122 Комп’ютерні науки

Випускаюча кафедра

Системного аналізу та інформаційно-аналітичних технологій

Програмної інженерії та інтелектуальних технологій управління

Коротка характеристика

Метою освітньо-наукової програми є підготовка докторів філософії, що передбачає отримання теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетенцій, достатніх для вироблення нових ідей, рішення комплексних наукових проблем в області комп’ютерних наук. А також оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, проведення власного наукового дослідження, результати якого мають науковою новизною, теоретичним і практичним значенням.

Основними компетентностями, що будуть отримані здобувачами:

Здатність до організації та проведення наукових досліджень та виконання інноваційних розробок в галузі комп’ютерних наук і інформаційних технологій;

Здатність розробляти математичні моделі та алгоритми для вирішення наукових та практичних задач прийняття оптимальних рішень і проектування систем, керування системами, процесами та проектами, аналізу та обробки даних, інтелектуального пошуку та видобування знань;

Готовність до розробки та впровадження нових інформаційних технологій і програмного забезпечення для управління, проектування, прийняття рішень, пошуку, аналізу і обробки даних;

Здатність розробляти, проектувати, та впроваджувати заходи і засоби забезпечення кібербезпеки та захисту інформації, захисту навколишнього середовища;

Готовність до викладацької діяльності в межах спеціальності «Комп’ютерні науки» та споріднених до неї.

Детальніше …