Конференції

Симпозіум «SIEMA-2022»

ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ,
ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

21 жовтня 2022 року в дистанційному форматі відбулось секційне засідання щорічного Міжнародного симпозіуму SIEMA-2022.
На платформі Teams зустрілись науковці з університетів та наукових установ Києва, Хмельницького, Одеси, Львова, Запоріжжя, Харкова та Пітсбургу (США).На засіданні про свої розробки та досягнення доповіли:
1. Гребеніков В.В., Гамалія Р.В. (IЕД НАН України, Київ). Порівняльний аналіз характеристик електричних машин циліндричного типу з неодимовими та феритовими магнітами.
2. Гребеніков В.В., Михайлов В.Р. (IЕД НАН України, Київ). Порівняльний аналіз характеристик електродвигунів з постійними магнітами для транспортних засобів.
3. Шевченко В. В. (НТУ «ХПІ», Харків), Cтрокоус А. В. (ТОВ ПЗ «Енергомаш», Харків). До питання визначення залишкового ресурсу турбогенераторів на блоках ТЕС.
4. Косенков В.Д., Поліщук О.С., Лісевич С.П., Поліщук А.О. (Хмельницький національний університет, Хмельницький). Електрична машина бііндукторного типу.
5. Яровенко В.О., Черніков П.С., Шумило О.М., Зарицька О.І. (ОНМУ, Одеса). Математична модель перехідних режимів електроходів з підрулюючими пристроями на маневрах.
6. Яровенко В.О., Шумило О.М., Черніков П.С., Зарицька О.І. (ОНМУ, Одеса). Математична модель перехідних режимів гребної електричної установки AZIPOD у складі пропульсивного комплексу електрохода.
7. Поляков М.О., Василевський В.В. (НУ «Запорізька політехніка», Запоріжжя), Поляков О.М. (НТУУ «КПІ» імені Ігоря Сікорського, Київ). Оцінки залежностей параметрів реакцій деградації целюлози обмоток силових трансформаторів від умов експлуатації.
8. Василів К.М., Мазуренко Л.І., Джура О.В. (НУ «Львівська політехніка», Львів). Аналіз математичних моделей асинхронних машин з двома обмотками на статорі.
9. Мілих В.І. (НТУ «ХПІ», Харків) Скріпт Lua для автоматизованого проєктування трифазних асинхронних двигунів з короткозамкненою обмоткою ротора і чисельно-польового контролю їх проєктів.
10. Дунєв О.О., Єгоров А.В., Маслєнніков А.М. (НТУ «ХПІ», Харків), Добжанський О.П. (Університет Пойнт Парк – Point Park University, Пітсбург, США). Дослідження характеристик двигуна змінного струму з постійними магнітами на роторі.
11. Шайда В.П., Шилкова Л.В., Юр’єва О.Ю. (НТУ «ХПІ», Харків). Аналітичний метод визначення експлуатаційної надійності електричних машин з урахуванням умов експлуатації.

Симпозіум «SIEMA-2019»

ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ,
ЕЛЕКТРОТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ

Пленарне засідання

Президія Симпозіуму: ХРИПУНОВ Геннадій Семенович, д.ф-м.н., професор, проректор НТУ "ХПІ" РОЗОВ Володимир Юрійович, чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор, директор ДУ "Інститут технічних проблем маг-нетизму НАНУ" ЗАГІРНЯК Михайло Васильович, академік НАПН України, д.т.н., професор, ректор КрНУ ім. М. Остроградського КЛИМЕНКО Борис Володимирович, д.т.н., професор кафедри

Президія Симпозіуму:

ХРИПУНОВ Геннадій Семенович, д.ф-м.н., професор, проректор НТУ “ХПІ”;
РОЗОВ Володимир Юрійович, чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор, директор ДУ “Інститут технічних проблем магнетизму НАНУ”;
ЗАГІРНЯК Михайло Васильович, академік НАПН України, д.т.н., професор, ректор КрНУ ім. М. Остроградського;
КЛИМЕНКО Борис Володимирович, д.т.н., професор кафедри.

