012-2016 – НДУ «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем», ДП «УкрНДЦ «Енергосталь», Центральна науково-дослідна лабораторія Харківського національного медичного університету

 • Популяризація екології та наукових досліджень серед молоді:

Керівник постійно діючого студентського наукового гуртка “Системологія, математичні моделі системних досліджень в межах міждисциплінарних наукових робіт” (наказ НТУ ХПІ №113ОД від 28.02.2019)

 • Участь у редакційних колегіях періодичних наукових видань, організації конференцій, експертна діяльність:
 1. Член редколегії та рецензент науково-технічного журналу «Техногенно-екологічна безпека». (ліцензії Creative Commons Attribution License (CC-BY); включений до провідних баз даних абстрагування та індексування) http://jteb.nuczu.edu.ua/uk/indeksatsiia-zhurnalu
 2. Участь в атестації наукових кадрів у якості  члена спеціалізованої вченої ради К 55.051.04 2016–2017  (наказ МОН України від 11 липня 2016 року N 820).
 3. Член трьох разових спеціалізованих вчених рад:

1 Брянкін Сергій Серафимович, захист дисертації в разовій спеціалізованій раді ДФ 64.050.034, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від «19» березня 2021 року № 342 відбувся 13 травня 2021 року

2 Брянкін Олександр Серафимович, захист дисертації в разовій спеціалізованій раді ДФ 64.050.035, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від «19» березня 2021 року № 342 відбувся 14 травня 2021 року

3 Рикусова Надія Іванівна, захист дисертації в разовій спеціалізованій раді ДФ 64.050.037, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від «19» березня 2021 року № 342  відбувся 14 травня 2021 року

1 Офіційний опонент на дисертаційну роботу Атаманюка Олексія Анатолійовича «Зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище шляхом обробки обводнених металургійних шламів електричним струмом», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека, (2013)

2.Офіційний опонент на дисертаційну роботу Комаристої Богдани Миколаївни «Моделювання та розрахунок індикаторів сталого розвитку для технологічних систем», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека (2014)

3.Офіційний опонент на дисертаційну роботу Аблєєвої Ірини Юріївни «Підвищення рівня екологічної безпеки при утилізації відходів нафтогазового видобутку» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека, (2016)

4.Офіційний опонент на дисертаційну роботу Черниш Єлізавети Юріївни « Наукові засади еколого-синергетичного підходу до процесу утилізації фосфогіпсу для зменшення техногенного навантаження на довкілля»  на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека (2019).

5.Офіційний опонент на дисертаційну роботу Радіонова Олександра Володимировича «Наукові та прикладні основи магніторідинної герметизації, що забезпечує екологічну безпеку шкідливих виробництв» на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека (2020). Спеціалізована вчена рада Д 55.051.04, 19.06.2020, СумДУ

6.Офіційний опонент на дисертаційну роботу Іващенка Олексія Віталійовича «Оцінка екологічної небезпеки від хімічного впливу військової діяльності на довкілля» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека, галузь знань 101 – екологія, К 35.052.22 в Національному університеті «Львівська політехніка»  (2020)

7. Офіційний опонент на дисертаційну роботу Кондратенка Олександра Миколайовича «Науково-методологічні основи захисту атмосферного повітря від техногенного впливу енергоустановок з поршневими двигунами внутрішнього згоряння», представлену до захисту на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека, спеціалізованої вченої ради Д 64.707.04 при Національному університеті цивільного захисту України, м. Харків (2021)

 • Участь в підготовці та атестації наукових кадрів:

Керівництво і захист дисертацій

1 Ємельянова Д. І. «Оцінка екологічної безпеки природно-техногенних об’єктів на основі інформаційно-методичного забезпечення», к. т. н. за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека, 27.04.2017 № 659

2 Білова М. О. Системний аналіз еколого-соціально-економічних об’єктів для визначення комплексної оцінки рівня екологічної безпеки. – к. т. н. за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека, 26.06.2017 № 936

3 Ведь О.В. Оцінка екологічності процесів очищення газових сумішей на базі комплексної моделі каталітичного перетворювача. ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека. Сумський державний університет, 2020. Спеціалізована вчена рада Д 55.051.04, 19.06.2020

 •  Відомості про підвищення кваліфікації:
 1. 2006 р. – за внутрішньо вузівською системою підвищення кваліфікації семінар „Менеджмент дистанційного навчання”, 20012 р. – наукове стажування в Українському Науково-Дослідному інституті Екологічних Проблем Національної академії наук України (УкрНДЕП) (м. Харків, 6 місяців); 2012 р. – за внутрішньо вузівською системою підвищення кваліфікації, ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної Академії Наук України» (захист докторської дисертації, м. Київ), 2019 – ТОВ «Телесенс ІТ» за темою «ІТ-з моделювання бізнес-систем і процесів, проектування систем управління»протягом з 04.03.2019р. по 15.05.2019р. Наказ НТУ «ХПІ» № 774С від 19.04.2018 р. Довідка № 064/18 від 12.08. 2018.
 2. Навчання в приватному ЗВО «Харківський технологічний університет «ШАГ» в рамках проекту «Prof2IT», ГО «Kharkiv IT Cluster» за участю ІТ компанії «Grid Dynamics IT» за напрямом «Введення до програмування на Python для Big Data та Data Science» з 07 лютого по 07 травня 2023 року, 180 академічних годин (6 кредитів ECTS). Наказ НТУ «ХПІ» №1017С від 24.07. 2023.

 

СертификатКозуля_Тетяна_Володимирівна_1

 

Для сайту нагороди Козуля