Бабенко Володимир Миколайович

Бабенко Володимир Миколайович

Доцент кафедри «Хімічна техніка та промислова екологія» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Освіта

В 1994 р. закінчив НТУ «ХПІ» за спеціальністю «Хімічна технологія неорганічних речовин», здобув кваліфікацію – «Інженер хімік технолог».

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук (PhD) за спеціальністю 05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології, 2016 р. Тема дисертації: «Закономірності гідродинаміки і масообміну в процесах ректифікації суміші розчинників на новому контактному пристрої».

Бабенко Володимир Миколайович, автор понад 40 публікацій, тез конференцій, серед яких: Деклараційний патент України на винахід. Пат. 61718 А Україна., B01D53/00, B01J19/30. / заявник та власник патенту автори патенту; заявка № 2003042983 заявлено 07.04.03; опубл.17.11.03, Бюл. №11., співавтор підручника: Радіоекологія: підручник. В.П. Шапорєв, Ю.Г. Масікевич, В.Ф. Моїсєєв, та ін. – Чернівці: «Місто» АНТ, 2017. – 440 с., та навчального посібника: Sustainable development/ Tutorial for students of specialty 101 “Ecology”, 183 “Techniques and technologies of environmental protection” all studding’s forms / T. Tykhomyrova, V.Sebko, V. Babenko. – Kharkiv, 2022. – 170 p.

Наукова діяльність:

Науковий напрям діяльності пов’язаний з розробкою наукових засад підвищення якості роботи та удосконалення ректифікаційного та очисного обладнання для очищення стоків від забруднюючих речовин; створення маловідходних виробництв; стратегії раціонального використання природних ресурсів. Має наукові та навчально-методичні праць з екології, у тому числі статті у наукових журналах, що входять до наукометричної бази Scopus.

З 2007 року брав активну участь у виконанні госпдоговірних наукових робіт кафедри в якості відповідального виконавця і керівника проекту, за наступним напрямком:

  • «Розробка та заміна обладнання ректифікаційної установки періодичної дії для регенерації етанолу з надосадових рідин», Замовник: Дочірнє підприємство «Дослідний завод державного наукового центру лікарських засобів» ДАК «УКРМЕДПРОМ», м. Харків, Україна).
  • «Розробка технічної документації» для установки регенерації органічних розчинів при виготовленні імунобіологічних препаратів (Замовник: ПАО «ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК», м. Харків, Україна).

Членство у наукових або професійних організаціях:

Член ГО «Всеукраїнська екологічна ліга». Членський квіток № 5706.

Відомості про підвищення кваліфікації:

 

2024

 

Сертифікат про участь та виступ на конференції WINTER SESSION OF THE INTERNATIONAL CARPATHIAN SCHOOL – 2022 «UNIVERSITY EDUCATION ON THE WAY TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT:
CLEAN ENVIRONMENT AND LIFE SAFETY»
Kyiv, Kosiv (UA), Kaunas (LT), Kalmar (SWE), online 24-27 February, 2022

Моє хобі – це районування, виведення і розповсюджування лікарських рослин, які мають не Українське походження. Людина вже досить давно використовує різні рослини, як в промисловості так і в лікарських потребах, але ще велика кількість їх залишається в стороні, один з прикладів лимонник далекосхідний, де цілющими є ягоди, листя і навіть самі стеблі.

Науковий профіль в linkedin.com:

https://www.linkedin.com/in/volodymyr-babenko-06a793139/

Науковий профіль в Clarivate EndNote:

https://www.myendnoteweb.com/EndNoteWeb.html

Посилання на сторінку Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&view_op=list_works&gmla=ABEO0Yps-Kan4gDyQhYDxErIShuHJ_mhZYozcdVs3D3RMz9a6Jqr8-0CN_uaLeUlG9D7u8yiUpteBe6dn6XPPt1n6RE8HaY-iuhYAECFmU6qW-NV_SZaMdLq&user=mTiTTbYAAAAJ

Посилання на статью в Скопус:

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9570066

Посилання на сторінку зі статтею в Scopus