Спільнота учасників Симпозіуму

Спільнота учасників Симпозіуму

Наші на пленарному: один з цікавих моментів засідання: презентація навчального посібника представником кафедри електричних машин НТУ «ХПІ»

Наші на пленарному: один з цікавих моментів засідання: презентація навчального посібника представником кафедри електричних машин НТУ «ХПІ»

СЕКЦІЯ 2. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН Керівники: проф. Мілих В.І., проф. Шевченко В.В. Секретар - доц. Юр’єва О.Ю.

СЕКЦІЯ «ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН» Керівники: проф. Мілих В.І., проф. Шевченко В.В. Секретар – доц. Юр’єва О.Ю.

МОМЕНТИ РОБОТИ СЕКЦІЇ

Керівник секції відкриває її роботу

Керівник секції відкриває її роботу

Гребенніков Віктор виступає з доповіддю «Порівняльний аналіз двох генераторів з постійними магнітами для вітроустановок: низькошвидкі-сного з зовнішніх ротором; високошвидкісного з магнітним редукто-ром», автори: Гребеніков В.В., Гамалія Р.В. (IЕД НАН України, Київ)

Гребенніков Віктор виступає з доповіддю «Порівняльний аналіз двох генераторів з постійними магнітами для вітроустановок: низькошвидкісного з зовнішніх ротором; високошвидкісного з магнітним редуктором», автори: Гребеніков В.В., Гамалія Р.В. (IЕД НАН України, Київ)

Яровенко Владимир представив дві роботи: «Оптимальне управління гребними електродвигунами електроходів при маневруванні на криво-лінійній траєкторії», автори Яровенко В.О., Черніков П.С. (ОНМУ, Оде-са); «Метод оцінки маневрених властивостей електроходів на почат-кових етапах проєктування їх гребних електричних установок», автори Яровенко В.О., Зарицька О.І. (ОНМУ, Одеса)

Яровенко Владимир представив дві роботи: «Оптимальне управління гребними електродвигунами електроходів при маневруванні на криволінійній траєкторії», автори Яровенко В.О., Черніков П.С. (ОНМУ, Одеса); «Метод оцінки маневрених властивостей електроходів на початкових етапах проєктування їх гребних електричних установок», автори Яровенко В.О., Зарицька О.І. (ОНМУ, Одеса)

Ревуженко Світлана доповіла про «Чисельно-польовий аналіз впливу аксіальних вентиляційних каналів в осерді статора турбогенератора на магнітні втрати», автори Мілих В.І., Ревуженко С.А. (НТУ "ХПІ", Харків)

Ревуженко Світлана доповіла про «Чисельно-польовий аналіз впливу аксіальних вентиляційних каналів в осерді статора турбогенератора на магнітні втрати», автори Мілих В.І., Ревуженко С.А. (НТУ “ХПІ”, Харків)

Шилкова Лариса представила «Аналіз впливу скорочення обмотки ста-тора трифазного індуктора магнітного поля на його електромагнітні параметри», автори Мілих В.І., Шилкова Л.В. (НТУ "ХПІ", Харків)

Шилкова Лариса представила «Аналіз впливу скорочення обмотки статора трифазного індуктора магнітного поля на його електромагнітні параметри», автори Мілих В.І., Шилкова Л.В. (НТУ “ХПІ”, Харків)

Кашанський Юрій розповив про «Електромеханічні процеси в ударно-му електромагнітно-індукційному пресі для керамічних порошків», ав-тори Болюх В.Ф., Кашанський Ю.В., Щукін І.С., Щукіна Л.П. (НТУ "ХПІ", Харків)

Кашанський Юрій розповів про «Електромеханічні процеси в ударному електромагнітно-індукційному пресі для керамічних порошків», автори Болюх В.Ф., Кашанський Ю.В., Щукін І.С., Щукіна Л.П. (НТУ “ХПІ”, Харків)

Василів Карл надав доповідь «Математична модель системи асинх-ронних двигунів головних циркуляційних помп ядерного реактора ВВЕР-1000 АЕС», автори Василів К.М., Мазуренко Л.І. (НУ "Львівська політехніка", IЕД НАН України)

Василів Карл надав доповідь «Математична модель системи асинхронних двигунів головних циркуляційних помп ядерного реактора ВВЕР-1000 АЕС», автори Василів К.М., Мазуренко Л.І. (НУ “Львівська політехніка”, IЕД НАН України)

Юр'єва Олена виступила з двома доповідями «Експериментальне ви-значення механічних втрат двигунів постійного струму середньої поту-жності», автори Дзеніс С.Є., Шайда В.П., Юр'єва О.Ю. (НТУ "ХПІ", Хар-ків); «Дослідження теплового стану тягового асинхронного двигуна АД927 для приводу трамвая», автори Маслєнніков А.М., Єгоров А.В., Юр'єва О.Ю. (НТУ "ХПІ", Харків).

