122 Комп’ютерні науки

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» – спрямована на підготовку бакалаврів, які мають ґрунтовну математичну підготовку і знання в області програмування, володіють алгоритмічним мисленням. Знають сучасні методи побудови і аналізу ефективних алгоритмів і здатність їх реалізовувати в конкретних додатках. Знає стандарти, методи і засоби управління процесами життєвого циклу інформаційних систем, продуктів і сервісів IT. Має знання теоретичних основ, процесів і процедур управління IT-проектами, принципів командної роботи.

Освітня програма

Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи

Випускаюча кафедра

Програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління

Коротка характеристика

Освітня програма передбачає підготовку фахівців з розробки інформаційних технологій для управління складними системами та процесами різного призначення на основі штучного інтелекту. Навчальні плани складено з урахуванням досвіду провідних європейських та американських університетів, а також потреб ІТ-компаній та інформаційно-аналітичних підрозділів підприємств та організацій.

Освітня програма орієнтована на професійну підготовку фахівців у сфері комп’ютерних наук та інтелектуальних систем. Основним фокусом освітньої програми є поглиблене вивчення комп’ютерної математики та інтелектуальних систем, інформаційних технологій та іноземної мови для ІТ фахівців. Програма орієнтована на партнерство із вітчизняними та закордонними закладами освіти та науки, приватним сектором, науковцями та практиками, участь в міжнародних програмах. Навчання здійснюється з застосуванням інноваційних педагогічних технологій, зокрема – проєктного підходу в навчальній лабораторії «Інноваційний кампус» кафедри ПІІТУ НТУ «ХПІ», де студенти мають можливість оволодіти практичними навичками розробки та тестування програмного забезпечення, а також розвинути «soft skills», які необхідні сучасному фахівцю з комп’ютерних наук та інтелектуальних систем для роботи в ІТ компаніях та ІТ підрозділах. Освітня програма передбачає проведення практики в ІТ компаніях та участь студентів у реальних проєктах, можливість навчання англійською мовою.

Підготовка фахівців, здатних проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі комп’ютерних наук та інтелектуальних систем управління; застосовувати математичні методи й алгоритмічні принципи в моделюванні, проєктуванні, розробці та супроводі інформаційних технологій управління; здійснювати розробку, впровадження і супровід інтелектуальних систем аналізу й обробки даних організаційних, технічних, природничих і соціально-економічних систем.

Можливості працевлаштування

У провідних ІТ-компаніях (NIX Solutions, Telesens, EPAM, SoftServe, Global Logic, Sigma Software, INSART, Academy SMART, компанії Kharkiv IT Cluster) на посадах:
• бізнес-аналітиків (Business Analyst);
• аналітиків даних (Data Analyst, Data Scientist);
• архітекторів програмних систем (Software/System Architect, System Analyst);
• розробників програмного забезпечення (Software Engineer);
• фахівців зі створення інтелектуальних систем (Machine Learning Engineer, Business Intelligence Engineer);
• фахівців із забезпечення якості програмних продуктів (QA Engineer);
• фахівців в галузі управління проєктами з розробки програмного забезпечення (Project Manager).

В інформаційно-аналітичних підрозділах підприємств і організацій в ролі фахівців з розробки, впровадження та супроводу програмного забезпечення, у т.ч. інтелектуальних систем управління, на посадах інженерів-програмістів, керівників ІТ-підрозділів та інших.

Вибіркові освітні компоненти (Профільні блоки). Стисла характеристика

1. Research and Development

Профільований пакет дисциплін включає освітні компоненти, які передбачають поглиблене вивчення:
• основних теоретичних і практичних положень побудови ймовірнісних моделей;
• сучасних інформаційних технологій, методологічних та практичних основ представлення знань;
• нечіткої логіки та нечітких систем для прийняття рішень в умовах невизначеності;
• теоретичних та практичних основ машинного навчання (Machine Learning);
• підходів до планування обчислювальних експериментів із застосуванням ймовірнісно-статистичних методів;
• технологій моделювання інтелектуальних систем для вирішення завдань автоматизованого управління бізнес-процесами.

2. Software Development and Startup

Профільований пакет дисциплін включає освітні компоненти, які передбачають поглиблене вивчення:
• концепцій та методології інтернет-маркетингу, особливостей віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, товарів, ціноутворення, розподілу та комунікацій в Інтернеті;
• методології моделювання бізнесу на основі керівних принципів та підходів сучасних інформаційних технологій;
• методів та інформаційних технологій збору даних з різних джерел та підготовки аналітичних звітів, необхідних для організації та діяльності бізнесу;
• методів, процедур та технологій бізнес-планування;
• прототипування програмного забезпечення, особливостей розробки сценаріїв та побудови інтерактивних прототипів для демонстрації майбутнім користувачам;
• сутності підприємництва, його видів, типів, властивостей і функцій.

3. Innovation Сampus

Профільований пакет дисциплін включає освітні компоненти, які передбачають поглиблене вивчення:
• розробки інформаційних систем для забезпечення роботи великих підприємств, корпорацій та інших бізнес-структур;
• розробки баз даних для розв’язання завдань зберігання та обробки даних у роботі великих підприємств, корпорацій та інших бізнес-структур;
• розробки архітектури програмного забезпечення для великих підприємств, корпорацій та інших бізнес-структур;
• проектування веб-застосунків у відповідності до визначених вимог із застосуванням ефективних технологій реалізації програмних систем;
• основних засад формування та розвитку команд IT-проектів.

