122 Комп’ютерні науки

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» – спрямована на підготовку бакалаврів, які мають грунтовну математичну підготовку і знання в області програмування, володіють алгоритмічним мисленням. Знають сучасні методи побудови і аналізу ефективних алгоритмів і здатність їх реалізовувати в конкретних додатках. Знає стандарти, методи і засоби управління процесами життєвого циклу інформаційних систем, продуктів і сервісів IT. Має знання теоретичних основ, процесів і процедур управління IT-проектами, принципів командної роботи.

Освітня програма

Комп’ютерні науки та інтелектуальні системи

Випускаюча кафедра

Програмної інженерії та інформаційних технологій управління

Коротка характеристика

Підготовка фахівців з розробки ПЗ, заснованого на штучному інтелекті, вивчення підходів, методів і технологій, що використовуються в сучасних інтелектуальних системах. Орієнтована на сферу розробки програмного забезпечення та управління сучасними бізнес-системами. Діє система проектного навчання Innovation Campus.

Основні спеціальні навчальні дисципліни

“Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Операційні системи”, “Проектування баз даних”, “Мережеві технології”, “Технології розробки мобільних систем”, “Безпека програм та даних”, “Комп’ютерна математика”, “Теорія прийняття рішень”, “Теорія інтелекту”, “Проектування інтелектуальних інформаційних систем”, “Системи штучного інтелекту”, “Знання-орієнтоване ПЗ”.

Можливості працевлаштування

У провідних ІТ-компаніях (NIX Solutions, Telesens, EPAM, SoftServe, Global Logic, Sigma Software, INSART, Academy SMART, компанії Kharkiv IT Cluster) на посадах:
• бізнес-аналітиків (Business Analyst),
• архітекторів (Architector, System Analyst),
• розробників ПЗ (Middle, Senior Developer),
• тестувальників (QA engineer),
• фахівців в галузі управління проектом по розробці ПО (Project Manager).
В інформаційно-аналітичних підрозділах підприємств і організацій в якості фахівців з впровадження, розвитку та супроводу ІТ-інфраструктури на посадах:
• інженерів-програмістів,
• керівників ІТ-підрозділів.

Випускникам надається кваліфікація: бакалавр з комп’ютерних наук

Детальніше …

Освітня програма

Комп’ютерні науки

Профільний пакет Управління проектами у сфері інформаційних технологій

Випускаюча кафедра

Стратегічного управління

Коротка характеристика

Програма призначена для тих, хто хоче освоїти технології створення систем обробки інформації і управляти їх розробкою і впровадженням. У процесі навчання за програмою бакалаврів студенти освоюють необхідні математичні дисципліни, мови програмування С++, С #, JAVA, PHP, опановують основи управління IT-проектами. Програма складена на основі вимог Міжнародної асоціації з управління проектами (IPMA), SWEBOK, ISO 21500. Встановлено тісні зв’язки з Співтовариством IT директорів України та окремими підприємствами. Навчання методам і засобам управління проектами поєднується з великим обсягом практичної роботи, спрямованої на управління проектами, програми та портфелями.

Основні спеціальні навчальні дисципліни

“Алгоритмізація та програмування”, “Алгоритми і структури даних”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Крос-платформне програмування”, “Основи веб-технологій”, “Проектування баз даних”, “Операційні системи”, “Організація баз даних”, “Управління IT-проектами”, “Математичні методи планування”, “Якість і тестування програмного забезпечення”, “Моделювання складних систем”, “Чисельні методи”, “Дослідження операцій”, “Системний інжиніринг”, “Методи та системи штучного інтелекту”, “Системний аналіз”

Можливості працевлаштування

Наші випускники працюють у таких компаніях: Nix Solutions, GlobalLogic, Epam, Sigma Sofware, Telenor, OEBS Luxoft, Ronis Business Tools, TrendLine, Vaimo, Bridgewater Associates, Promodo, Пайп-ікс та багатьох інших. Вони займають посади Project Manager, Business Analyst, Software Engineer, QA Engineer, Business Development Manager та інші. Компанію LineUp очолює також наш випускник.

Випускникам надається кваліфікація: бакалавр з комп’ютерних наук

Детальніше …

Профільний пакет Інформаційно-аналітичні системи та технології

Випускаюча кафедра

Системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

Коротка характеристика

Інформаційно-аналітичні системи (ІАС) – комплекс апаратних, програмних засобів, інформаційних ресурсів, методик, які використовуються для забезпечення аналізу великих обсягів інформації з метою обґрунтування прийняття управлінських рішень та інших можливих застосувань. Метою спеціалізації є підготовка фахівців з комплексними і гармонійно сформульованими знаннями в області сучасних інформаційних технологій, комп’ютерних методах оперативного аналізу даних (OLAP, Big Data), а також інтелектуального аналізу інформації (Data mining). Для досягнення цієї мети передбачено таку структура освітньої програми: базова IT-підготовка, прикладна математична підготовка, професійна IT-підготовка включає вивчення сучасних засобів створення і підтримки OLAP-систем, інформаційних сховищ (DWH), СППР (DSS), інтелектуального аналізу (DMg) , а також комплекс інструментальних засобів візуалізації двовимірного (2D) і тривимірного (3D) подання інформації.

