Навчальні посібники та методичні вказівки

 

2020-2024

 

 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Біологія» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 101 «Екологія» / Укладач: А. П. Бєлінська − Харків: НТУ «ХПІ», 2024. − 58°с  Download
 • Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Основи проектування біотехнологічних виробництв» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладач: А. П. Бєлінська − Харків: НТУ «ХПІ», 2024. − 54°с. Download
 • Конспект лекцій з курсу «Основи проектування біотехнологічних виробництв» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладач: А. П. Бєлінська − Харків: НТУ «ХПІ», 2024. − 63°с.  Download
 • Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Генетика» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» /Укладачі: О. М. Клімова, О. В. Звягінцева. – Харків: НТУ «ХПІ», 2024. – 60 с.  Download
 • Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» /Укладач: О. В. Звягінцева. – Харків: НТУ «ХПІ», 2024. – 58 с.  Download
 • Огурцов О.М., Близнюк О.М., Масалітіна Н.Ю. Фізико-хімічні основи біотехнології. Практикум. Навч. посібник по курсам “Біофізика”, “Біофізична хімія”, “Біохімія”, “Біологія клітини” , “Мікро- і нанодисперсні системи і процеси в біотехнології та біоінженерії”, “Біосінергетика “ для студентів напряму підготовки “Біотехнологія”. – Харків: НТУ «ХПІ», 2023. – 288 с. – 18,0 друк.арк. Download
 •  Близнюк О.М., Масалітіна Н.Ю. Фізико-хімічні основи біотехнології. Термодинаміка основних біохімічних процесів. Основи термодинаміки відкритих систем. Навч. посібник по курсам “Біофізика”, “Біофізична хімія”, “Біохімія”, “Молекулярна та хімічна біофізика”,  “Біосінергетика “ для студентів напряму підготовки “Біотехнологія”. – Харків: НТУ «ХПІ», 2023. – 82 с.  Download
 • Методичні вказівки до виконання і оформлення індивідуального контрольного завдання по курсу «Вступ до спеціальності. Ознайомча практика» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладачі : Близнюк О.М., Осецький О.І., Масалітіна Н.Ю., А. П. Бєлінська – Харків: НТУ «ХПІ», 2023. – 82 с.  Download
 • Методичні вказівки до виконання і оформлення індивідуального контрольного завдання по курсу «Біофізика» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладачі : Близнюк О.М.,  Масалітіна Н.Ю. – Харків: НТУ «ХПІ», 2023. – 21 с.  Download
 • Конспект лекцій з курсу «Агробіотехнологія» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладач: А. П. Бєлінська − Харків: НТУ «ХПІ», 2023. − 104°с.  Download
 •  Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Агробіотехнологія» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладач: А. П. Бєлінська − Харків: НТУ «ХПІ», 2023. − 58°с.  Download
 • Конспект лекцій з дисципліни «Устаткування біотехнологічних виробництв» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»  Укладач : С. І. Самойленко – Харків : НТУ «ХПІ», 2023. – 90 с.  Download
 • Конспект лекцій з дисципліни «Методи аналізу біологічних систем» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладач: І.А. Бєлих − Харків : НТУ «ХПІ»,  2023. − 256 с.    Download
 • Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Біотрансформація органічної сировини» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладачі: Л. В. Кричковська, А. П. Бєлінська − Харків: НТУ «ХПІ», 2023. − 71°с.  Download
 • Конспект лекцій з курсу «Біотрансформація органічної сировини» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладачі: Л. В. Кричковська, А. П. Бєлінська − Харків: НТУ «ХПІ», 2023. − 79°с.  Download
 •  Конспект лекцій з курсу «Екобіотехнологія» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладач: А. П. Бєлінська − Харків: НТУ «ХПІ», 2023. − 89 с. Download
 • Біоконверсія відходів [Електронний ресурс] : навч. посібник / А. П. Бєлінська, Близнюк, О.М., Масалітіна Н.Ю., Мироненко Л.С. ; НТУ “ХПІ”. – Харків, 2023. – 198 с Download
 • Конспект лекцій з курсу «Генетика» для студентів денної форми навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладачі: О. М. Клімова, О. В. Звягінцева− Харків: НТУ «ХПІ», 2023. – 152 с.  Download
 • Конспект лекцій з курсу «Нормативне забезпечення біотехнологічних виробництв» для студентів денної форми навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладач: О. В. Звягінцева − Харків: НТУ «ХПІ», 2023. – 90 с.  Download
