Наукова діяльність

Науково-дослідна робота кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем ведеться у декількох напрямках:

 1. Інтелектуальні системи обробки даних.
 2. Моделювання в інтелектуальних системах.
 3. Методи інженерії знань.
 4. Автоматизовані інформаційно-бібліотечні системи.
 5. Удосконалення методики викладання дисциплін спеціальності “Прикладна лінгвістика”.
 6. Пошук та використання нових інформаційних технологій у наукових дослідженнях.
 7. Комунікативна компетенція та викладання іноземних мов і науково-технічного перекладу.

Відповідно до цих напрямків на кафедрі:

  • працюють наукові семінари;
  • виконуються бюджетні та госпдоговірні науково-дослідні роботи:
   • «Розробка моделей та методів ідентифікації процесів екстракції знань у слабко структурованих масивах інформації» (ДР № 0117U004726. Терміни виконання – з 01.2017 по 12.2018 р.);
   • «Розробка моделей та методів для інформаційно-пошукових, лексикографічних та знання-орієнтованих інтелектуальних систем» (ДР № 0111U002258. Термін виконання – з 01.01.2011 по 31.12.2013 р.);
   • «Розробка математичних моделей та методів розв’язання задач інтелектуальної обробки даних» (ДР № 0108U003926. Термін виконання – з 01.01.2008 по 31.12.2010 р.).
  • здійснюється підготовка аспірантів та докторантів.:

Під керівництвом завідувача кафедри, доктора технічних наук, професора Шаронової Наталії Валеріївни захистилися:

   • доктори технічних наук:
    • В.І. Булкін (тема: “Інформаційні технології ідентифікації знань в інтелектуальних системах на основі асоціативно-логічних перетворень”, захист в 2017 р.),
    • Н.Ф. Хайрова (тема: “Лінгвістичні технології ідентифікації знань у слабоструктурованій текстовій інформації”, захист в 2013 р.),
    • Т.В. Козуля (тема: “Оптимізація прийняття управлінських рішень у системі екологічного моніторингу”, захист в 2012 р.).
   • кандидати технічних наук:
    • А.Ю. Дорошенко (тема: “Інформаційна технологія інтелектуального аналізу фактографічних текстових ресурсів”, захист в 2018 р.),
    • М.М. Козуля (тема: Комплексна інформаційно-системна оцінка рівня екологічної безпеки складних об’єктів”, захист в 2017 р.),
    • Н.В. Бабкова (тема: “Моделі та інформаційна технологія ідентифікації фізичних параметрів високотемпературних процесів”, захист в 2017 р.),
    • О.О. Оробінська (тема: “Méthodes et modèles de construction automatisée d’ontologies pour des domaines spécialisés”, захист в 2017 р.),
    • Л.В. Шабанова-Кушнаренко (тема: “Предикатні моделі, методи та технологія обробки процесних знань в інформаційних системах”, захист в 2016 р.),
    • А.П.С. Гаутам (тема: “Інформаційна технологія екстракції бізнес знань з текстового контенту інтегрованої корпоративної системи”, захист в 2016 р.),
    • С.Ю. Петрухін (тема: “Ідентификація та оцінка впливу військових об’єктів на навколишнє природне середовище у системах управління екологічною безпекою”, захист в 2015 р.),
    • О.М. Ігнатьєв (тема: “Моделі та інформаційна технологія фоносемантичної переробки тексту в системах редакційно-видавничої справи”),
    • З.А.Кочуєва (тема: “Компараторна ідентифікація інформаційних об’єктів у сучасній бібліотеці”, захист в 2014 р.),
    • О.В. Каніщева (тема: “Інформаційно-логичні моделі і методи ідентифікації знань в автоматизованих інформаційних бібліотечних системах”, захист в 2010 р.),
    • С.В. Гончаров (тема: “Методи та інформаційні технології формування галузевих електронних бібліотечних ресурсів”, захист в 2010 р.),
    • Сайєд Мохаммад Таухід Сіддікі (тема: “Моделі і інформаційна технологія інтелектуальної обробки даних при створенні пакетів ділової документації”, захист в 2009 р.),
    • Н.В. Черемська (тема: “Стохастичні нестаціонарні моделі в задачах обробки даних”, захист в 2008 р.).

Під керівництвом професора кафедри, доктора технічних наук, професора Хайрової Ніни Феліксівни захистилися:

   • кандидати технічних науки:
    • С.В. Петрасова (тема: “Інформаційна технологія ідентифікації знань у наукометричних системах на основі інтелектуального аналізу слабоформалізованих даних”, защист в 2017 р.),
    • Н.В. Борисова (тема: “Моделі та інформаційна технологія ідентифікації фізичних параметрів високотемпературних процесів”, захист в 2017 р.);
  • з 2009 року проводиться науково-практична конференція “Інтелектуальні системи та прикладна лінгвістика”;
  • з 2017 року – International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems:

Наукові напрямки конференції:

   • інформаційні технології в лінгвістиці;
   • корпусна лінгвістика, дослідження мови;
   • комп’ютерна лексикографія;
   • проблеми машинного перекладу;
   • інтелектуальні системи обробки мови;
   • лінгвістика Інтернету.
shar_khay dubich dekan foto2
  • з вересня 2009 року на базі кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем був створений та активно працює Міжвідомчий (Міністерства освіти та науки України та Національної академії наук України) науково-дослідний центр інтелектуальних систем та прикладної лінгвістики:

Основними напрямками діяльності Центру є:

   • Здійснення автоматизованої обробки текстової інформації.
   • Моделювання механізмів природної мови.
   • Розроблення лінгвістичних та системотехнічних засад лексичної (термінологічної) бази даних української мови.
   • Підготовка педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів та докторів наук), у галузі прикладної та комп’ютерної лінгвістики; впровадження результатів наукових досліджень у суспільну практику та навчальний процес.
  • у жовтні 2009 р. між кафедрою інтелектуальних комп’ютерних систем, як представником НТУ “ХПІ”, та лабораторією інформаційних технологій в системах навчання та машинного зору Харківського національного університету радіоелектроніки було укладено договір про науково-технічну співдружність:

Метою спільної діяльності при проведенні наукових досліджень є виконання робіт лабораторією «ІТСН та МЗ» та кафедрою «Інтелектуальних комп’ютерних систем» НТУ «ХПІ» в напрямках:

   1. Аналіз та виявлення переваг застосування комп’ютерного тестування для об’єктивного оцінювання знань студентів;
   2. Розробка тестів для проведення контролю знань;
   3. Апробація та впровадження роботи в умовах технічних університетів;
   4. Впровадження запропонованої системи для проведення визначення остаточних знань у НТУ «ХПІ».