121«Інженерія програмного забезпечення»

Освітня програма «Інженерія програмного забезпечення»

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)
Галузь знань: 12 Інформаційні технології
Спеціальність121 Інженерія програмного забезпечення
Кваліфікація: магістр з інженерії програмного забезпечення

Мета освітньої програми

Поєднання високого рівня професійної підготовки з формуванням наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній сфері та в галузі інженерії програмного забезпечення.

Характеристика освітньої програми

Освітньо-професійна та освітньо-наукова програми підготовки магістра розроблені для студентів, які прагнуть стати фахівцями у сфері інженерної та наукової діяльності у галузі інженерії програмного забезпечення. Головною перевагою програми підготовки магістра є орієнтація на формування максимально широкого науково-технічного світогляду майбутнього професіонала.

Загальний фокус:

 • ознайомлення з сучасними методами ефективного доступу до інформації, її збору, систематизації та збереження;
 • основними парадигмами проектування та розробки програмного забезпечення комп’ютеризованих систем;
 • методами планування життєвого циклу програмного забезпечення та розроблення моделі керування ресурсами;
 • основними протоколами мережі Інтернет, моделями Інтернет-сервісів;
 • методами проектування інформаційних WEB-ресурсів з інтеграцією зовнішніх даних і програмних продуктів, використанням методів захисту інформації.

Спеціальний фокус:

 • забезпечення підготовки та отримання глибоких знань для ефективного використання нових інформаційно-комунікаційних технологій в різних предметних галузях промисловості, освіти, на підприємствах ІТ-сфери;
 • придбання стійких навичок щодо використання сучасних комунікаційних технологій, технологій віртуалізації, зберігання і обробки великих масивів даних при розробці сучасних інформаційних систем, що застосовуються в інноваційній діяльності підприємств та бізнес-структурах;
 • отримання навичок щодо прийняття рішень на основі методів сучасної теорії управління складними системами і об’єктами управління з використанням технологій обчислювального інтелекту.

Ключові слова: програмне забезпечення, інформаційні технології, інженерія програмного забезпечення.

Орієнтація на партнерство із вітчизняними та закордонними закладами освіти та науки, приватним сектором, науковцями та практиками, участь в міжнародних програмах.

Практично-орієнтована форма навчання, що передбачає практику в ІТ-компаніях та участь студентів у реальних проектах.

Можливості працевлаштування

У провідних ІТ-компаніях та у інформаційно-аналітичних підрозділах підприємств та організацій різних галузей національної економіки на посадах:

 • бізнес-аналітиків (Business Analyst);
 • архітекторів програмних систем (Software/System Architect, System Analyst);
 • розробників програмного забезпечення (Software Engineer);
 • фахівців із забезпечення якості програмних продуктів (QA Engineer);
 • фахівців в галузі управління проєктами з розробки програмного забезпечення (Project Manager);
 • та на інших посадах, які пов’язані з розробкою, супроводженням та забезпеченням якості програмного забезпечення.

Компанії-партнери
Університети-партнери
Міжнародні програми мобільності
Програми подвійних дипломів
Практично-орієнтована освіта

Освітньо-професійна програма (1 рік 4 місяці)

Навчальний план (1 рік 4 місяці)

Структурно-логічна схема (1 рік 4 місяці)

Освітньо-наукова програма (1 рік 9 місяців)

Навчальний план (1 рік 9 місяців)

Структурно-логічна схема (1 рік 9 місяців)

Зворотний зв’язок:

Анкета для опитування здобувачів
Анкета для опитування викладачів
Анкета для опитування випускників
Анкета для опитування роботодавців
Анкета для обговорення освітніх програм (здобувачі, випускники, науково-педагогічні працівники, представники ІТ-індустрії)
Гарант освітньо-професійної програми: Олександр Віталійович Шматко, oleksandr.shmatko@khpi.edu.ua
Гарант освітньо-наукової програми: Ігор Петрович Гамаюн, ihor.hamaiun@khpi.edu.ua