 • Конспект лекцій з курсу «Геноміка та протеоміка» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладачі: О. М. Клімова, О. В. Звягінцева − Харків: НТУ «ХПІ», 2023. − 168°с.  Download
 • Конспект лекцій з курсу «Молекулярна біологія» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладачі: О. М. Клімова, О. В. Звягінцева − Харків: НТУ «ХПІ», 2023. − 185°с. Download
 • Методичні вказівки з курсу “Українська мова (професійного спрямування)” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 162 “Біотехнології та біоінженерія” / уклад.: С. М. Чернявська,  О.М. Кримець, О.Є. Немерцова, О.В. Дяченко, О.М. Близнюк, Н.Ю. Масалітіна; НТУ “ХПІ”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 38 с.    Download
 • Валерій МінухінМедична мікробіологія, вірусологія та імунологія : підручник для студ. вищих  навч. закладів / за ред. В.П. Широбокова; 3-тє вид., оновл. та допов. Вінниця: Нова Книга, 2021. 920 с. : іл.  ISBN 978-966-382-874-9 Download
 • Медична мікробіологія. Посібник з мікробних інфекцій : патогенез, імунітет, лабораторна діагностика та контроль : пер. 19-го англ. вид. у 2 т. Т 1 та Т. 2 / за ред.. Майкла Р. Барера, Вілла Ірвінга, Ендрю Свонна, Нелюн Перери ; наук. ред. пер. : Сергій Климнюк, Валерій Мінухін, Сергій Похил. К.: ВСВ «Медицина», 2020-2021 рр. 434 с.та 532 с. Download
 • Методичні вказівки «Аналітична хімія. Кількісний титриметричний аналіз» до лабораторних робіт з курсу «Аналітична хімія» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладачі: Н.В. Ларінцева, С.І. Самойленко, І.А. Бєлих, О.В. Звягінцева − Харків : НТУ «ХПІ», 2022. − 68 с. Download
 • Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з курсу «Аналітична хімія» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»  / Укладач : С.І. Самойленко − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 28 с. Download
 • Конспект лекцій з курсу «Аналітична хімія» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»  / Укладач: С.І. Самойленко − Харків : НТУ «ХПІ», 2022. − 64 с. Download
 • Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання та самостійної роботи з дисципліни «Основи фармакогнозії» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладач : І. А. Бєлих – Харків : НТУ «ХПІ», 2023. – 24 с  Download
 • Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання та самостійної роботи з дисципліни «Основи фармакології» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладач : І. А. Бєлих – Харків : НТУ «ХПІ», 2023. – 24 с.    Download
 • Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання та самостійної роботи з дисципліни «Сенсорні системи в біофармації» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладач : І. А. Бєлих – Харків : НТУ «ХПІ», 2023. – 22 с  Download
 • Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання та самостійної роботи з дисципліни «Сенсорні системи в промисловій біотехнології» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладач : І. А. Бєлих – Харків : НТУ «ХПІ», 2023. – 22 с.  Download
 • Фармацевтична біотехнологія: сьогодення та майбутне. Навчальний посібник / Краснопольський Ю.М., Пилипенко Д.М.- Харків: Друкарня Мадрид. 2022.- 151 с. Download
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Біотехнологія виробництва готових лікарських форм» / Краснопольський Ю.М., Пилипенко Д.М.  для студентів спеціальності 162  Харків: НТУ «ХПІ». «Друкарня Мадрид».2021. – 53  с. Download
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Біотехнологія фармакологічно активних інгредієнтів» / Краснопольський Ю.М., Пилипенко Д.М. //для студентів спеціальності 162, Харків: НТУ «ХПІ». «Друкарня Мадрид».2021.  49 с. Download
 •  Краснопольський Ю.М., Пилипенко Д.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фармацевтична біотехнологія», для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» Харків. НТУ «ХПІ». «Друкарня Мадрид».2021. – 46  с. Download
 • Краснопольський Ю.М., Пилипенко Д.М. Фармацевтична біотехнологія: Біотехнології виробництва готових лікарських форм. Навчальний посібник. Харків. «Друкарня Мадрид». 2020. 279 с. Download
 • Теоретичні основи біотехнології та біоінженерії. Молекулярна та хімічна біофізика: навч. посібник з курсів «Молекулярна та хімічна біофізика», «Теоретичні основи біотехнології», «Біофізична хімія», «Фундаментальні основи біоінженерії», «Біофізика», «Хімічна фізика та біокаталіз», «Молекулярна біотехнологія та біоінженерія»,  «Генетична інженерія та біоінженерія» та «Фізична біохімія» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / О. М. Огурцов, О. М. Близнюк, Н.Ю. Масалітіна. – Харків : НТУ «ХПИ», 2021. – 352 с. Download
