Історія інституту

Історія кожного інституту – це історія його кафедр, які поєднують в собі наукові школи, специфіку освітньої та наукової роботи, студентську активність. Джерелом, з якого почався інститут комп’ютерних наук, була кафедра автоматичного управління рухом. Кафедру було відкрито в 1964 р. проф. Арегом Дабагяном. В подальшому, на базі цієї кафедри формувались нові підрозділи.

Кафедрою автоматичного управління рухом було підготовлено більше 120 кандидатів та докторів наук. Серед них докторами наук стали провідні фахівці НТУ «ХПІ» Ю.Т. Костенко, В.Я. Заруба, О.С. Мазманішвілі, М.Д. Годлевський, Л.М. Любчик, В.П. Северин, Л.Г. Раскін та ін.

В 1982 р. виникла кафедра технічної кібернетики (пізніше, кафедра системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій) та було створено кафедру автоматизованих систем управління (згодом, кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління).

У 2000 р. почала працювати кафедра стратегічного управління, у 2002 р. кафедра комп’ютерної математики і математичного моделювання (пізніше, кафедра комп’ютерної математики та аналізу даних). Кафедру стратегічного управління очолив доктор техн. наук Ігор Кононенко. Разом з ним до першого складу кафедри увійшли кандидати техн. наук В.Г. Борисов, М.П. Грінченко та ін. Кафедра компютерної математики і математичного моделювання була очолена докт. техн. наук Л.М. Любчиком. Співробітниками кафедри стали проф. О.Л. Піротті, Н.М. Ясницька, О.Б. Ахієзер, Ю.І. Зайцев.

Оптимізація роботи НТУ «ХПІ» в 2018 р. дозволила приєднати до кафедру інформатики та інтелектуальної власності, засновану у 1999 р. Створення кафедри базувалось на багаторічному досвіді підготовки фахівців для сфери інтелектуальної власності в НТУ «ХПІ». Кафедру очолив проф. М. М. Солощук. Разом з ним працювали доценти О.С. Дерев’янко та О.Г. Старусєв, М.С. Косіло, О.С. Сомхієва, проф. Н.О. Артамонова.

Зараз професорсько-викладацький склад інституту включає 17 докторів і більш ніж 60 кандидатів наук. В інституті навчається близько 2500 студентів.

Засади навчальної роботи в інституті відповідають тим завданням, які ставить перед собою та чи інша кафедра. Так, на кафедрі програмної інженерії та інформаційних технологій управління студенти навчаються за такими спеціальностями, як інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи і технології. Підготовка фахівців на кожній кафедрі від початку відрізнялась оригінальністю. Так, кафедра автоматичного управління рухом А. Дабагяна вперше в країні запровадила роботу студентів з комп’ютерами з першого семестру. Розвіваючи ці славні традиції, на кафедрі програмної інженерії та інформаційних технологій управління, яку з 1990 р. очолює д.т.н, проф. М.Д. Годлевський, з першої половини 2000-х рр. ведеться підготовка студентів англійською мовою. Навчання магістрів відбувається на дуальній основі, поєднуючи теоретичну підготовку та практичну роботу, що дозволяє скоротити період адаптації випускника на ринку праці.

Освітня концепція кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій передбачає відхід від підготовки вузькопрофільних спеціалістів на користь широкої інтеграції наукових галузей. З 1996 р. кафедру очолює проф., д.т.н. Куценко О.С . В поєднанні з комп’ютерною підготовкою підхід сприяв відкриттю таких спеціальностей, як прикладна математика, інформаційні системи в менеджменті, системний аналіз і управління, інформатика, соціальна інформатика, видавництво та поліграфія. З 2016 р. кафедра проводить підготовку за спеціальностями комп’ютерні науки, системний аналіз, видавництво і поліграфія. Високий професіоналізм викладачів кафедри (професорів Безменова М.І., Кащеєва Л.Б., доцентів Коваленко С.В., Марченко І.І. та ін.) дозволив з 2005 р. кафедрі бути базовою для проведення другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Інформатика” (в подальшому “Комп’ютерні науки”). Студенти кафедри були неодноразовими переможцями та призерами різних олімпіад.

На кафедрі стратегічного управління з 2003 р. випускались спеціалісти за фахом проєктний менеджмент та управління проектами. З 2016 р. кафедра проводить підготовку за спеціальністю комп’ютерні науки і спеціалізацією управління проєктами у сфері інформаційних технологій. За весь період кафедрою було підготовлено біля 700 бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Викладачі та студенти кафедри стратегічного управління беруть активну участь у конкурсах бізнес-планів підприємницької діяльності на регіональному та державному рівні.

Кафедра комп’ютерної математики та аналізу даних забезпечує загальну і спеціальну математичну підготовку студентів. Відкриття на кафедрі спеціальності прикладна математика зробило її першою випускаючою математичною кафедрою університету. Концепція підготовки спеціалістів кафедри поєднує методи прикладної математики та навички розробки програмних систем. Розробляються нові курси – з математичного моделювання, теорії керування, теорії прийняття рішень. Новою спеціалізацією стала актуарна і фінансова математика, розвитком якої опікувався доцент А. Д. Мац. Студенти кафедри тричі ставали фіналістами Чемпіонату світу з програмування International Collegiate Programming Contest ACM-ICPC.

