122«Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи»

Освітня програма «Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи»

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)
Галузь знань: 12 Інформаційні технології
Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки
Кваліфікація: бакалавр з комп’ютерних наук

Мета освітньої програми

Підготовка фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук та інтелектуальних систем управління; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проєктуванні, розробці та супроводі інтелектуальних технологій управління; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.

Характеристика освітньої програми

Професійна підготовка фахівців у сфері комп’ютерних наук та інтелектуальних систем.

Спеціальна освіта в галузі інформаційних технологій зі спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки», яка передбачає поглиблене вивчення математичних методів моделювання, інформаційних технологій для розробки інтелектуальних систем, а також поглиблене вивчення іноземної мови для ІТ-фахівців.

Ключові слова: комп’ютерні науки, інтелектуальні системи управління, інформаційні технології.

Орієнтація на партнерство із вітчизняними та закордонними закладами освіти та науки, приватним сектором, науковцями та практиками, участь в міжнародних програмах.

Навчання здійснюється з застосуванням інноваційних педагогічних технологій, зокрема – проєктного підходу в навчальній лабораторії «Інноваційний кампус» НТУ «ХПІ», де студенти мають можливість оволодіти практичними навичками розробки та тестування програмного забезпечення, а також розвинути soft skills, які необхідні сучасному фахівцю з комп’ютерних наук та інтелектуальних систем для роботи в ІТ-компаніях та ІТ-підрозділах.

Проведення практики в ІТ-компаніях та участь студентів у реальних проєктах.

Можливість навчання англійською мовою.

Можливості працевлаштування

У провідних ІТ-компаніях та у інформаційно-аналітичних підрозділах підприємств та організацій різних галузей національної економіки на посадах:

  • аналітиків даних (Data Analyst, Data Scientist);
  • розробників програмного забезпечення (Software Engineer);
  • фахівців зі створення інтелектуальних систем (Machine Learning Engineer, Business Intelligence Engineer);
  • фахівців із забезпечення якості програмних продуктів (QA Engineer);
  • фахівців в галузі управління проєктами з розробки програмного забезпечення (Project Manager);
  • та на інших посадах, які пов’язані з розробкою, впровадженням та супроводом програмних систем, інтелектуальних систем аналізу й обробки даних.

Компанії-партнери
Університети-партнери
Міжнародні програми мобільності

Освітньо-професійна програма

Навчальний план

Структурно-логічна схема

Громадське обговорення:

Обговорення змісту освітніх програм у 2023 році
Обговорення змісту освітніх програм у 2021 році

Рецензії на освітню програму:

Academy SMART
EPAM
NIX

Попередні редакції освітньої програми та навчального плану

ОПП 2019
Навчальний план 2019
ОПП 2021
Навчальний план 2021
ОПП 2022
Навчальний план 2022

Зворотний зв’язок:

Анкета для опитування здобувачів
Анкета для опитування викладачів
Анкета для опитування випускників
Анкета для опитування роботодавців
Анкета для обговорення освітньої програми (здобувачі, випускники, науково-педагогічні працівники, представники ІТ-індустрії)
Гарант освітньої програми: Андрій Михайлович Копп, andrii.kopp@khpi.edu.ua