Вибіркові дисципліни

Каталог силабусів вибіркових навчальних дисциплін

Каталог силабусів навчальних дисциплін 3 семестру

кафедра 121-“Парогенераторобудування”
2.1.1 Комп’ютерне моделювання та САПР об’єктів й елементів устаткування атомної енергетики / Computer simulations and CAD of nuclear power equipment objects and elements download_7832
2.1.2 Математична статистика та аналіз досвіду експлуатації АЕС / Mathematical Statistics and Analysis of NPP Operational Experience download_7832
2.1.3 Конструкційні матеріали атомної енергетики / Construction materials of nuclear power download_7832
2.1.4 Механіка суцільних середовищ та моделювання устаткування АЕС / Continuum Mechanics and simulation of NPP equipment download_7832
2.1.5 Надійність устаткування АЕС / Reliability of NPP equipment download_7832
2.1.6 Імітаційне моделювання реакторних установок АЕС та елементів їхнього устаткування / Simulation of nuclear reactor systems and components of their equipment download_7832
2.1.7 Ресурс елементів устаткування АЕС та його розрахункове обґрунтування / Eelements of NPP equipment useful life and its justification settlement download_7832
2.1.8 Внутрішньореакторні процеси при експлуатації АЕС та їхнє комп’ютерне моделювання / Intra-reactor processes during NPP operation and their computer simulation download_7832
2.1.9 Безпека атомної енергетики та радіаційний захист на АЕС / Nuclear safety and radiation protection at NPP download_7832
2.1.10 Проблеми ремонту та технічного обслуговування устаткування АЕС / Repair and maintenance problems of nuclear facilities download_7832
2.1.11 Парові котли ТЕС та їхні сучасні науково-практичні проблеми / TPP steam boilers and their modern scientific and practical problems download_7832
2.1.12 Конструкційні матеріали теплоенергетики / Construction materials for heat power engineering download_7832
2.1.13 Надійність устаткування ТЕС / TPP equipment reliability download_7832
2.1.14 Ресурс елементів устаткування ТЕС та його розрахункове обґрунтування / TPP equipment resource and its computational study download_7832
2.1.14 Надійність енергоблоків ТЕС / Reliability of termal power plants download_7832

кафедра 122-“Турбінобудування”
2.1.1 Оптимальне проектування в турбінобудуванні / Optimal design of a turbine construction download_7832
2.1.2 Теплофізичний експеримент / Тhermal experiment download_7832
2.1.3 Сучасні методи аналізу аеродинамічних процесів в решітках турбомашин / Modern methods of analysis aerodynamic processes in turbines nozle and blade cascade download_7832
2.1.4 Системи охолодження роторів та опор газових турбін / Сooling systems of the supports and rotors of gas turbines download_7832

кафедра 123-“Теплотехніка та енергоефективні технологiї”
2.1.1 Ексергетичні методи аналізу / Exergy analysis methods download_7832
2.1.2 Техніко-економічне та фінансове обґрунтування енергозберігаючих заходів та проектів реконструкції / Feasibility study of energy conservation measures and reconstruction projects download_7832

кафедра 124-“Двигуни внутрішнього згоряння”
2.1.1 Методологія планування, організації проведення досліджень двигунів внутрішнього згоряння / The methodology of planning, organizing research of internal combustion engines download_7832
2.1.2 Сучасні обладнання, технології і стенди для проведення досліджень двигунів внутрішнього згоряння / Modern equipment, technology and research stands for internal combustion engines download_7832
2.1.3 Сучасні методи моделювання процесів в двигунах внутрішнього згоряння / Modern methods of modeling processes in internal combustion engines download_7832
2.1.4 Основи комплексної оцінки експлуатаційних показників двигунів внутрішнього згоряння / An integrated assessment of operational performance of internal combustion engines download_7832
2.1.5 Керування процесами сумішоутворення в двигунах внутрішнього згоряння / Control of mixing processes in internal combustion engines download_7832
2.1.6 Технології зміцнення, відновлення та ремонту деталей двигунів внутрішнього згоряння / Technology enhancement, restoration and repair parts for internal combustion engines download_7832
2.1.7 Прогресивні інформаційні технології в двигунах внутрішнього згоряння / Progressive Information Technologies in internal combustion engines download_7832
2.1.8 Основи доводки конструкції двигунів внутрішнього згоряння / Fundamentals tuning the design of internal combustion engines download_7832