 • Методичні вказівки до виконання атестаційної роботи на здобуття ступеню бакалавра для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» : О. М. Близнюк, С. І. Самойленко, Н. Ю. Масалітіна, І. А. Бєлих, О. О. Варанкіна – Харків : НТУ «ХПІ», 2022. – 47 с. Download
 • Фізико-хімічні основи  біотехнології. Біотермодинаміка. Практичні заняття / Огурцов О.М., Близнюк О.М., Масалітіна Н.Ю. // Навчальний посібник з курсів ««Біофізика», «Біохімія, «Біологія клітин» «Біофізична хімія», «Молекулярна та хімічна біофізика» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» – Харків : НТУ «ХПИ», 2022. – 115 с. Download
 • Фізико-хімічні основи  біотехнології. Біокінетичні моделі / Огурцов О.М., Близнюк О.М., Масалітіна Н.Ю. Навчальний посібник з курсів ««Біофізика», «Біохімія, «Біологія клітин» «Біофізична хімія», «Молекулярна та хімічна біофізика» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» – Харків : НТУ «ХПИ», 2022. – 65 с. Download
 • Фізико-хімічні основи  біотехнології. Кінетика ферментативних реакцій / Огурцов О.М., Близнюк О.М., Масалітіна Н.Ю.  Навчальний посібник з курсів ««Біофізика», «Біохімія, «Біологія клітин» «Біофізична хімія», «Молекулярна та хімічна біофізика» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» – Харків : НТУ «ХПИ», 2022. – 139 с. Download
 • Фізико-хімічні основи  біотехнології. Кінетика біохімічних та хімічних реакцій / Огурцов О.М., Близнюк О.М., Масалітіна Н.Ю. Навчальний посібник з курсів ««Біофізика», «Біохімія, «Біофізична хімія», «Молекулярна та хімічна біофізика» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» – Харків : НТУ «ХПИ», 2022. – 162 с. Download
 • Конспект лекцій з дисципліни «Аналітичний контроль та стандартизація фармакологічно активних інгредієнтів та фармпрепаратів» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» Укладач : І. А. Бєлих – Харків : НТУ «ХПІ», 2022. – 120 с. Download
 • Конспект лекцій з дисципліни «Основи фармакології» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» Укладач : І. А. Бєлих – Харків : НТУ «ХПІ», 2022. – 120 с. Download
 • Методичні вказівки до виконання розрахункового завдання з курсу «Фізико-хімічні методи аналізу» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»  / Укладач : С.І. Самойленко − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 28 с. Download
 • Конспект лекцій з курсу «Фізико-хімічні методи аналізу» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія»  / Укладач : С.І. Самойленко − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 72 с. Download
 • Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Устаткування біотехнологічних виробництв» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» Укладач : С. І. Самойленко – Харків : НТУ «ХПІ», 2022. – 24 с. Download
 • Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з курсу
  «Екобіотехнологія» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладач А. П. Бєлінська − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 14°с. Download
 • Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Екобіотехнологія» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладач А. П. Бєлінська − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 12°с. Download
 • Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Екобіотехнологія» для студентів денної форми навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладачі: А. П. Бєлінська, О. М. Близнюк, Н. Ю. Масалітіна − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 56°с. Download
 • Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Контроль та керування біотехнологічними процесами» для студентів денної форми навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладачі: А. П. Бєлінська, О. М. Близнюк, Н. Ю. Масалітіна − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 44°с. Download
 • Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Контроль та керування біотехнологічними процесами» для студентів заочної форми навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладач А. П. Бєлінська − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 14°с. Download
 • Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Контроль та керування біотехнологічними процесами» для студентів заочної форми навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладачі: А. П. Бєлінська, О. М. Близнюк, Н. Ю. Масалітіна − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 29°с. Download
 • Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Контроль та керування біотехнологічними процесами» для студентів денної форми навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладач А. П. Бєлінська − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 12°с. Download
 • Конспект лекцій з курсу «Контроль та керування біотехнологічними процесами» для студентів денної форми навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладачі: А. П. Бєлінська, О. М. Близнюк, Н. Ю. Масалітіна − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 120°с. Download
 • Конспект лекцій з курсу «Контроль та керування біотехнологічними процесами» для студентів заочної форми навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладачі: А. П. Бєлінська, О. М. Близнюк, Н. Ю. Масалітіна − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 48°с. Download
 • Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Біоконверсія відходів» для студентів денної форми навчання спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладачі: А. П. Бєлінська, О. М. Близнюк, Н. Ю. Масалітіна − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 55°с. Download
 • Фізико-хімічні основи  біотехнології. Оптичні методи аналізу. Практичні заняття : Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсів «Біофізика», «Біофізична хімія», «Молекулярна та хімічна біофізика», «Біохімія» для здобувачів вищої освіти спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладачі : М.Ф. Клещев, О.М. Близнюк, Н.Ю. Масалітіна. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2021.– 26 с. Download   
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за темою «Білки» з курсів «Біологія клітини», «Біохімія та молекулярна біологія», «Біохімія», «Біофізика», «Молекулярна та хімічна біофізика» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології и біоінженерія» / Укладачі Н.Ю. Масалітіна, О. М. Близнюк. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2022. – 47 сDownload   
 • Оптична мікроскопія в дослідженні структури та функцій біологічних об’єктів. Лабораторний практикум з курсу «Біологія клітини», «Біохімія», «Загальна мікробіологія та вірусологія», «Біофізика», «Молекулярна та хімічна біофізика». О.М. Близнюк, Н.Ю. Масалітіна, А.П.Бєлінська – Харків: НТУ «ХПІ» (2022). – 103 с. Download      
 • Біотехнологія кисломолочних продуктів : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Промислова біотехнологія» для здобувачів вищої освіти спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладач О. О. Варанкіна. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2022.– 36 с. Download
 • Промислові технології біотехнологічних виробництв : методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни «Промислова біотехнологія» для здобувачів вищої освіти спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладач О. О. Варанкіна. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2022. – 20 с. Download
 • Основи інженерної ензимології : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Загальна біотехнологія» для здобувачів вищої освіти спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладач О. О. Варанкіна. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2022. – 24 с. Download
 • Матеріальний баланс біотехнологічного виробництва : методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни «Загальна біотехнологія» для здобувачів вищої освіти спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладач О. О. Варанкіна. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2022. – 20 с. Download
 • Методичні вказівки до виконання схеми біотехнологічної принципової з курсу «Основи проектування біотехнологічних виробництв» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладачі: Мироненко Л.С. − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 26°с. Download
 • Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Агробіотехнологія» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладач : Мироненко Л.С. − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 12°с. Download
 • Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з курсу «Агробіотехнологія» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Укладачі: Мироненко Л.С. − Харків: НТУ «ХПІ», 2022. − 14°с. Download  