Основні спеціальні навчальні дисципліни

“Програмування”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Дискретна математика”, “Операційні системи та системне програмування”, “Криптологія”, “Бази даних та інформаційні системи”, “Проектування інформаційних систем”, “Розподілені інформаційні системи”, “Мови програмування для комп’ютерних мереж”, “Автоматизоване проектування програмного забезпечення”, “Теорія синтаксичного аналізу та побудова компіляторів”, “Системне адміністрування”

Випускникам надається кваліфікація: бакалавр з комп’ютерних наук

Детальніше …

Профільний пакет Інженерія даних і знань

Випускаюча кафедра

Інформатика та інтелектуальна власність

Коротка характеристика

Фокусом навчання за спеціалізацією є програмне забезпечення хмарних сервісів консолідації інформації. Архітектурні рішення таких сервісів плануються, проектуються, моделюються та втілюються за допомогою методів, технологій та засобів Web-програмування, інженерії даних та знань для вирішення проблем і задовільнення «цифрових» інформаційних потреб визначеної клієнтури або соціальної групи, які інакше не в змозі ефективно і раціонально звертатися до консолідованої інформації і видобутих знань, тому що вони важкодоступні в їх вихідній формі та, як правило, отримуються з багатьох розподілених інформаційних джерел.

Конкурентними перевагами спеціалізації є поєднання навчання з поглибленою практичною підготовкою, стажуванням та проходженням професійних тренінгів у спільному з компаніями Харківського ІТ кластеру Інформаційно-технологічному інкубаторі «ІТ2», участь у чисельних міжнародних академічних проектах, конкурсах та стажуваннях в провідних RnD центрах за програмами Академічного центру компетенції світового лідера ІТ індустрії компанії ІВМ, якій працює на кафедрі.

Основні спеціальні навчальні дисципліни

“Інженерія даних та знань”, “Математичні основи аналізу даних і процесів”, “Машинне навчання”, “Розподілені обчислення та бази даних”, “Сервісно-орієнтована архітектура та хмарні технології”, “Семантичний Web”, “Проектування знання-орієнтованих систем”

Можливості працевлаштування

Випускники спеціалізації працюють архітекторами програмного забезпечення та баз даних як компонент хмарних сервісів консолідації інформації, розробниками, аналітиками і тестувальниками програмного забезпечення, фахівцями з комп’ютерної графіки (дизайну) тощо у більшості компаній Харківського ІТ кластеру, засновниками та учасниками якого є харківські IT – компанії Altexsoft, INSART, Promodo, Videal та інші, а також на підприємствах лідерів української ІТ – індустрії, що входять до Асоціації «Інформаційні технології України» (www.itukraine.org.ua), у тому числі, EPAM Systems, SoftServe, GlobalLogic, Ciklum, NIX Solutions, DataArt, Oracle та інші, які мають тисячі поточних вакансій для працевлаштування.

Детальніше …

Профільний пакет Інтелектуальна власність у комп’ютерної та програмної інженерії

Випускаюча кафедра

Інформатика та інтелектуальна власність

Коротка характеристика

Об’єктом навчання за спеціалізацією є об’єкти права інтелектуальної власності, у тому числі програмне забезпечення, цифровий мультимедіа контент, винаходи і корисні моделі на програмні, системотехнічні і схемотехнічні рішення, промислові зразки, комерційні таємниці та ноу-хау, знаки для товарів та послуг, комп’ютерні програми, бази даних, веб-сайти, фірмові найменування та доменні імена, топології інтегральних мікросхем та інші «цифрові» об’єкти інтелектуальної власності, які ідентифікують права власності на засоби цифрового середовища для консолідації інформації у життєвому циклі даних та його контент.

Предметом навчання за спеціалізацією є правові механізми регулювання відносин суб’єктів права інтелектуальної власності в умовах її цифрової трансформації, правові та економічні аспекти комерціалізації цифрової інтелектуальної власності, регулювання, захист та управління цифровою інтелектуальною власністю, захист конфіденційної інформації в комп’ютерній і програмній інженерії.

Конкурентними перевагами спеціалізації є поєднання навчання з поглибленою практичною підготовкою, стажуванням та проходженням професійних тренінгів у Науково-освітньому центрі «Цифрова інтелектуальна власність», що створено на кафедрі спільно з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності Національної академії правових наук України, в спільному з компаніями Харківського ІТ кластеру Інформаційно-технологічному інкубаторі «ІТ2», участь у чисельних міжнародних академічних проектах, конкурсах та стажуваннях в провідних RnD центрах за програмами Академічного центру компетенції світового лідера ІТ індустрії компанії ІВМ, якій працює на кафедрі.

