Наука

Наукова діяльність

Кафедри інституту здійснюється у таких напрямках:

  • Інформаційні технології керування ієрархічними розподіленими системами;
  • Інформаційні технології управління проектами;
  • Обробка природної мови та моделювання міркувань;
  • Технології вбудованого інтелекту;
  • Математичне моделювання та оптимізація управління складними динамічними системами;
  • Розробка високоточних автоматизованих цифрових систем керування складними технічними об’єктами на основі вдосконалених математичних та імітаційних моделей систем, обґрунтованих методів і алгоритмів структурно-параметричного синтезу;
  • Інформаційне забезпечення підготовки спеціалістів;
  • Розробка методів вирішення обернених задач діагностики та керування нелінійними системами з застосуванням засобів сінергетики та обчислювального інтелекту;
  • Проблеми формування гуманітарно-технічної еліти.

У інституті навчається 36 аспірантів, із них 19 очної та 17 заочної форми навчання та обчислювальні методи, інформаційні технології, автоматизація процесів керування, теорії і методика професійної освіти, психологія праці та інженерна психологія.

На базі кафедр інституту створено три спеціалізовані вчені ради з захисту докторських дисертацій за спеціальностями 05.13.06 «Інформаційні технології», 05.13.07 «Автоматизація процесів керування».

До наукової діяльності, яка спрямована на удосконалення теорії, на розробку нових математичних методів, моделей, інформаційних технологій й таке інше, залучаються і студенти факультету. Щорічно біля сотні наукових статей публікуються в науково-технічних виданнях з участю студентів. Студенти кафедри комп’ютерної математики та математичного моделювання, а також кафедри інтелектуальних комп’ютерних систем є виконавцями науково-дослідних робіт, що виконуються на замовлення відомої компанії Samsung.

Наукова діяльність дозволяє сформувати високий теоретичний рівень підготовки випускників.

Наукова робота є важливою складовою діяльності кожної з кафедр інституту. Основним науковим напрямком кафедри автоматичного управління стало застосування математичних моделей обчислювальної техніки при автоматизації управління технологічними процесами та науковими дослідженнями. За розробки в цій сфері Ю. Т. Костенко та Л. М. Любчик в 1997 р. були відзначені Державною премією України в галузі науки і техніки.

Для кафедри стратегічного управління пріоритетними науковими напрямами є розробка методології та високоефективних методів інтегрованого стратегічного управління, управління портфелями, програмами, проектами розвитку виробничо-економічних систем. 2005 р. приніс кафедрі наукове відкриття, авторами якого стали проф. І. В. Кононенко та аспірант А. М. Рєпін. Авторські права на відкриття було зареєстровано, а також представлено у наукових публікаціях. У 2009 р. колектив, у складі якого працював проф. І. В. Кононенко отримав Державну премією України в галузі науки і техніки за роботу «Наукові засади прогнозованого активного управління проектами та програмами соціально-економічного розвитку в сферах освіти, науки та виробництва».

На кафедрі комп’ютерної математики та аналізу даних формується наукова школа в галузі методів керування і прийняття рішень в умовах невизначеності. Кафедра здійснює прикладні науково-дослідні роботи з розробки алгоритмів керування системами централізованого теплопостачання, управління великими гідроенергетичними системами, методики проведення експертиз керування атомними енергоблоками. З 2010-х рр. на кафедрі формується науковий напрямок пов’язаний з інтелектуальним аналізом даних на основі методів машинного навчання. Напрямок розвивається завдяки праці проф. А. А. Галузи, доцентів Н. Т. Процай та О. А. Тев’яшевої. Однією з перших в Україні на кафедрі була створена освітня програма в області Data Science. Кафедрою реалізується пілотний проект по розробці, апробації та реалізації інноваційної освітньої системи на основі технологій проектного навчання, навчання за запитами, пірінгового навчання в рамках Всесвітньої ініціативи реформування інженерної освіти CDIO Initiative.

Кафедри інституту проводять наукові заходи, в межах яких обговорюються сучасні дослідження інтелектуальних систем: Інформаційні технології моніторингу та підтримки прийняття рішень в складних системах, Computational Linguistics and Intelligent Systems тощо. Підрозділи інституту виступають освітніми партнерами IT компаній регіонального і державного рівня EPAM, Telesens, NIX Solution, Sigma, SoftServe, Technorely, Academy Smart, INSART, Interpak, Kharkiv IT Cluster.

Міжнародна співпраця є невід’ємною частиною роботи на сучасному етапі розвитку інституту. Так, кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління активно співпрацює з Альпійсько-Адріатичним університетом м. Клагенфурт (Австрія), університетом Ліннеус (Швеція), Гамбурзьким технічним університетом (Німеччина), університетом Париж-північ XIII (Франція), університетом Марібору (Словенія), Вищою школою менеджменту і публічного адміністрування Братислави (Словаччина), Познанським університетом економіки і бізнесу (Польща). З 2015 р. кафедра є партнером міжнародного освітнього проекту MASTIS «Створення сучасної магістерської програми в області інформаційних систем».

Кафедра стратегічного управління є виконавцем грантів за програмою Erasmus+ «Мобільність студентів і персоналу» з університетами WSB та Лодзьким технічним (Польща) та Західним університетом Тімішоари (Румунія). Студенти кафедри беруть участь в програмах академічної мобільності, програмах подвійних дипломів з ЗВО в Європі.