124 Системний аналіз

Освітня програма Системний аналіз і управління

Системний аналіз – науковий метод пізнання, який визначає послідовність дій щодо визначення структурних зв’язків між елементами досліджуваної системи, а також сучасний науковий підхід, який включає розробку та застосування ефективних методів вирішення проблем, що виникають у складних системах.

Успіх застосування системного аналізу при вирішенні складних завдань визначається можливостями сучасних інформаційних технологій. Системний аналіз надає можливість виконувати аналіз, прогнозування, проєктування та прийняття рішень в складних системах різної природи на основі системної методології.

Освітня програма Системний аналіз і управління

Випускаюча кафедра

Системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

Коротка характеристика

Основною метою навчання є підготовка фахівців, здатних застосовувати методи і засоби системного аналізу та інформаційних технологій для вирішення складних проблем у різних сферах діяльності.

Ця мета досягається фундаментальною підготовкою в області системного аналізу та математичного моделювання складних об’єктів різної природи. На відміну від спеціальностей, які орієнтовані на відносно вузьку область практичних застосувань, системний аналіз відноситься до категорії універсальних. Універсальність спеціальності обумовлена унікальною освітньою програмою, яка базується на прикладних математичних дисциплінах, сучасних інформаційних технологіях і спеціальних дисциплінах, орієнтованих на вивчення сучасної теорії управління, теорії прийняття рішень, методів математичного та комп’ютерного моделювання складних процесів та систем.

Можливості працевлаштування

Випускники за фахом можуть працювати програмістами і бізнес-системними-аналітиками на IT підприємствах будь-якого рівня, фінансових установах, високотехнологічних виробничих комплексах, аналітичних відділах установ, екологічних об’єктах, енергетичних і житлово-комунальних підприємствах.

Вибіркові освітні компоненти (Профільні блоки). Стисла характеристика

1. Системний аналіз та управління

Особливістю дисциплін блоку «Системний аналіз і управління» є їх спрямованість на поглиблення математичної та програмної підготовки в галузі теорії автоматичного керування та системного аналізу. Навички в проектуванні і розробці інформаційно-аналітичних систем підкріплюються вивченням сучасних технологій програмування.

2. Інформаційні технології системного аналізу

Особливістю дисциплін блоку «Інформаційні технології системного аналізу» є їх спрямованість на поглиблення підготовки в галузі інформаційних технологій проектування та розробки сучасних комп’ютерних систем і веб-застосунків.