Про кафедру

Завідувач кафедри
доктор наук з державного управління, професор  Мороз Володимир Михайлович

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КАФЕДРУ

Кафедра соціології і публічного управління має більше ніж 50-річну історію. В сучасному вигляді вона була створена на базі кафедри наукового комунізму ХПІ у вересні 1992 року. Найкращі традиції зберігаються та передаються молодим викладачам ветераном кафедри – професором  Н. М. Семке, яка почала працювати в колективі з вересня 1974 року.

На сьогодні кафедра соціології і публічного управління – це потужний науково-педагогічний колектив, що успішно поєднує у своїй діяльності високу педагогічну майстерність, власні новітні методичні розробки та результати наукових досліджень.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Кафедра здійснює підготовку студентів за професійним напрямом «Соціологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і освітньо-наукового рівня «магістр». Випускники – соціологи успішно працевлаштовуються та користуються попитом на регіональному ринку праці.

Окрім підготовки кваліфікованих фахівців у галузі соціології провідним завданням кафедри виступає соціологічна й політологічна освіта майбутніх інженерів різноманітних спеціальностей, фахівців з управління, економіки та фінансів і таке інше, як за денною, так і за заочною (дистанційною) формою навчання. Його вирішує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, у складі якого п’ять докторів наук та вісім  кандидатів наук.

З листопада 2014 року по травень 2020 року очолював кафедру професор В.В. Бурега.

З червня 2020 року  по лютий 2021 року керівництво кафедри здійснював доктор соціологічних наук, професор  Калагін Юрій Аркадійович.

З лютого 2021 року керівництво кафедрою здійснює доктор наук з державного управління, професор Мороз Володимир Михайлович.

Серед співробітників кафедри доктори соціологічних наук Калагін Юрій Аркадійович,   Горошко Олена Ігорівна, Бірюкова Марина Василівна  та доктори наук з державного управління Круглов Віталій Вікторович і Терещенко Діна Акрамівна.

На кафедрі працюють висококваліфіковані фахівці з соціології та публічного управління, завдяки зусиллям яких навчальний процес забезпечено на 100% навчально-методичними матеріалами, які постійно оновлюються, методичними рекомендаціями, навчальними посібниками з урахуванням новітніх досягнень соціологічної та політичної науки. Такі результати – закономірний наслідок плідної роботи, що проводиться керівниками предметно-методичних комісій. Найбільш активними у цьому напрямку проявляють себе професор М. В. Бірюкова, старші викладачі С.В. Григор’єва,  О. А. Козлова. Готується видання колективно підготовлених підручників, навчальних та навчально-методичних посібників за базовими навчальними курсами кафедри.

На кафедрі розроблені і читаються майже 70 навчальних курсів, серед яких не тільки базові, а й авторські курси, що викладаються з використанням інноваційних підходів до організації та здійснення навчального процесу, а головне до змісту навчальних дисциплін.

У повсякденній практиці педагогічної діяльності викладацького складу кафедри – впровадження сучасних інформаційних технологій в навчальний процес, викладання окремих навчальних дисциплін англійською мовою.

НАУКОВА РОБОТА

Наукова робота здійснюється у рамках кафедральної теми НДР “Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічний та політичний виміри”, яка має державну реєстрацію.

Колектив кафедри активно нарощує та реалізує свій науковий потенціал. Регулярно видаються монографії, підручники, навчальні та навчально-методичні посібники, фахові статті з актуальних проблем соціології й політології.

Дослідницька діяльність кафедри органічно пов’язана із проблемами соціології державного управління, ефективності управлінських впливів на соціально-економічні процеси в суспільстві, соціологічного супроводу маркетингової діяльності та реклами в організаціях, формування громадянського суспільства в Україні, вивчення питань розвитку університетського середовища, соціально-політичного, громадського та професійного самовизначення студентів тощо.

Щорічно члени кафедри беруть активну участь у організації та проведенні наукових конференцій, публікують статті в наукових фахових виданнях. Практично стало – регулярне проведення міжнародної науково-практичної конференції за проблематикою кафедральної науково-дослідної роботи «Розвиток сучасного українського суспільства: соціологічні та політологічні виміри», яка має державну реєстрацію.

Найбільш вдалими дослідницькими проектами кафедри міжнародного та вітчизняного рівнів вважаються:

  • “Динаміка, соціокультурні взаємозв’язки й суб’єктивні умови поширення нелегальних наркотиків серед молоді після Другої світової війни. Порівняльне дослідження розвитку в Україні, Німеччині й Іспанії”. Проект фінансувався фондом INCO-Copernicus. Результати дослідження викладені в колективній монографії “Молодь і наркотики”.
  • “Організаційні й методичні аспекти профілактики наркоманії серед підлітків. Заходи в Україні, Німеччині, Іспанії”. Результати дослідження викладені в колективній монографії “Профілактика наркоманії: організаційні й методичні аспекти”.
  • “Інтелектуальне моделювання інформаційного керування політичним менталітетом. Динаміка відносин соціальних страт України до НАТО”. Фінансування проекту за рахунок гранта Манфреда Вернера. Звіт по проекту був розміщений на сайті НАТО ( англійською мовою).
  • «Розробка політики якості в університеті” за програмою TEMPUS.
  • «Споживча поведінка на ринку вина и слабоалкогольних напоїв».
  • «Мотивація персоналу в сучасному українському театрі (на прикладі Харківського академічного театру музичної комедії)».

Протягом останніх десяти років співробітники кафедри беруть участь у соціологічних супроводженнях в процесі виборчих кампаній на виборах Президента й у Верховну Раду України та органи місцевого самоврядування.

Істотним науково-педагогічним резервом кафедри, її науковим та викладацьким майбутнім є обдарована та талановита молодь, яка щорічно поповнює лави аспірантів кафедри. Переважно це випускники кафедри, які виявили здібності до навчання та наукової роботи.

До структури кафедри також входить лабораторія прикладної  соціології, яка не лише надає можливість студентам практично оволодівати секретами професії, але й проводить за їх безпосередньої участі конкретні дослідження з актуальної тематики.

Наші студенти мають активну життєву позицію, беруть участь у різноманітних громадських та молодіжних заходах на міському та регіональному рівнях. Упродовж навчального року на кафедрі працює студентський дискусійний клуб “Суспільство і політика”, засідання якого присвячені актуальним питанням громадського і політичного життя.

Comments are closed.