Основні спеціальні навчальні дисципліни

“Інтелектуальний аналіз та візуалізація даних”, “Сучасні Web-технології”, “Цифрова трансформація інтелектуальної власності”, “Комерціалізація цифрової інтелектуальної власності: правові та економічні аспекти “, “Регулювання та захист прав цифрової інтелектуальної власності”, “Захист конфіденційної інформації та управління цифровою інтелектуальною власністю в комп’ютерній і програмній інженерії”

Можливості працевлаштування

Випускники спеціалізації працюють розробниками програмного забезпечення та баз даних як компонент хмарних сервісів консолідації інформації з поглибленими компетентностями у сфері інтелектуальної власності, аналітиками і тестувальниками програмного забезпечення, фахівцями з комп’ютерної графіки (дизайну) тощо у більшості компаній Харківського ІТ кластеру, засновниками та учасниками якого є харківські IT – компанії Altexsoft, INSART, Promodo, Videal та інші, а також на підприємствах лідерів української ІТ – індустрії, що входять до Асоціації «Інформаційні технології України» (www.itukraine.org.ua), у тому числі, EPAM Systems, SoftServe, GlobalLogic, Ciklum, NIX Solutions, DataArt, Oracle та інші, які мають тисячі поточних вакансій для працевлаштування.

Детальніше …

Спеціалізація Інформаційні технології великих даних

Випускаюча кафедра

Комп’ютерної математики та аналізу даних

Детальніше …

Профільний пакет Штучний інтелект та машинне навчання

Випускаюча кафедра

Інформатика та інтелектуальна власність

Коротка характеристика

Об’єктом навчання за спеціалізацією є програмне забезпечення, яке відтворює нейроморфні (схожі на природні) архітектури штучного інтелекту, високопродуктивні паралельні алгоритми, що моделюють поведінку людського мозку для обробки неструктурованої інформації та сенсорного сприйняття навколишнього середовища (віртуальна та доповнена реальність), когнітивні технології, які поєднують в собі штучний інтелект та алгоритми машинного навчання, комп’ютерні моделі людської поведінки, розраховані не стільки на точність, скільки на правильність для вирішення масштабних обчислювальних задач нечіткої логіка, великих даних, м’яких обчислень тощо.

Предметом навчання за спеціалізацією є моделі, методи, технології та засоби побудови програмного забезпечення нейроморфних процесорів, комплексного вирішення проблем стабільності-пластичності пам’яті, навчання та перенавчання (оверфітінгу) штучних нейромереж, їх поєднання зі статистичними підходами до машинного навчання у ланцюжку когнітивних обчислень (Data Science / Machine Learning / Neural Networks Learning) для забезпечення прийняття рішень, розв’язання проблем та задовільнення інформаційних потреб визначеної клієнтури або соціальної групи, які інакше не в змозі ефективно та раціонально звертатися до цього знання тому, що воно важкодоступне у первинній формі та розподілене по багатьом інформаційним ресурсам.

Конкурентними перевагами спеціалізації є поєднання навчання з поглибленою практичною підготовкою, стажуванням та проходженням професійних тренінгів у спільному з компаніями Харківського ІТ кластеру Інформаційно-технологічному інкубаторі «ІТ2», участь у чисельних міжнародних академічних проектах, конкурсах та стажуваннях в провідних RnD центрах за програмами Академічного центру компетенції світового лідера ІТ індустрії компанії ІВМ, якій працює на кафедрі.

Основні спеціальні навчальні дисципліни

“Імовірнісні методи невизначених міркувань”, “Програмне забезпечення інтелектуальних агентів”, “Когнітивні технології та платформи”, “Розподілені обчислення та бази даних”, “Теорія та проектування нейроморфних комп’ютерних систем та компонентів”, “Інтелектуальні людино-машинні інтерфейси та семантичні мережі”, “Проектування знання-орієнтованих систем”

Можливості працевлаштування

Випускники спеціалізації працюють розробниками програмного забезпечення та баз даних як когнітивних обчислювальних компонент хмарних сервісів консолідації інформації, аналітиками і тестувальниками програмного забезпечення, фахівцями з комп’ютерної графіки (дизайну) тощо у більшості компаній Харківського ІТ кластеру, засновниками та учасниками якого є харківські IT – компанії Altexsoft, INSART, Promodo, Videal та інші, а також на підприємствах лідерів української ІТ – індустрії, що входять до Асоціації «Інформаційні технології України» (www.itukraine.org.ua), у тому числі, EPAM Systems, SoftServe, GlobalLogic, Ciklum, NIX Solutions, DataArt, Oracle та інші, які мають тисячі поточних вакансій для працевлаштування.

Детальніше …