Юр’єва Олена виступила з двома доповідями «Експериментальне визначення механічних втрат двигунів постійного струму середньої потужності», автори Дзеніс С.Є., Шайда В.П., Юр’єва О.Ю. (НТУ “ХПІ”, Харків); «Дослідження теплового стану тягового асинхронного двигуна АД927 для приводу трамвая», автори Маслєнніков А.М., Єгоров А.В., Юр’єва О.Ю. (НТУ “ХПІ”, Харків).

Дунєв Олексій познайомив з роботою «Дослідження впливу додатко-вих осердь статора та ротора на ЕРС та обертальний момент елект-ричної машини з поперечним магнітним полем», автори Юхимчук В.Д., Дунєв О.О., Маслєнніков А.М., Єгоров А.В. (НТУ "ХПІ", Харків)

Дунєв Олексій познайомив з роботою «Дослідження впливу додаткових осердь статора та ротора на ЕРС та обертальний момент електричної машини з поперечним магнітним полем», автори Юхимчук В.Д., Дунєв О.О., Маслєнніков А.М., Єгоров А.В. (НТУ “ХПІ”, Харків)

Воронін Юрій представив доповідь «Створення вібростійкого полімер-ного вентилятора охолодження двигуна постійного струму для бурової установки», автор Воронін Ю.В. (АТ "Електромашина", Харків)

Воронін Юрій представив доповідь «Створення вібростійкого полімерного вентилятора охолодження двигуна постійного струму для бурової установки», автор Воронін Ю.В. (АТ “Електромашина”, Харків)

Прус В’ячеслав доповів про «Прогнозування зміни експлуатаційних параметрів та характеристик електричних машин із тривалим напра-цюванням на відмову», автор Прус В.В. (КрНУ ім. Михайла Остро-градського, Кременчук)

Прус В’ячеслав доповів про «Прогнозування зміни експлуатаційних параметрів та характеристик електричних машин із тривалим напрацюванням на відмову», автор Прус В.В. (КрНУ ім. Михайла Остроградського, Кременчук)

Гамалія Ростислав представив «Дослідження впливу конфігурації маг-нітної системи на моментні характеристики магнітного редуктора», ав-тори Гамалія Р.В., Гребеніков В.В. (IЕД НАН України, Київ)

Гамалія Ростислав представив «Дослідження впливу конфігурації магнітної системи на моментні характеристики магнітного редуктора», автори Гамалія Р.В., Гребеніков В.В. (IЕД НАН України, Київ)

Галайко Лідія розповіла про «Аналіз способів забезпечення режиму сталості потужності для вентильно-індукторного двигуна рудничного електровозу», автор Галайко Л.П. (НТУ "ХПІ", Харків)

Галайко Лідія розповіла про «Аналіз способів забезпечення режиму сталості потужності для вентильно-індукторного двигуна рудничного електровозу», автор Галайко Л.П. (НТУ “ХПІ”, Харків)

Василевський Володимир ознайомив з роботою «Застосування ней-ронних мереж для прогнозування вологості ізоляції силових маслона-повнених трансформаторів», автор Василевський В.В. (НУ "Запорізька політехніка", Запоріжжя)

Василевський Володимир ознайомив з роботою «Застосування нейронних мереж для прогнозування вологості ізоляції силових маслонаповнених трансформаторів», автор Василевський В.В. (НУ “Запорізька політехніка”, Запоріжжя)

Шевченко Валентина та Потоцький Дмитро зробили «Вибір виду систе-ми збудження АСТГ з урахуванням зміни характеру навантажень», ав-тори Шевченко В.В., Потоцький Д.В., Петренко М.Я. (НТУ "ХПІ", Харків)

Шевченко Валентина та Потоцький Дмитро зробили «Вибір виду системи збудження АСТГ з урахуванням зміни характеру навантажень», автори Шевченко В.В., Потоцький Д.В., Петренко М.Я. (НТУ “ХПІ”, Харків)

Дружне фото організаторів роботи секції та гостей – хто встиг потрапити в кадр.

