123 Комп’ютерна інженерія

Випускаюча кафедра

Комп’ютерної інженерії та програмування

Коротка характеристика

Метою освітньо-наукової програми є підготовка докторів філософії, що передбачає дослідження загальнонаукових методів пізнання та дослідницької діяльності, технологій автоматизованого проектування програмно-технічних засобів комп’ютерних систем та їх компонентів, методів математичного та комп’ютерного моделювання, інформаційних технології, технологій розробки системного програмного забезпечення, мережних, мобільних та хмарних обчислень, методів інтелектуальної обробки даних. Навчання спрямовано на підготовку висококваліфікованих, інтегрованих у світовий простір фахівців, здатних розв’язувати комплексні завдання та проблеми у дослідницько-інноваційній діяльності, що передбачають глибоке знання, їх переосмислення та створення нових знань з комп’ютерної інженерії.

Основними компетентностями, що будуть отримані здобувачами:

Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання у комп’ютерній інженерії та дотичних до неї міждисциплінарних напрямах і можуть бути опубліковані у провідних наукових виданнях з комп’ютерної інженерії та суміжних галузей.

Здатність використовувати методи фундаментальних і прикладних дисциплін для опрацювання, аналізу й синтезу результатів досліджень.

Здатність ефективно застосовувати методи аналізу, математичне моделювання, виконувати натурні та математичні експерименти при проведенні наукових досліджень.

Здатність інтегрувати знання з різних дисциплін, застосовувати системний підхід та враховувати нетехнічні аспекти при розв’язанні інженерних задач та проведенні досліджень.

Здатність аргументувати вибір методу розв’язання наукової задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.

Готовність до викладацької діяльності в межах спеціальності «Комп’ютерна інженерія» та споріднених до неї.