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Методи аналізу біологічних систем” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 162 “Біотехнології та біоінженерія” / уклад.: І. А. Бєлих ; НТУ «ХПІ». – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 20 с. Download  
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Методи аналізу біофармацевтичних препаратів” [Електронний ресурс] : для студентів спец. 162 “Біотехнології та біоінженерія” / уклад.: І. А. Бєлих ; НТУ «ХПІ». – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 20 с. Download      
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт “Методи аналізу біологічних та біофармацевтичних систем. Фізико-хімічні методи аналізу” з курсів “Методи аналізу біологічних систем”, “Методи аналізу біофармацевтичних препаратів”,  “Сенсорні системи в промисловій біотехнології”, “Сенсорні системи в біофармації” [Електронний ресурс] : для здобувачів вищої освіти спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія”  / уклад.: І. А. Бєлих, С. І. Самойленко, О. О. Варанкіна ; НТУ «ХПІ»”. – Електрон. текст. дані. – Харків, 2022. – 32 с. Download   
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт “Методи аналізу біологічних та біофармацевтичних систем. Хімічні методи аналізу” з курсів “Методи аналізу біологічних систем”, “Методи аналізу біофармацевтичних препаратів”, “Аналітична хімія” [Електронний ресурс] : для здобувачів вищої освіти спеціальності 162 “Біотехнології та біоінженерія” / уклад.: І. А. Бєлих, С. І. Самойленко, Н. В. Ларінцева ; НТУ «ХПІ», – Харків, 2022. – 48 с. Download   
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за темою «Амінокислоти. Білки.» з курсів «Біологія клітини», «Біохімія та молекулярна біологія», «Біохімія», «Біофізика», «Молекулярна та хімічна біофізика» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології и біоінженерія» / Укладачі Н.Ю. Масалітіна, О. М. Близнюк. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2022. – 51 с.  Download
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за темою «Вуглеводи та нуклеїнові кислоти» з курсів «Біологія клітини», «Біохімія та молекулярна біологія», «Біохімія», «Біофізика», «Молекулярна та хімічна біофізика» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології и біоінженерія» / Укладачі Н.Ю. Масалітіна, О. М. Близнюк. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2022. – 42 с. Download
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за темою «Ферменти» з курсів «Біологія клітини», «Біохімія та молекулярна біологія», «Біохімія», «Біофізика», «Молекулярна та хімічна біофізика» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології и біоінженерія» / Укладачі Н.Ю. Масалітіна, О. М. Близнюк. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2022. – 23 сDownload
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт за темою «Вітаміни» з курсів «Біологія клітини», «Біохімія та молекулярна біологія», «Біохімія», «Біофізика», «Молекулярна та хімічна біофізика» для студентів спеціальності 162 «Біотехнології и біоінженерія» / Укладачі Н.Ю. Масалітіна, О. М. Близнюк. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2022. – 34 с. Download
 • Методичні вказівки до виконання та оформлення курсової роботи (реферату) студентів напряму підготовки 162 «Біотехнології та біоінженерії» та 226 «Фармація, промислова фармація» з дисциплін Біологія клітини», «Біохімія Ч1, Ч2», «Загальна мікробіологія та вірусологія Ч1, Ч2», «Біохімія та молекулярна біологія», «Біосинергетика», «Молекулярна біотехнологія та біоінженерія» та «Генетична інженерія та біоінженерія» / Укладачі : Н.Ю. Масалітіна, О.М. Близнюк. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2022. – 24 с.  Download
 • Методичні вказівки до виконання та оформлення індивідуального домашнього завдання студентів заочної форми навчання напряму підготовки 162 «Біотехнології та біоінженерії» та 226 «Фармація, промислова фармація» з дисциплін «Біологія клітини», «Біохімія Ч1, Ч2», «Загальна мікробіологія та вірусологія Ч1, Ч2», «Біохімія та молекулярна біологія», «Молекулярна біотехнологія та біоінженерія» та «Генетична інженерія та біоінженерія» / Укладачі : Н.Ю. Масалітіна, О.М. Близнюк. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2022. – 31 с.  Download