Александрова Тетяна Євгеніївна

Александрова Тетяна Євгеніївна

.
Посада Професор
Cтупінь д.т.н.
Звання Професор
Контакти Tetiana.Aleksandrova@khpi.edu.ua

Навчальний корпус №2, к. 513

Заступник директора навчально-наукового інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій з наукової роботи

Професійний та академічний досвід

 • 2016 – теперішній час – професор кафедри системного аналізу і управління Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 • 2014 – 2016 р.р. – доцент кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 • 2011 – 20014 р.р. – докторант Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 • 2004 – 20011 р.р. – доцент кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 • 2003 – 2004 р.р. – асистент кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

Навчання

 • Доктор технічних наук зі спеціальності 05.13.07 – автоматизація технологічних процесів – 2015 р. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
 • Кандидат технічних наук зі спеціальності 05.13.07 – автоматизація технологічних процесів – 2003 р. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
 • Інженер-менеджер за спеціальністю інформаційні системи в менеджменті – 2000 р. Харківський державний політехнічний університет

Викладання навчальних дисциплін

Наукові інтереси

 • Структурний та параметричний синтез систем автоматичного керування складними об’єктами
 • Аналіз технічних та соціально-економічних систем
 • Управління бізнес-процесами

Професійні досягнення та членство

 • Опублікував понад 130 наукових та навчально-методичних праць
 • Наукове керівництво дисертаційної роботи на здобуття ступеню кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.03 – системи і процеси керування

Опубліковані праці

Підручники, навчальні посібники, монографії

 • Александрова Т.Є., Бондарчук П. А, Серпухов О. В. та інші. Автоматизовані системи управління озброєнням: навч. посіб.: Ч. 1: Основи теорії автоматичного регулювання, елементи, пристрої і системи управління та стабілізації основного озброєння танків. – Харків: ВІТВ НТУ «ХПІ». – 2019. – 404 с.
 • Александрова Т.Є., Александров Е. Е., Северин В. П. Основы современной теории управления: учеб. пособие. – Харків: ХНАДУ, 2019. – 324 с.
 • Александрова Т.Є., Александров Є. Є., Овчаренко Ю. Є. Підвищення технічних та ергономічних характеристик рухомих об’єктів військового призначення – Харків: ХНАДУ, 2019. – 176 с.

Статті

 • Aleksandrova Т. Parametric synthesis of the electronic control unit of the course stability system of the car / Ye. Aleksandrov, T. Aleksandrova, Y. Morhun // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol 6, No 9 (102) (2019), pp. 39-45.
 • Aleksandrova T.Ye. Parametric Synthesis of the Digital Stabilizer of the Rocket-Carrier Space Stage with a Liquid Jet Engine on the Active Section of the Flight Trajectory / Ye.Ye. Aleksandrov, T.Ye. Aleksandrova // Journal of Automation and Information Sciences . –2020. – 52(5), pp 13-25.
 • Александрова Т.Е. Параметрический синтез цифрового стабилизатора космической ступени ракеты-носителя с ЖРД на активном участке траектории / Е.Е. Александров, Т.Е. Александрова // Проблемы управления и информатики. 2020. № 3. С. 1-13.
 • Александров Е.Е., Григорьев А.Л., Моргун Я.О. О влиянии колебаний транспортируемой жидкости на область устойчивости замкнутой системі автоматического управления курсом автомобіля Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Систьемний аналіз, управління та інформаційні технології. – Харків : НТУ «ХПІ», 2021. – № 1(5). С. 29-41.
 • Aleksandrov Ye., Morhun Y. About stability of the movement of the refueling vehicle equiped with digital system of brake forces distribution during the emergency braking. Advanced Information Systems. 2021.Vol. 5. № 3.

Авторські свідоцтва, дипломи, патенти:

 • Александрова Т.Є. Електронний регулятор паливоподачі транспортного дизеля / Т.Є. Александрова, О.С. Куценко, П.Я. Перерва // Деклараційний патент України на винахід. Заявка №2001075363 від 26.07.2001. F02D 19/02, F02D 41/10.. – 4 с.
 • Александрова Т.Є. Стабілізатор танкової гармати / Т.Є. Александрова, А.О. Лазаренко // Пат. № 83903, Україна, МПК F41G 5/00. Заявник і патентоволодар Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет». – № U201300690; заявл. 21.01.2013; опубл. 10.10.2013. Бюл. № 19. – 4 с.
 • Александрова Т.Є. Стабілізатор лінії прицілювання танкової гармати / Т.Є. Александрова, А.О. Лазаренко, А.В Зейн // Пат. № 83904, Україна, МПК F41G 3/02. Заявник і патентоволодар Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет». – № U201300691;заявл. 21.01.2013; опубл. 10.10.2013. Бюл. № 19. – 4 с.
 •  Александрова Т.Є. Стабілізатор основного озброєння танка / Т.Є. Александрова // Пат. № 81491, Україна, МПК F41G 5/00. Заявник і патентоволодар Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет». – № U201302760; заявл. 05.03.2013; опубл. 25.06.2013. Бюл. № 12. – 4 с.
 • Александрова Т.Є. Стабілізатор танкової гармати / Т.Є. Александрова, А.О. Лазаренко // Пат. № 107924, Україна, МПК F41G 5/04. Заявник і патентоволодар Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет». – № U201512950; заявл. 28.12.2015; опубл. 24.06.2016. Бюл. № 12. – 4 с.

Наукометричні дані

SCOPUS / Publons – Web of Science ResearcherID:   / ORCID / Google Scholar