113 Прикладна математика

Спеціальність 113 “Прикладна математика” відноситься до області математики, що розглядає застосування математичних методів, алгоритмів в інших областях науки і техніки. Прикладами такого застосування будуть: чисельні методи, математична фізика, лінійне програмування, оптимізація і дослідження операцій, моделювання суцільних середовищ, теорія інформації, теорія ігор, теорія ймовірностей і статистика, фінансова математика і актуарні розрахунки, криптографія, а отже комбінаторика і в деякій мірі кінцева геометрія, теорія графів в додатку до мережевого планування. Математичні методи зазвичай застосовуються до специфічного класу прикладних задач шляхом складання математичної моделі системи.

Освітня програма

Інтелектуальний аналіз даних

Випускаюча кафедра

Комп’ютерної математики та аналізу даних

Коротка характеристика

Спеціалізація спрямована на підготовку фахівців для виробничої діяльності в області розробки і застосування алгоритмічного та програмного забезпечення та інформаційних технологій інтелектуального пошуку, аналізу, обробки і візуалізації даних, зокрема даних вимірювань та спостережень, текстів, сигналів та зображень з метою видобування знань, прогнозування і прийняття рішень.

Особливості спеціалізації (освітньо-професійної програми)

Проектне навчання на основі послідовності виконання інтегрованих навчальних та реальних проектів. Дуальне навчання на базових підприємствах – провідних IT-компаніях. Можливість проходження стажування та інтернатури. Індивідуалізація навчання з орієнтацією на студента. Викладання ряду навчальних дисциплін на англійській мові.

Основні спеціальні навчальні дисципліни

“Дискретна математика”, “Алгоритми та структури даних”, “Бази даних та інформаційні системи”, “Проектування програмного забезпечення”, “Математичне та комп’ютерне моделювання”, “Теорія прийняття рішень”, “Аналіз даних та часових рядів”, “Нейромережеві технології”, “Розподілені та паралельні обчислення”, “Машинне навчання”, “Обчислювальний інтелект та м’які обчислення”

Можливості працевлаштування

Працевлаштування на підприємствах і компаніях ІT-індустрії, в інформаційно-аналітичних відділах підприємств виробничого і банківсько-фінансового секторів, наукових установах, сфері послуг тощо.

Випускникам надається кваліфікація: бакалавр з прикладної математики

Детальніше …