Викладачам

На офіційному сайті Міністерства освіти і науки оновлено Перелік наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії. Зміни до Переліку внесені на підставі рішення Атестаційної колегії МОН, яке відбулось 23 грудня 2022 року. Рекомендовано присвоїти п’яти друкованим періодичним виданням категорію «А» та вісімнадцяти друкованим і чотирьом електронним категорію «Б» (наказ МОН від 23.12.2022 № 1166). Актуальний перелік наразі містить 128 друкованих та 8 електронних видань категорії «А», а також відповідно 1320 та 98 категорії «Б». Рішення щодо оновлення Переліку прийняте відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Мін’юсті України 6 лютого 2018 року за № 148/21600.
     Детальніше на сайті      МОН України   
29.11.20 Молодих вчених ХПІ запрошують на безкоштовні курси англійської  http://www.kpi.kharkov.ua/ukr/2020/11/27/bezkoshtovni-kursy-anglijskoyi/
14.05.2020  РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПОТОЧНОГО, СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ ТА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ ІЗ
                    ЗАСТОСУВАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ(Просмотреть)
                    затверджено Вченою Радою НТУ “ХПІ” Протокол No11 
                    Введено в дію наказом ректора «28» грудня 2019 р. № 614 ОД
14.06.19 Увага викладачам!
Наказ НТУ “ХПІ” № 286 ОД від 14.06.2019. (Download6. Затвердити пропозиції щодо унормування навчального навантаження викладачів на 2019/20 навчальний рік:
6.1. В індивідуальних планах викладачів аудиторне навантаження на 2019/20 н.р. не повинно перевищувати 600 годин на рік.
6.2. Скорегувати навчальні плани (де це потрібно) за кількістю дисциплін у семестрі.
6.3. Скорегувати навчальні плани (де це потрібно) за аудиторним розподілом між лекціями, практичними та лабораторними заняттями та відповідальними за дисципліну кафедрами.
6.4. Збільшити частку самостійної роботи студентів (де це потрібно), особливо на багаточисельних потоках, перш за все з гуманітарних дисциплін.
6.5. Перенести (де це потрібно) в розділ методична або наукова робота:
– перевірку рефератів і модульних контрольних робіт;
– керівництво дипломними проектами та роботами бакалаврів та магістрів (в тому числі консультування розділів «охорона праці» та «економічне обґрунтування»).
6.6. Укрупнити потоки за рахунок зменшення кількості спеціалізацій та малочисельних груп».
Документація щодо акредитації:

https://sites.google.com/site/prokafedru/docs/fortutor/%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%80.JPG

 


Закон01.07.2014 № 1556-VII Про вищу освіту
Стаття 1. Основні терміни та їх визначення
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
     13) компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти;
     17) освітня (освітньо-професійна, освітньо-наукова чи освітньо-творча) програма– система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти;
     19) результати навчання – знання, уміння, навички, способи мислення, погляди, цінності, інші особисті якості, які можна ідентифікуватисплануватиоцінити і виміряти та які особа здатна продемонструвати після завершення освітньої програми або окремих освітніх компонентів;

Силабус – це документ, який дозволяє студенту організувати самостійну навчально-пізнавальну діяльність у рамках дисципліни, що вивчається. Він містить основні цілі та завдання, вимоги до виконання завдань, самі завдання та при грамотному його складанні є одним із головних інструментів для допомоги студентам у здійсненні самостійної роботи.  

Чим відрізняється “силабус” від РТП і НМК?