Дружне фото організаторів роботи секції та гостей – хто встиг потрапити в кадр.

І знов – як й у попередні роки: «SIEMA-2019» пішов, хай живе «SIEMA-2020»!

Симпозіум «SIEMA-2018»

Пленарне засідання – Гімн України!

Пленарне засідання – Гімн України!

Президія Симпозіуму.

Президія Симпозіуму.

СЕКЦІЯ 2. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН Керівники: проф. Мілих В.І., проф. Шевченко В.В. Секретар - доц. Юр’єва О.Ю.

СЕКЦІЯ 2. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН. Керівники: проф. Мілих В.І., проф. Шевченко В.В. Секретар – доц. Юр’єва О.Ю.

Секція «Проблеми теорії і практики електричних машин» виявилася серед інших секцій симпозіуму, як завжди, найбільш представницькою як за кількістю доповідей, так і кількістю міст та університетів України. Усього було надіслано 26 доповідей з Харкова, Києва, Одеси, Хмельницького, Львова, Дніпра, Кривого Рогу, представлених співробітниками університетів НТУ “ХПІ”, НТУУ “КПІ” ім. Ігоря Сікорського, ОНПУ, ОНМУ, НУ “Львівська політехніка”, ХНУ, НТУ “Дніпровська політехніка”, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, КНУ, а також ІЕД НАНУ, Коледж ракетно-космічного машинобудування ДНУ ім. О. Гончара, АТ «Завод Електромашина».

Про високий рівень доповідей свідчить те, що серед їх авторів та співавторів були професори, д-ра технічних наук, завідувачі кафедрами Мілих В.І., Шевченко В.В. та Юхимчук В. Д. (НТУ “ХПІ”, Харків), Гребенiков В.В. і Мазуренко Л.І. (ІЕД НАНУ, Київ), Васьковський Ю.М. (НТУУ “КПІ”, Київ), Петрушин В.С. (ОНПУ, Одеса), Яровенко В.О. (ОНМУ, Одеса), Василів К.М. (НУ “ЛП”, Львів), Толмачов С.Т. (КНУ, Кривий Ріг), Поліщук О.С. (ХНУ, Хмельницький), Шкрабец Ф.П. (НТУ “ДП”, Дніпр), Плюгін В.Є. (ХНУМГ імені О.М. Бекетова, Харків). Поряд з ними находилися їх колеги – викладачі університетів, наукові співробітники, інженери та аспіранти.

Моменти роботи секції «Проблеми теорії і практики електричних машин» представлено на наступних фотографіях.

Керівник секції проф. Мілих В.І. відкриває її роботу.

Керівник секції проф. Мілих В.І. відкриває її роботу.

Проф. Мілих В.І. (НТУ "ХПІ", Харків) виступає з доповіддю «Чисельно-польовий аналіз часових функцій і гармонійного складу ЕРС в обмотках трифазного асинхронного двигуна».

Проф. Мілих В.І. (НТУ “ХПІ”, Харків) виступає з доповіддю «Чисельно-польовий аналіз часових функцій і гармонійного складу ЕРС в обмотках трифазного асинхронного двигуна».

Проф. Яровенко В.О. (ОНМУ, Одеса) представляє роботу «Аналітичний метод розрахунку показників якості маневруван-ня гребних електричних двигунів електроходів».

Проф. Яровенко В.О. (ОНМУ, Одеса) представляє роботу «Аналітичний метод розрахунку показників якості маневрування гребних електричних двигунів електроходів».

Доц. Поліщук О.С. (ХНУ, Хмельницький) познайомив з ро-ботою «Використання лінійних електричних двигунів в облад-нанні легкої промисловості».

