Дисципліни вільного вибору

Вибір студентом навчальних дисциплін в обсязі, що складає не менш як 25% загальної кількості кредитів ЄКТС, створює умови для досягнення ним таких цілей:

  • поглибити професійні знання в межах обраної освітньої програми та здобути додаткові спеціальні професійні компетентності, у тому числі із здобуттям професійної кваліфікації (у разі наявності професійного стандарту);
  • поглибити знання та здобути додаткові загальні та професійні компетентності в межах спеціальності або споріднених спеціальностей у тієї ж самої галузі знань;
  • ознайомитись із сучасним рівнем наукових досліджень у інших галузях знань та розширити або поглибити результати навчання за загальними компентностями.

Вибір студентами навчальних дисциплін регулюється відповідними нормативними документами.

Вибіркові компоненти бакалаврату
Іноземна мова за професійним спрямуванням
Збирання та підготовка даних
Ймовірнісні та статистичні моделі
Планування експерименту
Методи моделювання складних систем
Нечітка логіка та нечіткі системи
Основи Maсhine Learning
Основи підприємництва
Бізнес-моделювання
Основи прототипування
Бізнес-планування стартапу
Інтернет-маркетинг
Бізнес-аналітика стартапу
Розробка корпоративних інформаційних систем
Бази даних для корпоративних інформаційних систем
Архітектура корпоративних інформаційних систем
Проектний практикум
Формування та розвиток команд ІТ-проекту
Базовий курс програмування Python
Поглиблений курс програмування Python
Python Frameworks
Базовий курс програмування Java
Поглиблений курс програмування Java
Web-додатки на основі Java
Сховища даних
Технології BigData
Технології Business Intelligence
Поглиблений курс веб-розробки
Фреймворки JavaScript
Web-додатки на основі NodeJS
Обробка даних Python
Вступ до нейронних мереж
Рішення Java Data Science
Вибіркові компоненти магістратури

TBA

Вибіркові компоненти аспірантури

TBA