Абітурієнтам, школярам

ОСВІТА XXI століття

Кафедра хімічної техніки та промислової екології НТУ “Харківський політехнічний університет” (ВУЗ в п’ятірці найкращих України) запрошує вступати за напрямками:

133 – Галузеве машинобудування

Конкурсна пропозиція на бакалаврат «ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ»

На рівні бакалаврат блок дисциплін 133.05 – Обладнання харчових, переробних та хімічних виробництв

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр

Освітня програма підготовки бакалавра розроблена для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної діяльності за спеціальністю «Галузеве машинобудування» і орієнтована на формування широкого науково-технічного світогляду.

Майбутній бакалавр з машинобудування отримує фундаментальні знання щодо об’єктів машинобудування, поглиблені вміння здійснювати аналіз та проектувати  машини, механізми та обладнання різного призначення, розробляти сучасні технології їх виробництва та керування ними, забезпечувати якісну експлуатацію. У процесі навчання студенти одержують глибоку загальнотеоретичну фундаментальну і прикладну інженерну підготовку, сучасні знання та практичні навички, достатні для використання у будь-якій діяльності за фахом. Також вони отримують поглиблену підготовку з соціальних та економічних дисциплін. Наші випускники вільно володіють пакетами 3D моделювання та САПР, сучасними методиками інженерних розрахунків та проектування обладнання для хімічної, харчової та переробної  галузі; мають навички в застосуванні сучасних прикладних програм для ЕОМ  та роботи з інформацією.

101 Екологія

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ на бакалаврат – 101 «Інженерна екологія»

Метою освітньої програми підготовки бакалаврів є підготовка висококваліфікованих універсальних фахівців – інженерів-екологів та організаторів природокористування,  розвиток компетентностей необхідних для розв’язання проблем організації екологічного моніторингу довкілля, оцінки екологічного ризику, оптимізації управління збалансованим природокористуванням та екологічною безпекою регіону; організація безпечних та безвідходних технологічних процесів, а також створення нових і вдосконалення перспективних технологій, з урахуванням таких актуальних питань як: екологізація виробництва, зелена логістика та інженерія, екологічний менеджмент та екоаудит, використання альтернативних джерел енергії.

Освітньо-кваліфікаційний рівень випускників: бакалавр

Випускникам надається кваліфікація на рівні бакалавра: організатор природокористування;

183 Технології захисту навколишнього середовища

Мета освітньої програми – підготовка інженерів – екологів, які мають комплекс знань та вмінь, практичних навичок в галузі конкретних технологій захисту довкілля, їх застосуванні на практиці, вміють оцінювати потенційні екологічні  ризики від впровадження нових виробничих технологій, мають фахові компетентності для модернізації існуючих технологій захисту довкілля та  створення нових на високому технологічному рівні  з урахування локальних можливостей

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ «Технології захисту навколишнього середовища»

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр

З питаннями щодо вступу звертатися за адресою:

61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2. НТУ «ХПІ» (корпус ГАК, 3 поверх, к.314, дирекція МІТ) або «Кафедра хімічної техніки і промислової екології»

На будь-які Ваші питання, пов’язані зі вступом, відповідають:

Завідувач кафедрою ХТПЕ, к.т.н., Шестопалов Олексій Валерійович

(+38-057) – 707-66-81, Тел. 063-615-71-39, 099-778-39-18

професор, к.т.н., Моісеєв Віктор Федорович

(+38-057) – 707-62-57

доцент, к.т.н., Тихомирова Тетяна Сергіївна

Тел. 050-6-081-081

Повний текст правил прийому розташований на сторінці Правила вступу Умови вступу, порядок і терміни подачі документів, перелік предметів ЗНО, вартість контрактного навчання, а також будь-яку іншу інформацію щодо процедури вступу на кафедру ХТПЕ, ви зможете знайти на сайті «Абітурієнт» НТУ «ХПІ».

Правила прийому
Процедури вступу

Важливі посилання:

 

Нова термінологія для вступу на бакалавра:

Національний мультипредметний тест (НМТ) – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання результатів навчання з української мови, математики та історії України, яке здійснюється Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства. У випадку вступу за спеціальними умовами замінюється на індивідуальну усну співбесіду з відповідних предметів за програмою ЗНО.

Індивідуальна усна співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання підготовленості (оцінювання знань, умінь та навичок) вступника з одного, двох або трьох предметів (складових: українська мова, математика, історія України), за результатами якої за кожний предмет (складову) виставляються оцінки за шкалою 100-200 (з кроком в один бал) або ухвалюється рішення про негативну оцінку вступника («незадовільно»). Здійснюється закладом вищої освіти.

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію. Докладніше про написання мотиваційного листа.