Доц. Поліщук О.С. (ХНУ, Хмельницький) познайомив з роботою «Використання лінійних електричних двигунів в обладнанні легкої промисловості».

Проф. Петрушин В.С. (ОНПУ, Одеса) розповів про «Дослі-дження динамічних характеристик асинхронних двигунів в еле-ктроприводах з узгоджувальними трансформатором і редукто-ром».

Проф. Петрушин В.С. (ОНПУ, Одеса) розповів про «Дослідження динамічних характеристик асинхронних двигунів в електроприводах з узгоджувальними трансформатором і редуктором».

Проф. Василів К.М. (НУ "Львівська політехніка") предста-вив доповідь «Математична модель режимів роботи синхронно-го турбогенератора з вентильною системою збудження».

Проф. Василів К.М. (НУ “Львівська політехніка”) представив доповідь «Математична модель режимів роботи синхронного турбогенератора з вентильною системою збудження».

Проф. Мілих В.І. (НТУ "ХПІ", Харків) розповів про «Аналіз ефективності ексцентриситету проміжку під полюсами в двигуні постійного струму з послідовним збудженням».

Проф. Мілих В.І. (НТУ “ХПІ”, Харків) розповів про «Аналіз ефективності ексцентриситету проміжку під полюсами в двигуні постійного струму з послідовним збудженням».

Доц. Маслєнніков А.М. (НТУ "ХПІ", Харків) ознайомив з робо-тою «Шляхи і способи збільшення питомого обертового момен-ту двигуна з поперечним магнітним полем».

Доц. Маслєнніков А.М. (НТУ “ХПІ”, Харків) ознайомив з роботою «Шляхи і способи збільшення питомого обертового моменту двигуна з поперечним магнітним полем».

Ст. наук. співроб. Шуруб Ю.В. (ІЕД НАНУ, Київ) зробив допо-відь «Гармонійний аналіз комбінованої схеми однофазного включення асинхронного електроприводу з тиристорним керу-ванням».

Ст. наук. співроб. Шуруб Ю.В. (ІЕД НАНУ, Київ) зробив доповідь «Гармонійний аналіз комбінованої схеми однофазного включення асинхронного електроприводу з тиристорним керуванням».

Проф. Плюгін В.Є. (ХНУМГ імені О.М. Бекетова, Харків) зробив доповідь «Оптимизация электрических машин с приме-нением технологии машинного обучения Microsoft Azure».

Проф. Плюгін В.Є. (ХНУМГ імені О.М. Бекетова, Харків) зробив доповідь «Оптимизация электрических машин с применением технологии машинного обучения Microsoft Azure».

Доц. Шайда В.П. доповів про «Дослідження параметрів режиму сушіння обмоток електричних машин після їх просочення в компаунді КП-303Н».

Доц. Шайда В.П. доповів про «Дослідження параметрів режиму сушіння обмоток електричних машин після їх просочення в компаунді КП-303Н».

Свої доповіді зробили представниці НТУ "ХПІ", Харків: доц. Юр’єва О.Ю. «Національні стандарти в електромашинобуду-ванні» та доц. Галайко Л.П. «Выбор управляющих параметров для регулирования режимов работы вентильно-индукторного двигателя».

Свої доповіді зробили представниці НТУ “ХПІ”, Харків: доц. Юр’єва О.Ю. «Національні стандарти в електромашинобудуванні» та доц. Галайко Л.П. «Выбор управляющих параметров для регулирования режимов работы вентильно-индукторного двигателя».

Аспіранти кафедри електричних машин (НТУ "ХПІ", Харків) Строкоус А.В. і Потоцкий Д.В. порадували доповідями «Конст-руктивные мероприятия и практические рекомендации по про-длению срока службы узлов крепления сердечника статора тур-богенератора» та «Автоматизированное формирование расчет-ных моделей асинхронизированных турбогенераторов в про-граммной среде FEMM».

Аспіранти кафедри електричних машин (НТУ “ХПІ”, Харків) Строкоус А.В. і Потоцький Д.В. порадували доповідями «Конструктивные мероприятия и практические рекомендации по продлению срока службы узлов крепления сердечника статора турбогенератора» та «Автоматизированное формирование расчетных моделей асинхронизированных турбогенераторов в программной среде FEMM».

