Про кафедру

Завідувач кафедри
доктор наук з державного управління, професор  Мороз Володимир Михайлович

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КАФЕДРУ

Кафедра соціології і публічного управління має більше ніж 50-річну історію. В сучасному вигляді вона була створена на базі кафедри наукового комунізму ХПІ у вересні 1992 року. Найкращі традиції зберігаються та передаються молодим викладачам ветераном кафедри – професором  Н. М. Семке, яка почала працювати в колективі з вересня 1974 року.

На сьогодні кафедра соціології і публічного управління – це потужний науково-педагогічний колектив, що успішно поєднує у своїй діяльності високу педагогічну майстерність, власні новітні методичні розробки та результати наукових досліджень.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Кафедра здійснює підготовку студентів за професійним напрямом «Соціологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і освітньо-наукового рівня «магістр». Випускники – соціологи успішно працевлаштовуються та користуються попитом на регіональному ринку праці.

Окрім підготовки кваліфікованих фахівців у галузі соціології провідним завданням кафедри виступає соціологічна й політологічна освіта майбутніх інженерів різноманітних спеціальностей, фахівців з управління, економіки та фінансів і таке інше, як за денною, так і за заочною (дистанційною) формою навчання. Його вирішує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, у складі якого п’ять докторів наук та вісім  кандидатів наук.

З листопада 2014 року по травень 2020 року очолював кафедру професор                        В.В. Бурега.

З червня 2020 року  по лютий 2021 року керівництво кафедри здійснював доктор соціологічних наук, професор  Калагін Юрій Аркадійович.

З лютого 2021 року керівництво кафедрою здійснює доктор наук з державного управління, професор Мороз Володимир Михайлович.

Серед співробітників кафедри доктор соціологічних наук, професор І.П. Рущенко, професор, доктор соціологічних наук М.В. Бірюкова.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAНа кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці з соціології, політології, філософії завдяки зусиллям яких навчальний процес забезпечено на 100% навчально-методичними матеріалами, які постійно оновлюються, методичними рекомендаціями, навчальними посібниками з урахуванням новітніх досягнень соціологічної та політичної науки. Такі результати – закономірний наслідок плідної роботи, що проводиться керівниками предметно-методичних комісій: соціологія – доцент Н. О. Ляшенко, політологія – професор             Н. М. Семке. Найбільш активними у цьому напрямку проявляють себе професор М. В. Бірюкова, старші викладачі С.В. Григор’єва,  О. А. Козлова. Готується видання колективно підготовлених підручників, навчальних та навчально-методичних посібників за базовими навчальними курсами кафедри.

На кафедрі розроблені і читаються майже 70 навчальних курсів, серед яких не тільки базові, а й авторські курси, що викладаються з використанням інноваційних підходів до організації та здійснення навчального процесу, а головне до змісту навчальних дисциплін. Великим попитом серед студентів користуються спецкурси, які читаються проф. Н. М. Сємке, доц. К. А. Агаларовою.

У повсякденній практиці педагогічної діяльності викладацького складу кафедри – впровадження сучасних інформаційних технологій в навчальний процес, викладання окремих навчальних дисциплін англійською мовою.

У складі кафедри працюють 5 професорів, 3 доцентів, 3 ст. викладачі, 3 аспіранти. Середній вік кафедри – 46 років. Частка викладацького складу, що мають науковий ступінь – складає 70%. У планах кафедрального колективу вже до 2020 року збільшити її до 80%.

НАУКОВА РОБОТА

Наукова робота здійснюється у рамках кафедральної теми НДР “Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічний та політичний виміри”, яка має державну реєстрацію.

Колектив кафедри активно нарощує та реалізує свій науковий потенціал. Регулярно видаються монографії, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, фахові статті з актуальних проблем соціології й політології.

Дослідницька діяльність кафедри органічно пов’язана із проблемами соціології державного управління, ефективності управлінських впливів на соціально-економічні процеси в суспільстві, соціологічного супроводу маркетингової діяльності та реклами в організаціях, формування громадянського суспільства в Україні, вивчення питань розвитку університетського середовища, соціально-політичного, громадського та професійного самовизначення студентів тощо.

Щорічно члени кафедри беруть активну участь у організації та проведенні наукових конференцій, публікують статті в наукових фахових виданнях. Практично стало – регулярне проведення міжнародної науково-практичної конференції за проблематикою кафедральної науково-дослідної роботи «Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічні та політологічні виміри», яка має державну реєстрацію.

Найбільш вдалими дослідницькими проектами кафедри міжнародного та вітчизняного рівнів вважаються:

  • “Динаміка, соціокультурні взаємозв’язки й суб’єктивні умови поширення нелегальних наркотиків серед молоді після Другої світової війни. Порівняльне дослідження розвитку в Україні, Німеччині й Іспанії”. Проект фінансувався фондом INCO-Copernicus. Результати дослідження викладені в колективній монографії “Молодь і наркотики”.
  • “Організаційні й методичні аспекти профілактики наркоманії серед підлітків. Заходи в Україні, Німеччині, Іспанії й Росії”. Результати дослідження викладені в колективній монографії “Профілактика наркоманії: організаційні й методичні аспекти”.
  • “Інтелектуальне моделювання інформаційного керування політичним менталітетом. Динаміка відносин соціальних страт України до НАТО”. Фінансування проекту за рахунок гранта Манфреда Вернера. Звіт по проекту був розміщений на сайті НАТО ( англійською мовою).
  • «Розробка політики якості в університеті” за програмою TEMPUS.
  • «Споживча поведінка на ринку вина и слабоалкогольних напоїв».
  • «Мотивація персоналу в сучасному українському театрі (на прикладі Харківського академічного театру музичної комедії)».

Протягом останніх десяти років співробітники кафедри беруть участь у соціологічних супроводженнях в процесі виборчих кампаній на виборах Президента й у Верховну Раду України та органи місцевого самоврядування.

Істотним науково-педагогічним резервом кафедри, її науковим та викладацьким майбутнім є обдарована та талановита молодь, яка щорічно поповнює лави аспірантів кафедри. Переважно це випускники кафедри, які виявили здібності до навчання та наукової роботи. На сьогодняшній день на кафедрі працюють 3 аспіранти: О. Розова,  М. Криворучко та А. Даниленко.

До структури кафедри також входить лабораторія прикладної  соціології, яка не лише надає можливість студентам практично оволодівати секретами професії, але й проводить за їх безпосередньої участі конкретні дослідження з актуальної тематики.

Наші студенти мають активну життєву позицію, беруть участь у різноманітних громадських та молодіжних заходах на міському та регіональному рівнях. Упродовж навчального року на кафедрі працює студентський дискусійний клуб “Суспільство і політика”, засідання якого присвячені актуальним питанням громадського і політичного життя.

Comments are closed.