122 Комп’ютерні науки

Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» – спрямована на підготовку бакалаврів і магістрів, які мають грунтовної математичної підготовкою і знаннями в області програмування, володіють алгоритмічним мисленням. Знають сучасні методи побудови і аналізу ефективних алгоритмів і здатність їх реалізовувати в конкретних додатках. Знає стандарти, методи і засоби управління процесами життєвого циклу інформаційних систем, продуктів і сервісів IT. Має знання теоретичних основ, процесів і процедур управління IT-проектами, принципів командної роботи.

Спеціалізація

Інформаційно-аналітичні системи та технології

Випускаюча кафедра

Системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

Коротка характеристика

Інформаційно-аналітичні системи (ІАС) – комплекс апаратних, програмних засобів, інформаційних ресурсів, методик, які використовуються для забезпечення аналізу великих обсягів інформації з метою обґрунтування прийняття управлінських рішень та інших можливих застосувань. Метою спеціалізації є підготовка фахівців з комплексними і гармонійно сформульованими знаннями в області сучасних інформаційних технологій, комп’ютерних методах оперативного аналізу даних (OLAP, Big Data), а також інтелектуального аналізу інформації (Data mining). Для досягнення цієї мети передбачено таку структура освітньої програми: базова IT-підготовка, прикладна математична підготовка, професійна IT-підготовка включає вивчення сучасних засобів створення і підтримки OLAP-систем, інформаційних сховищ (DWH), СППР (DSS), інтелектуального аналізу (DMg) , а також комплекс інструментальних засобів візуалізації двовимірного (2D) і тривимірного (3D) подання інформації.

Основні спеціальні навчальні дисципліни

“Програмування”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Дискретна математика”, “Операційні системи та системне програмування”, “Криптологія”, “Бази даних та інформаційні системи”, “Проектування інформаційних систем”, “Розподілені інформаційні системи”, “Мови програмування для комп’ютерних мереж”, “Автоматизоване проектування програмного забезпечення”, “Теорія синтаксичного аналізу та побудова компіляторів”, “Системне адміністрування”

Випускникам надається кваліфікація: бакалавр з комп’ютерних наук

Детальніше …

Спеціалізація

Управління проектами у сфері інформаційних технологій

Випускаюча кафедра

Стратегічного управління

Коротка характеристика

Програма призначена для тих, хто хоче освоїти технології створення систем обробки інформації і управляти їх розробкою і впровадженням. У процесі навчання за програмою бакалаврів студенти освоюють необхідні математичні дисципліни, мови програмування С++, С #, JAVA, PHP, опановують основи управління IT-проектами. Програма складена на основі вимог Міжнародної асоціації з управління проектами (IPMA), SWEBOK, ISO 21500. Встановлено тісні зв’язки з Співтовариством IT директорів України та окремими підприємствами. Навчання методам і засобам управління проектами поєднується з великим обсягом практичної роботи, спрямованої на управління проектами, програми та портфелями.

Основні спеціальні навчальні дисципліни

“Алгоритмізація та програмування”, “Алгоритми і структури даних”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Крос-платформне програмування”, “Основи веб-технологій”, “Проектування баз даних”, “Операційні системи”, “Організація баз даних”, “Управління IT-проектами”, “Математичні методи планування”, “Якість і тестування програмного забезпечення”, “Моделювання складних систем”, “Чисельні методи”, “Дослідження операцій”, “Системний інжиніринг”, “Методи та системи штучного інтелекту”, “Системний аналіз”

Можливості працевлаштування

Наші випускники працюють у таких компаніях: Nix Solutions, GlobalLogic, Epam, Sigma Sofware, Telenor, OEBS Luxoft, Ronis Business Tools, TrendLine, Vaimo, Bridgewater Associates, Promodo, Пайп-ікс та багатьох інших. Вони займають посади Project Manager, Business Analyst, Software Engineer, QA Engineer, Business Development Manager та інші. Компанію LineUp очолює також наш випускник.

Випускникам надається кваліфікація: бакалавр з комп’ютерних наук

Детальніше …

Спеціалізація

Інформаційні управляючі системи та технології

Випускаюча кафедра

Програмної інженерії та інформаційних технологій управління

Основні спеціальні навчальні дисципліни

“Алгоритмізація і программування”, “Комп‘ютерна графіка”, “Дискретна математика”, “Теорія алгоритмів”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Системне програмування та операційні системи”, “Основи теорії алгоритмів”, “Чисельні методи”. “Математичні методи дослідження операцій”,  “Технологія програмування”, “Комп’ютерні мережі”, “Організація баз даних та знань”, “Основи дискретної математики”, “Моделювання систем”, “Сучасна теорія управління”, “Основи системного аналізу”, “Системи штучного інтелекту”, “Теорія прийняття рішень”, “Проектування та експлуатація систем захисту інформації”, “Імітаційне моделювання складних систем”, “Сучасні методи управління динамічними об‘єктами та технологічними процесами”

Випускникам надається кваліфікація: бакалавр з комп’ютерних наук

Детальніше …

Спеціалізація

Управління проектами програмної інженерії

Випускаюча кафедра

Програмної інженерії та інформаційних технологій управління

Основні спеціальні навчальні дисципліни

“Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Технології програмування”, “Архітектура комп’ютерів і комп’ютерні мережі”, “Організація баз даних”, “Веб-технології і веб-дизайн”, “Тестування програмного забезпечення”, “Проектування інформаційних систем”, “Комп’ютерна дискретна математика”, “Теорія ймовірностей і математична статистика”, “Методи оптимізації і теорія прийняття рішень”

Випускникам надається кваліфікація: бакалавр з комп’ютерних наук

Детальніше …