Успішно впоралися зі своїми доповідями й аспірантки кафедри електричних машин (НТУ "ХПІ", Харків) Шилкова Л.В. «Авто-матизоване формування розрахункових моделей магнітного се-паратора для програмного середовища FEMM» та Ревужен-ко С.А. «Дослідження характеристик турбогенератора за допо-могою автоматизованих розрахунків магнітних полів в програм-ному середовищі FEMM».

Успішно впоралися зі своїми доповідями й аспірантки кафедри електричних машин (НТУ “ХПІ”, Харків) Шилкова Л.В. «Автоматизоване формування розрахункових моделей магнітного сепаратора для програмного середовища FEMM» та Ревуженко С.А. «Дослідження характеристик турбогенератора за допомогою автоматизованих розрахунків магнітних полів в програмному середовищі FEMM».

І – як й у попередні роки: «SIEMA-2018» пішов, хай живе «SIEMA-2019»!

Конференція MicroCAD-2018

18 травня на кафедрі «Електричні машини» відбулося засідання секції «Електромеханічне та електричне перетворення енергії» в рамках проведення XXVI міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я” (MicroCAD-2018).

Вів засідання заступник директора по науці Е-інституту – доцент Маслєнніков А.М.,на фото він праворуч, поруч з ним – доцент Шайда В.П., який є відповідальним за стан науки на кафедрі.

Найбільш яскраві виступи, що показані на фото: доцент Галайко Л.П. з доповіддю «Моделирование переходных процессов в вентильно-индукторном двигателе при отсутствии датчиков положения ротора»

Старший викладач Потоцький Д.В. з доповіддю «Выбор обмотки возбуждения асинхронизированного турбогенератора».

Доцент Шайда В.П. з доповіддю «Дослідження шляхів підвищення конкурентноспроможності двигунів постійного струму»

У підсумку окремо виступив доцент ДунєвО.О., який доповів про розвиток нових типів електричних машин і озвучив проблеми пов’язані з цим.

Серед виступаючих були викладачі та студенти Політеху, один доклад підготовлено сумісно з робітником підприємства Харкова. Після закінчення докладів були вручені сертифікати.

Симпозіум «SIEMA-2017»

Відкрили симпозіум заступники голови оргкомітету: КЛИМЕНКО Борис Володимирович д.т.н., професор, завідувач кафедри "Електричні апарати" НТУ "ХПІ" та РОЗОВ Володимир Юрійович чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор, директор ДУ "Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України" (Харків)

Відкрили симпозіум заступники голови оргкомітету: КЛИМЕНКО Борис Володимирович д.т.н., професор, завідувач кафедри “Електричні апарати” НТУ “ХПІ” та РОЗОВ Володимир Юрійович чл.-кор. НАН України, д.т.н., професор, директор ДУ “Інститут технічних проблем магнетизму Національної академії наук України” (Харків)

В президії до них приєднався ЗАГІРНЯК Михайло Васильович академік НАПН України, д.т.н., професор, ректор КрНУ (Кременчук)

В президії до них приєднався ЗАГІРНЯК Михайло Васильович академік НАПН України, д.т.н., професор, ректор КрНУ (Кременчук)

Пленарне засідання відвідали вчені з НТУ «ХПІ» та різних міст України, а також місцеві студенти: зліва публіка дуже шановна, а праворуч – ще краще!

Пленарне засідання відвідали вчені з НТУ «ХПІ» та різних міст України, а також місцеві студенти: зліва публіка дуже шановна, а праворуч – ще краще!

Серед доповідачів на пленарному засіданні були й представники кафедри «Електричні машини» НТУ "ХПІ": проф. Мілих В.І. з презентаціями підручника: В.І. Мілих, Т.П. Павленко «Електропостачання промислових підприємств», монографії: Милых В.И. «Численно-полевые расчеты и анализ электромагнитных и силовых параметров и процессов в турбогенераторах» та доповіддю «Загадка однієї аварії прокатного асинхронного двигуна та її розв’язання» та доц. Юр’єва О.Ю. з презентацією навчального посібника: М.О. Осташевський, О.Ю. Юр’єва; за ред. В.І. Мілих «Електричні машини і трансформатори».

