Терещенко Діна Акрамівна

професор кафедри соціології і публічного управління

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентація –

Посада – професор кафедри соціології і публічного управління

Науковий ступінь – доктор наук з державного управління

Вчене звання – професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування

Загальна кількість публікацій / з них у виданнях, включених до наукометричних баз даних Scopus та (або) Wos – 140/ 6

Профіль вченого Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=wj6Aj5cAAAAJ&hl=uk

Бібліометричний профіль вченого (декларація про наукову діяльність): http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?familie=%D2%E5%F0%E5%F9%E5%ED%EA%EE+%C4%B3%ED%E0+%C0%EA%F0%E0%EC%B3%E2%ED%E0&ustanova=465&gorod=20&vidomstvo=%CC%CE%CD&napryam=9&napryam_google=0&order=Google

Назва дисертації на здобуття наукового ступеня – Механізми державного регулювання розвитку людського капіталу в Україні

Основні професійні здобутки:

Маю 176 публікацій, з них 140 наукових та 36 навчально-методичного характеру, у т.ч. 6 публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science; одноосібну монографію (Терещенко Д.А. Державне регулювання розвитку людського капіталу в Україні: теорія, методологія, практика: монографія: Харків: «Діса плюс», 2020. 308с.  ISBN 978-617-7927-47-0. Рекомендовано до друку Вченою Радою Національного університету цивільного захисту України (протокол № 1 від 02 жовтня 2020 р.). Є співавтором 1 підручника, 3 навчальних посібників та 11 монографій, що опубліковані українськими виданнями та мають ISSN.

Пройшла стажування у вищому навчальному закладі в країні, яка входить Європейського Союзу, що підтверджено сертифікатом: у 2021 році проходила закордонне стажування у Міжнародній школі менеджменту Університету прикладних наук в м.Дюсельдорф (Німеччина) в період з лютого по квітень 2021року – 180-годин (6 кредитів ЄКТС).

Починаючи з 2016 р. по теперішній час є гарантом освітньої програми  за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань 28 “Публічне управління та адміністрування”. На постійній основі з 2019р. проводила акредитаційні експертизи освітньо-професійних програм бакалаврського та магістерського рівня за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» як експерт/керівник експертної групи Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти.

В липні 2021 року брала участь у Тренінгу для підготовки керівників експертних груп із забезпечення якості вищої освіти, що підтверджено сертифікатом.

В травні 2021 році отримала сертифікат відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти  (CEFR) на рівні С1 з англійської мови (сертифікат виданий Crown Business School).

Маю більше 12 років практичного досвіду роботи на посадах в органах місцевого самоврядування.

Під моїм керівництвом студенти займали призові місця у різноманітних конкурсах (диплом ІІ ступеня за перемогу в ХІ Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Економічні науки» (2017 рік) – Іванова Дар`я; диплом переможця Всеукраїнського конкурсу творчих робіт серед молоді. Номінація «Реформування освіти» (2021рік) – Прудник Павло).

Резюме

 

 

Comments are closed.