Освітня програма

Комп’ютерні науки

Випускаючі кафедри

Системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

Стратегічного управління

Інформатика та інтелектуальна власність

Коротка характеристика

Освітня програма «Комп’ютерні науки» – спрямована на підготовку бакалаврів, які мають ґрунтовну математичну підготовку і знання в області програмування, володіють алгоритмічним мисленням. Знають сучасні методи побудови і аналізу ефективних алгоритмів і здатність їх реалізовувати в конкретних додатках. Знають стандарти, методи і засоби управління процесами життєвого циклу інформаційних систем, продуктів і сервісів IT. Мають знання теоретичних основ, процесів і процедур управління IT-проектами, принципів командної роботи.

Можливості працевлаштування

Наші випускники працюють у таких компаніях: Nix Solutions, GlobalLogic, Epam, Sigma Sofware, Telenor, OEBS Luxoft, Ronis Business Tools, TrendLine, Vaimo, Bridgewater Associates, Promodo, Пайп-ікс та багатьох інших. Вони займають посади Project Manager, Business Analyst, Software Engineer, QA Engineer, Business Development Manager та інші. Компанію LineUp очолює також наш випускник.

Вибіркові освітні компоненти (Профільні блоки). Стисла характеристика

1. Управління проектами у сфері інформаційних технологій

Особливістю дисциплін блоку призначена для тих, хто хоче освоїти технології створення систем обробки інформації і управляти їх розробкою і впровадженням. У процесі навчання за програмою бакалаврів студенти освоюють необхідні математичні дисципліни, мови програмування С++, С #, JAVA, PHP, Java Script, Python, опановують основи управління IT-проектами. Програма складена з урахуванням вимог IEEE, IPMA, PMI, ISO/IEC 12207, враховує досвід кращих університетів світу. Встановлено тісні зв’язки з Співтовариством IT-директорів України та підприємствами галузі. Навчання методам і засобам управління проектами поєднується з великим обсягом практичної роботи, спрямованої на управління реальними проектами.

2. Інформаційно-аналітичні системи та технології

Особливістю дисциплін блоку «Інформаційно-аналітичні системи та технології» є їх спрямованість на поглиблення прикладної математичної підготовки майбутніх бакалаврів, яка орієнтована на розробку інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття рішень при керуванні бізнес-процесами, підготовки в області комп’ютерної графіки та мультимедіа, розробки сучасних інформаційних систем і веб-застосунків. Навички в розробці програмних продуктів підкріплюються вивченням сучасних методів їх тестування. Дисципліни останнього семестру орієнтовані на застосування раніше отриманих знань при розробці програмних систем, орієнтованих на використання інформаційних технологій. У цілому студенти отримують закінчену освіту, яка дозволяє їм або безпосередньо перейти до практичної діяльності в будь-якій сфері застосування інформаційних технологій, або продовжити навчання в магістратурі.

3. Інженерія даних і знань

Фокусом навчання за спеціалізацією є програмне забезпечення хмарних сервісів консолідації інформації. Архітектурні рішення таких сервісів плануються, проектуються, моделюються та втілюються за допомогою методів, технологій та засобів Web-програмування, інженерії даних та знань для вирішення проблем і задовільнення «цифрових» інформаційних потреб визначеної клієнтури або соціальної групи, які інакше не в змозі ефективно і раціонально звертатися до консолідованої інформації і видобутих знань, тому що вони важкодоступні в їх вихідній формі та, як правило, отримуються з багатьох розподілених інформаційних джерел.

4. Інтелектуальна власність у комп’ютерної та програмної інженерії

Об’єктом навчання за спеціалізацією є об’єкти права інтелектуальної власності, у тому числі програмне забезпечення, цифровий мультимедіа контент, винаходи і корисні моделі на програмні, системотехнічні і схемотехнічні рішення, промислові зразки, комерційні таємниці та ноу-хау, знаки для товарів та послуг, комп’ютерні програми, бази даних, веб-сайти, фірмові найменування та доменні імена, топології інтегральних мікросхем та інші «цифрові» об’єкти інтелектуальної власності, які ідентифікують права власності на засоби цифрового середовища для консолідації інформації у життєвому циклі даних та його контент.

5. Штучний інтелект та машинне навчання

Об’єктом навчання за спеціалізацією є програмне забезпечення, яке відтворює нейроморфні (схожі на природні) архітектури штучного інтелекту, високопродуктивні паралельні алгоритми, що моделюють поведінку людського мозку для обробки неструктурованої інформації та сенсорного сприйняття навколишнього середовища (віртуальна та доповнена реальність), когнітивні технології, які поєднують в собі штучний інтелект та алгоритми машинного навчання, комп’ютерні моделі людської поведінки, розраховані не стільки на точність, скільки на правильність для вирішення масштабних обчислювальних задач нечіткої логіка, великих даних, м’яких обчислень тощо.