Серед доповідачів на пленарному засіданні були й представники кафедри «Електричні машини» НТУ “ХПІ”: проф. Мілих В.І. з презентаціями підручника: В.І. Мілих, Т.П. Павленко «Електропостачання промислових підприємств», монографії: Милых В.И. «Численно-полевые расчеты и анализ электромагнитных и силовых параметров и процессов в турбогенераторах» та доповіддю «Загадка однієї аварії прокатного асинхронного двигуна та її розв’язання» та доц. Юр’єва О.Ю. з презентацією навчального посібника: М.О. Осташевський, О.Ю. Юр’єва; за ред. В.І. Мілих «Електричні машини і трансформатори».

СЕКЦІЯ 2. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН Співкерівники секції професори Мілих В.І. та Шевченко В.В., вчений секретар - доц. Юр'єва О.Ю.

СЕКЦІЯ 2. ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН Співкерівники секції професори Мілих В.І. та Шевченко В.В., вчений секретар – доц. Юр’єва О.Ю.

На секцію заявлено 28 доповідей 46 авторів з 14 університетів та підприємств 7 міст України (Запоріжжя, Київ, Кременчук, Львів, Одеса, Сєверодонецьк, Харків).

Завантажити програму секції

Аудиторія симпозіуму на кафедрі ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

Аудиторія симпозіуму на кафедрі ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

Доповіді на секції «Проблеми теорії та практики електричних машин» представлені у вигляді слайдів:

До нових зустрічей у новому році!

siema’2017 пішов – хай живе siema’2018!


Симпозіум «SIEMA-2016»

Відкрили симпозіум проректор НТУ "ХПІ" проф. Марченко А. П. та координатор симпозіуму проф. Клименко Б. В.

Відкрили симпозіум проректор НТУ “ХПІ” проф. Марченко А. П. та координатор симпозіуму проф. Клименко Б. В.

На пленарному засіданні зібралася шановна наукова громада з НТУ «ХПІ» та різних міст України

На пленарному засіданні зібралася шановна наукова громада з НТУ «ХПІ» та різних міст України

Серед доповідачів на пленарному засіданні представники секції «Електричні машині» проф. Мілих В.І. (НТУ "ХПІ", Харків), доц. Ципленков Д.В. (ДВНЗ "НГУ", Днепр), проф. Петрушин В.С. (ОНПУ, Одеса)

Серед доповідачів на пленарному засіданні представники секції «Електричні машині» проф. Мілих В.І. (НТУ “ХПІ”, Харків), доц. Ципленков Д.В. (ДВНЗ “НГУ”, Днепр), проф. Петрушин В.С. (ОНПУ, Одеса)

Аудиторія симпозіуму на кафедрі ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

Аудиторія симпозіуму на кафедрі ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

Доповіді на секції «Проблеми теорії та практики електричних машин» представлені у вигляді слайдів:


Симпозіум «SIEMA-2015»

Відкриття симпозіуму - підібралася непогана компанія учасників

Відкриття симпозіуму “SIEMA-2015” – підібралася непогана компанія учасників

Відкриття симпозіуму - з привітанням учасникам виступає проректор з наукової роботи НТУ «ХПІ» Марченко А.П.

Відкриття симпозіуму – з привітанням учасникам виступає проректор з наукової роботи НТУ «ХПІ» Марченко А.П.

На пленарному засіданні зав. каф. електричних машин НТУ «ХПІ» Милих В.І. представив Тематичний Випуск «ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ», Вісник НТУ «ХПІ».

На пленарному засіданні зав. каф. електричних машин НТУ «ХПІ» Милих В.І. представив Тематичний Випуск «ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ», Вісник НТУ «ХПІ».

На пленарному засіданні професор каф. електричних машин НТУ «ХПІ» Павленко Т.П. представила новий навчальний посібник «Електропостачання промислових підприємств» авторів Павленко Т.П., Милих В.І.

На пленарному засіданні професор каф. електричних машин НТУ «ХПІ» Павленко Т.П. представила новий навчальний посібник «Електропостачання промислових підприємств» авторів Павленко Т.П., Милих В.І.