кафедра 126-“Електричні машини”
2.1.1 Об’єктно-орієнтоване проектування електричних машин / Object-oriented design of electric machines download_7832
2.1.1 Сучасні методи діагностики електричних машин / Modern methods of diagnostics of electrical machines download_7832
2.1.1 Алгоритми керування електричних машин в програмному комплексі Matlab-Simulink / Electrical machinery control algorithm in the software sector Matlab-Simulink download_7832

кафедра 127-“Електричні апарати”
2.1.1 Автоматизація досліджень в електромеханіці / Automation research in electromechanics download_7832
2.1.2 Новітні технічні рішення в електричних апаратах / New technical solutions in electric vehicles download_7832
2.1.3 Забезпечення електромагнітної сумісності електрообладнання / Ensuring electromagnetic compatibility of electrical equipment download_7832

кафедра 128-“Промислова і біомедична електроніка”
2.1.1 Силова електроніка в сучасних системах електропостачання та електроживлення / Power electronics in modern power supply and power supply systems download_7832
2.1.2 Силова електроніка та відновлювальні джерела енергії / Power electronics and renewable energy sources download_7832
2.1.3 Сучасні схемні рішення перетворювачів електричної енергії та їх алгоритми роботи / Modern circuit solutions of electric energy converters and their algorithms download_7832
2.1.4 Електромагнітна сумісність в системах електропостачання та електроживлення / Electromagnetic compatibility in power supply and power supply systems download_7832
2.1.5 Цифрові системи керування перетворювачами електричної енергії / Digital control systems for electrical energy converters download_7832
2.1.6 Схемотехніка сучасних перетворювачів та її моделювання в середовищі MATLAB / Circuitry of modern converters and its modeling in the MATLAB environment download_7832
2.1.7 Інформаційні технології в біомедичній електроніці / Information technologies in biomedical electronics download_7832
2.1.8 Надійність елементів та систем в біомедичній електроніці / Reliability of elements and systems in biomedical electronics download_7832
2.1.9 Алгоритми керування складними біомедичними системами / Algorithms for controlling complex biomedical systems download_7832
2.1.10 Програмне забезпечення для дослідження біомедичних сигналів / Software for the research of biomedical signals download_7832
2.1.11 Квантові хірургічні і терапевтичні апарати / Quantum surgical and therapeutic devices download_7832
2.1.12 Сучасні аспекти телемедицини / Modern aspects of telemedicine download_7832

кафедра 129-“Автоматизовані електромеханічні системи”
2.1.1 Актуальні проблеми й розділи сучасної теорії електроприводу / Actual problems and modern theory of electric parts download_7832
2.1.2 Інтелектуальні системи управління електроприводами / Intelligent management of electric drives download_7832
2.1.3 Чисельні методи й математичне моделювання електромеханічних систем / Numerical methods and mathematical modeling of electromechanical systems download_7832

кафедра 133-“Електроізоляційна та кабельна техніка”
2.1.1 Фізико-технічі методи та нанотехнології при створенні оптоволоконних кабельних систем / Physical and technical methods and nanotechnologies in the creation of fiber-optic cable systems download_7832
2.1.2 Математичне та фізичне моделювання при проектуванні та виробництві інформаційних кабельних систем / Mathematical and physical modeling in design and production of informational cable systems download_7832
2.1.3 Надійність та методи неруйнівного контролю електроізоляційних конструкцій / Reliability and nondestructive testing of electrical insulation constructions download_7832
2.1.4 Сучасні електроізоляційні лабораторії та обладнання / The modern electrical insulation laboratories and equipment download_7832
2.1.5 Розрахунок, конструювання та експлуатація електроізоляційних і кабельних високовольтних систем / The evaluation, construction and maintenance of electrical insulation and cable high-voltage systems download_7832
2.1.6 Фізико-технічні методи та нанотехнології створення електроізоляційних, кабельних та оптоволоконних систем / The physical and technical methods and nanotechnologies of creating electrical insulation, cable and fiber optic systems download_7832

