Критерії оцінювання студентів

Критерії оцінювання знань та вмінь здобувачів вищої освіти 

Національна
ECTS
Бали

Позитивні критерії оцінювання

Негативні критерії оцінювання
 
Відмінно
А
90-100
 – глибоке знання навчального матеріалу розділу дисципліни, що міститься в основних і додаткових літературних джерелах;
– вміння аналізувати явища, які вивчаються, в їхньому взаємозв’язку і розвитку;
– вміння проводити теоретичні розрахунки;
– відповіді на запитання чіткі, лаконічні, логічно послідовні;
– вміння розв’язувати складні практичні задачі
відповіді на запитання можуть містити незначні неточності
 
Добре
В
82-89
глибокий рівень знань в обсязі обов’язкового матеріалу, що передбачений розділом дисципліни;
– вміння давати аргументовані відповіді на запитання і проводити теоретичні розрахунки;
– вміння розв’язувати складні практичні задачі
відповіді на запитання містять певні неточності
Добре
С
75-81
– міцні знання матеріалу, що вивчається, та його практичного застосування;
– вміння давати аргументовані відповіді на запитання і проводити теоретичні розрахунки;
– вміння розв’язувати практичні задачі
невміння використовувати теоретичні знання для розв’язування складних практичних задач
Задовільно
D
64-74
– знання основних фундаментальних положень матеріалу, що вивчається, та їх практичного застосування;
– вміння розв’язувати прості практичні задачі
– невміння давати аргументовані відповіді на запитання;
– невміння аналізувати викладений матеріал і виконувати розрахунки;
– невміння розв’язувати складні практичні задачі
 
Задовільно
E
60-63
– знання основних фундаментальних положень матеріалу розділу дисципліни;
– вміння розв’язувати найпростіші практичні задачі
– незнання окремих (непринципових) питань з матеріалу розділу дисципліни;
– невміння послідовно і аргументовано висловлювати думку;
– невміння застосовувати теоретичні положення при розв’язанні практичних задач
Незадовільно
FX
(потрібне додаткове вивчення)
35-59
додаткове вивчення матеріалу розділу дисципліни може бути виконане в терміни, що передбачені навчальним планом – незнання основних фундаментальних положень навчального матеріалу розділу дисципліни;
– істотні помилки у відповідях на запитання;
– невміння розв’язувати прості практичні задачі
Незадовільно
F
(потрібне повторне вивчення)
<34
– повна відсутність знань значної частини навчального матеріалу розділу дисципліни;
– істотні помилки у відповідях на запитання;
– незнання основних фундаментальних положень;
– невміння орієнтуватися під час розв’язання  простих практичних задач

 

https://sites.google.com/site/to4tofill/home/foto2/logo-kafedra.png