Наукова робота

Кафедра заснована 18 жовтня 1946 року. В 1960 р. на її базі створено факультет хімічного машинобудування, потім перейменований у факультет інтегрованих технологій та хімічної техніки, до якого вона входила до 2018 року. У 2018 році згідно з реструктуризацією університету кафедра в повному складі з тією же назвою та спеціальностями увійшла до складу інституту «Механічної інженерії та транспорту».

Видатні випускники кафедри:

 – почесний ректор НТУ «ХПІ», Дійсний член Академії наук вищої школи України , лауреат Державної премії України д.т.н. Товажнянський Л.Л.;

– Лауреат державної премії України, почесний президент ПАТ „Сумське МВО” д.т.н. Лук’яненко В.М

З самого початку існування на кафедрі активно проводились науково-дослідні роботи, результати яких були впроваджені у виробництво у 50-80-ті роки XX сторіччя:

–розробка технології отримання високооктанового бензину (впроваджено на Шебелинському газопереробному заводі);

– проектування пластинчастих теплообмінників (впроваджено в колонах синтезу аміаку);

– розробка нової конструкції бронефутеровок трубних млинів для подрібнення крупно кускових матеріалів (впроваджено на цементних заводах України);

– розробка технології синтезу метанолу прямим окисненням природного газу (впроваджено на Сєвєродонецькому ПО «Азот»).

У наступні роки (1980 – 2000 рр.) наукові дослідження проводились за такими напрямами:

– нові композиційні матеріали;

– нове обладнання і процеси хімічних, переробних, харчових виробництв;

– біоенерготехнологія;

– енергоресурсозберігаючі технології

Результати наукових розробок цього періоду також були впроваджені в народне господарство. Деякі з них отримали державні нагороди і відзнаки, а саме:

  • розробка «Закономірності зміни корозійної стійкості чорних металів» за напрямом «Нові композиційні матеріали» була визнана науковим відкриттям № 386 (автори – проф. Ткач Г.А., ст.н.с. Заєць І.І.). Результати роботи впроваджені на ПАТ „Сумське МВО”;
  • за розробку теоретичних основ технології й обладнання виробництва кальцинованої соди у 1999 р. було присуджено Державну премію України (Лауреати – проф.Ткач Г.А., проф. Товажнянський Л.Л.). Результати впроваджені на содових заводах України, СНГ, Болгарії, Китая.
  • установка «БІОГАЗ» (розробник проф. Зінченко М.Г.) була побудована у підсобному господарстві ПАТ „Сумське МВО” (м. Суми) для переробки відходів свиноферми в органічне добриво і аналог природного газу – біогаз. З урахуванням позитивного досвіду тривалої експлуатації установки (більше 15 років) було розроблено національну програму «Біотехнологія» для впровадження подібних установок по всій Україні. Розробка нагороджена медалями виставок досягнень народного господарства різних років.

У теперішній час на кафедрі створено 4 центри співпраці з науковими установами та підприємствами інших відомств: національний природний парк «Гомільшанські ліси»; ДУ «Державний науково-дослідний і проектний інститут основної хімії», промислова група «Екотон» та НТЦ «Екомаш». У цих організаціях здобувачі освіти всіх рівнів проходять всі види практик, проводять наукові дослідження, результати яких використовуються при виконанні випускних робіт, а також отримують роботу після закінчення ВНЗ.

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

  • Інженерна екологія.
  • Нові технологічні процеси і обладнання хімічних і переробних харчових виробництв

Згідно цих напрямів в останні роки на кафедрі виконувались наступні госпдоговори:

  1. «Визначити можливість підвищення ступеню розділення тонкодисперсних суспензій за рахунок удосконалення конструкції осаджувальної центрифуги» з ТОВ „НТЦ «Екомаш» (м. Харків) терміном 01.03.2016 – 28.02.2018. Керівник проф. Цейтлін А.Н.
  2. «Розробити методологію пошуку умов оптимізації процесів розділення високодисперсних суспензій у процесах зневоднення високодисперсних суспензій під дією гравітаційних та інерційних сил» з з ТОВ „НТЦ «Екомаш» (м. Харків) терміном 01.03.2018 – 31.03.2020 р. Керівник доц. Шестопалов О.В.
  1. «Розробка конструктивних і технологічних рішень для реконструкції колонних апаратів» з ПрАТ КСУ – 17( м. Кременчук) терміном 01.03.2018 – 30.04.2019. Керівник проф. Моїсеєв В.Ф.
  2. Теоретичні та розрахункові дослідження для вироблення кисне утримуючих з’єднань лужноземельних металів для використання в якості адсорбентів та антипіренів. Номер держрегістрації 0118U002176. (Керівник: проф. Шапорев В.П.)

Також виконується господарчий договір:

  1. Розробка заходів з раціонального використання рослинних та тваринних відходів у Харківській області” з ТОВ «ТСК РИСАЙКЛИНГ ГРУПП » (Харківська обл.) терміном 02.11.2020 – 01.06.2021 р,. Керівник доц. Тихомирова Т. С.

Показники наукової діяльності кафедри за 2017-2022 рр.

Показники наукової діяльності кафедри за 2017-2022

Показники наукової діяльності кафедри за 2015-2019 рр.

2015-2020