Кафедра інформатики та інтелектуальної власності готує студентів за концепцією інтегрованої підготовки на стику галузей знань та життєдіяльності людини. Випускники кафедри отримують інтегровану кваліфікацію інженер-системний аналітик, фахівець з інтелектуальної власності. Консолідована інформація та інтелектуальна власність у програмній і комп’ютерній інженерії є іншими спеціалізаціями, за якими навчаються студенти на кафедрі. За час своєї роботи кафедра підготувала біля 600 студентів. Випускники кафедри мають можливість продовжити навчання як PhD студенти і отримують робочі місця в індустрії інформаційних технологій. Серед випускників, які зробили вдалу кар’єру Анна Рябоконь, Олексій Кулагін, Михайло Бродський, Юлія Мішеньова, Андрій Марьін.

Наукова робота є важливою складовою діяльності кожної з кафедр інституту. Основним науковим напрямком кафедри автоматичного управління стало застосування математичних моделей обчислювальної техніки при автоматизації управління технологічними процесами та науковими дослідженнями. За розробки в цій сфері Ю. Т. Костенко та Л. М. Любчик в 1997 р. були відзначені Державною премією України в галузі науки і техніки.

Для кафедри стратегічного управління пріоритетними науковими напрямами є розробка методології та високоефективних методів інтегрованого стратегічного управління, управління портфелями, програмами, проектами розвитку виробничо-економічних систем. 2005 р. приніс кафедрі наукове відкриття, авторами якого стали проф. І. В. Кононенко та аспірант А. М. Рєпін. Авторські права на відкриття було зареєстровано, а також представлено у наукових публікаціях. У 2009 р. колектив, у складі якого працював проф. І. В. Кононенко отримав Державну премією України в галузі науки і техніки за роботу «Наукові засади прогнозованого активного управління проектами та програмами соціально-економічного розвитку в сферах освіти, науки та виробництва».

На кафедрі комп’ютерної математики та аналізу даних формується наукова школа в галузі методів керування і прийняття рішень в умовах невизначеності. Кафедра здійснює прикладні науково-дослідні роботи з розробки алгоритмів керування системами централізованого теплопостачання, управління великими гідроенергетичними системами, методики проведення експертиз керування атомними енергоблоками. З 2010-х рр. на кафедрі формується науковий напрямок пов’язаний з інтелектуальним аналізом даних на основі методів машинного навчання. Напрямок розвивається завдяки праці проф. А. А. Галузи, доцентів Н. Т. Процай та О. А. Тев’яшевої. Однією з перших в Україні на кафедрі була створена освітня програма в області Data Science. Кафедрою реалізується пілотний проект по розробці, апробації та реалізації інноваційної освітньої системи на основі технологій проектного навчання, навчання за запитами, пірінгового навчання в рамках Всесвітньої ініціативи реформування інженерної освіти CDIO Initiative.

Кафедри інституту проводять наукові заходи, в межах яких обговорюються сучасні дослідження інтелектуальних систем: Інформаційні технології моніторингу та підтримки прийняття рішень в складних системах, Computational Linguistics and Intelligent Systems тощо. Підрозділи інституту виступають освітніми партнерами IT компаній регіонального і державного рівня EPAM, Telesens, NIX Solution, Sigma, SoftServe, Technorely, Academy Smart, INSART, Interpak, Kharkiv IT Cluster.

Міжнародна співпраця є невід’ємною частиною роботи на сучасному етапі розвитку інституту. Так, кафедра програмної інженерії та інформаційних технологій управління активно співпрацює з Альпійсько-Адріатичним університетом м. Клагенфурт (Австрія), університетом Ліннеус (Швеція), Гамбурзьким технічним університетом (Німеччина), університетом Париж-північ XIII (Франція), університетом Марібору (Словенія), Вищою школою менеджменту і публічного адміністрування Братислави (Словаччина), Познанським університетом економіки і бізнесу (Польща). З 2015 р. кафедра є партнером міжнародного освітнього проекту MASTIS «Створення сучасної магістерської програми в області інформаційних систем».

Кафедра стратегічного управління є виконавцем грантів за програмою Erasmus+ «Мобільність студентів і персоналу» з університетами WSB та Лодзьким технічним (Польща) та Західним університетом Тімішоари (Румунія). Студенти кафедри беруть участь в програмах академічної мобільності, програмах подвійних дипломів з ЗВО в Європі.

Студенти кафедри стратегічного управління виявляють активність у публічному житті. Так, студенти кафедри стратегічного управління Тарас Кібіткін та Олександр Мороз були переможцями конкурсів «Mister ХПІ» 2012 та 2013 рр. Олександр Мороз, крім того, став учасником шоу «Голос країни 9». Студентка Анна Колесниченко була «Miss глядацьких симпатій» конкурсу «Miss ХПІ 2011».