Група учасників симпозіуму біля погруддя видатному електротехніку, першому завідувачу кафедри електричних машин НТУ «ХПІ» П.П. Копняева

Група учасників симпозіуму біля погруддя видатному електротехніку, першому завідувачу кафедри електричних машин НТУ «ХПІ» П.П. Копняева

На секції «Проблеми теорії та практики електричних машин» було представлено 25 доповідей 50 авторів з 16 міст (Харкова, Києва, Дніпропетровська, Кременчука, Сум, Одеси, Львова, Миколаєва). Приклади виступів наведені нижче:


Симпозіум «SIEMA-2014»

Відкриття симпозіуму «SIEMA-2014»: з доповіддю виступає чл.-кор. НАН України, директор Інституту технічних проблем магнетизму В.Ю.Розов, ліворуч – координатор симпозіуму, зав. каф. «Електричні апарати» НТУ «ХПІ» Б.В. Клименко

Відкриття симпозіуму «SIEMA-2014»: з доповіддю виступає чл.-кор. НАН України, директор Інституту технічних проблем магнетизму В.Ю.Розов, ліворуч – координатор симпозіуму, зав. каф. «Електричні апарати» НТУ «ХПІ» Б.В. Клименко

Симпозіум «SIEMA-2014»: засідання секції «Електричні машини»

Симпозіум «SIEMA-2014»: засідання секції «Проблеми теорії та практики електричних машин»

Доповіді на секції «Проблеми теорії та практики електричних машин» представлені у вигляді слайдів:


Симпозіум «SIEMA-2013»

На засіданні секції «Електричні машини» «SIEMA-2013» в аудиторії однойменної кафедри

На засіданні секції «Електричні машини» «SIEMA-2013» в аудиторії однойменної кафедри


Симпозіум «SIEMA-2012»

На засіданні секції «Електричні машини» «SIEMA-2012» в аудиторії однойменної кафедри

На засіданні секції «Електричні машини» «SIEMA-2012» в аудиторії однойменної кафедри


Симпозіум «SIEMA-2011»

На пленарному засіданні «SIEMA-2011» з доповідями за своїми докторських дисертацій виступають співробітники кафедри електричних машин Павленко Т.П.

На пленарному засіданні «SIEMA-2011» з доповідями за своїми докторських дисертацій виступають співробітники кафедри електричних машин Павленко Т.П.

На пленарному засіданні «SIEMA-2011» з доповідями за своїми докторських дисертацій виступають співробітники кафедри електричних машин Наній В.В.

На пленарному засіданні «SIEMA-2011» з доповідями за своїми докторських дисертацій виступають співробітники кафедри електричних машин Наній В.В.

Група учасників «SIEMA-2011» перед бюстом П.П.Копняева

Група учасників «SIEMA-2011» перед бюстом П.П.Копняева


Симпозіум «SIEMA-2010»

На засіданні секції «Електричні машини» «SIEMA-2010» в аудиторії однойменної кафедри

На засіданні секції «Електричні машини» «SIEMA-2010» в аудиторії однойменної кафедри


Симпозіум «SIEMA-2008»

Учасники «SIEMA-2008»

Учасники «SIEMA-2008»


Симпозіум «SIEMA-2007»

На відкритті «SIEMA-2007»

На відкритті «SIEMA-2007»

На засіданні секції «Електричні машини» «SIEMA-2007» в аудиторії однойменної кафедри

На засіданні секції «Електричні машини» «SIEMA-2007» в аудиторії однойменної кафедри


Симпозіум «SIEMA-2006»

На відкритті «SIEMA-2006»

На відкритті «SIEMA-2006»

Завідувач кафедри професор Мілих В.І. виступає з науковою доповіддю на симпозіумі «SIEMA-2006»

Завідувач кафедри професор Мілих В.І. виступає з науковою доповіддю на симпозіумі «SIEMA-2006»


Симпозіум «SIEMA-2004»

На відкритті «SIEMA-2004»

На відкритті «SIEMA-2004»

Учасники «SIEMA-2004» в ХПІ на майданчику перед електрокорпусом

Учасники «SIEMA-2004» в ХПІ на майданчику перед електрокорпусом

Comments are closed.