Малько Максим Миколайович

Малько Максим Миколайович


Посада: Професор

Cтупінь: к.т.н.

Звання: Професор

Контакти: maxim.malko@khpi.edu.ua, Навчальний корпус №2, к. 513


Керівник студентського наукового гуртка “Особливості впровадження та практичного використання корпоративних інформаційних систем та систем електронного документообігу

Професійний та академічний досвід

 • 2022 р. – теперішній час – професор кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 • 2018 – 2021 р.р. – декан факультету комп’ютерних наук і програмної інженерії Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 • 2004 – 2018 р.р. – доцент кафедри системного аналізу та управління Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 • 2004 р. – старший викладач кафедри системного аналізу та управління Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”
 • 1998 – 2004 р.р. – асистент кафедри системного аналізу та управління Національного технічного інституту “Харківський політехнічний інститут”
 • 1998 р. – начальник обчислювального центру кафедри системного аналізу та управління Харківського державного політехнічного університету

Навчання

 • Підвищення кваліфікації – SoftServe IT Academy (Сертифікат Series WU № 9401/2022 від 12.08.2022 р.) Тема: TEACHER’S DEVOPS COURSE (онлайн). Кредитів ЄКТС 3.5 / Годин 108. Наказ НТУ «ХПІ» № 155 ОС від 20.12.2022  р.
 • Підвищення кваліфікації – Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці (ІМАНС), Польша. (Сертифікат KW-012/1022 від 14.10.2022 р.) Тема: Наукове стажування “Академічна доброчесність” (онлайн). Термін навчання: 05.08.2022 – 14.10.2022. Кредитів ЄКТС 6 / Годин 180. Наказ НТУ «ХПІ» № 155 ОС від 20.12.2022  р.
 • Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація технологічних процесів – 1998 р. Харківський державний політехнічний університет.
 • Інженер математик за спеціальністю “Прикладна математика” – 1995 р. Харківського державного політехнічного університету.

Викладання навчальних дисциплін

Наукові інтереси

 • Математичне моделювання складних систем
 • Теорія автоматизації та керування
 • Комп’ютерні науки
 • Бази даних та інформаційні системи
 • Нечіткі системи
 • Програмне забезпечення
 • Системне адміністрування та хмарні технології

Професійні досягнення та членство

Опубліковані праці

Підручники, навчальні посібники, монографії

 • Марченко Н.А., Малько М.М., Сидоренко Г.Ю. Технологія CSS: навч.-метод. посіб. – Ужгород; Харків: ТОВ «РІК-У», НТУ «ХПІ», 2023 – 108 с. URL: (Репозиторій НТУ “ХПІ” – kpi.kharkov.ua)
 • Методичні вказівки щодо вимог до структури та змісту пояснювальних записок дипломних робіт бакалаврів [Електронний ресурс] : для студентів спец. 124 “Системний аналіз” освітньої програми “Системний аналіз та управління” / уклад.: Ю. І. Дорофєєв [та ін.] ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т” – Електрон. текст. дані. – Харків, 2023. – 16 с. URL: (Репозиторій НТУ “ХПІ” – kpi.kharkov.ua)
 • Методичні вказівки до лабораторної роботи за темою “Обчислення наближених значень функцій інтерполяційними методами за допомогою середовища МathCad 15” з курсу “Чисельні методи”: для студентів спец. 124 – Системний аналіз / уклад.: Г. Ю. Сидоренко [та ін.] ; Нац. техн. ун-т “Харків. політехн. ін-т”. – Харків : Друкарня Мадрид, 2021. – 44 с. URL: (Репозиторій НТУ “ХПІ” – kpi.kharkov.ua)

Статті

 • L. Lyubchyk, Y. Dorofieiev and M. Malko, “Modeling of Disturbance Rejection in Combined Feedwater Control Systems for Steam Generators in Nuclear Power Plants,” 2023 13th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT), Wrocław, Poland, 2023, pp. 92-95, DOI:10.1109/ACIT58437.2023.10275495
 • О.Ю. Ребров, М.М. Малько, А.О. Реброва, М.Є. Якунін, Методика визначення раціональних типорозмірів шин для комплектування колісних сільськогосподарських тракторів // Вісник НТУ «ХПІ». Серія Автомобіле- та тракторобудування №1, 2023. С. 117-125. DOI: 10.20998/2078-6840.2023.1.14
 • Y. Megel, A. Kutsenko, I. Blagov, S. Kovalenko, S. Kovalenko, M. Malko, A. Rybalka Information System for Automating Processes of Biological Objects Detection, Recognition, and Measurement, XXXI International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance (MMA), 2021. С. 1-6. DOI: 10.1109/MMA52675.2021.9610832
 • Коваленко С.М., Коваленко С.В., Малько М.М. Методи штучного інтелекту як інструменти інноваційного менеджменту // Матеріали ІІ Міжнародна науково-практична конференція “Перспективи еко-інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва” – Полтава: РВВ ПДАУ, 2020 – С. 126-129.
 • Коваленко С.М., Коваленко С.В., Малько М.М. Використання методів машинного навчання для прогнозування показників економічної ефективності сільськогосподарського виробництва // Екологічні інновації у підвищенні економічної та продовольчої безпеки України : колективна монографія; Полтава : Видавництво ПП «Астрая», 2020. (216 с.), – C. 32-44.
 • Марченко І.І., Марченко І.Г., Малько М.М. Комп’ютерне моделювання процесів дифузії у похилих просторово-періодичних потенціалах // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Сер.: Системний аналіз, управління та інформаційні технології: зб. наук. пр. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2019. – № 1 (1297). – С. 43-47. DOI: https://doi.org/10.20998/2079-0023.2019.01.08