кафедра 134-“Технічна кріофізика”
2.1.1 Актуальні питання сучасних методів отримання холоду / Actual issues of modern methods of cold download_7832
2.1.2 Сучані енергозаощаджуючі технології / Modern energy saving technology download_7832

кафедра 135-“Інженерна електрофізика”
2.1.1 Задачі продовження електричних та магнітних полів з граничних поверхонь / Problems continued electric and magnetic fields on
the boundary surfaces
download_7832

2.1.2 Сучасні технології з використанням техніки сильних електричних та магнітних полів / Modern technology using techniques strong electric and magnetic fields download_7832
2.1.3 Сучасні високовольтні випробувальні установки та особливості їхнього розрахунку та проектування / Modern high-voltage test settings and features of their calculation and design download_7832

кафедра 136-“Загальна електротехніка”
2.1.1 Методи розрахунку теплових процесів в електричних машинах / Methods for calculating thermal process in electrical machines download_7832
2.1.2 Методи розрахунку електричних машин ударної дії / Methods for calculating electric machines Impact download_7832
2.1.3 Лінійні електричні машини / Linear electric cars download_7832

кафедра 137-“Теоретичні основи електротехніки”
2.1.1 Методи врахування “відкритих” границь при чисельних розрахунках електромагнітних полів / Methods consideration “open” borders with numerical calculations of electromagnetic fields download_7832
2.1.2 Методи комп’ютерного моделювання квазістаціонарних і квазістатичних електромагнітних полів / Methods of computer simulation and quasi quasi-static electromagnetic fields download_7832

кафедра 141-“Комп’ютерне моделювання та інтегровані технології обробки тиском”
2.1.25 Дослідження процесів обробки тиском / Research of pressure treatment processes download_7832
2.1.26 Формування наукових поглядів обробки тиском / Formation of scientific views of pressure treatment download_7832

кафедра 142-“Ливарне виробництво”
2.1.1 Основи наукових досліджень та організація НДР у ливарному виробництві / Fundamentals of scientific research and organization of research in foundry download_7832
2.1.2 Сучасний математичний апарат для проведення наукових досліджень / Modern mathematical apparatus for research download_7832
2.1.3 Історія розвитку наукових шкіл кафедри ливарного виробництва / The history of the development of scientific schools of the Department of foundry production download_7832
2.1.4 Конструювання обладнання ливарного виробництва / Designing of foundry equipment download_7832
2.1.5 Синтез та аналіз ливарних сплавів / Synthesis and analysis of casting alloys download_7832
2.1.6 Управління якістю та сертифікація виливків / Quality management and certification of casting download_7832
2.1.7 Сучасні методи формоутворення у ливарному виробництві / Modern methods of shaping in the foundry download_7832
2.1.8 Комп’ютерно-інтегровані методи проектування ливарних технологій та обладнання / Computer-integrated design methods of casting technologies and equipment download_7832
2.1.9 Інженерне моделювання технологій литва та механічних властивостей виливків / Engineering simulation technology of casting and mechanical properties of castings download_7832
2.1.10 Адаптивні і оптимальні системи автоматичного керування / Adaptive and optimal systems of automatic control download_7832
2.1.11 Методи обробки наукового експерименту / Processing methods of a scientific experiment download_7832

кафедра 143-“Матеріалознавство”
2.1.1 Теорія сплавів і сплави з особливими властивостями / A theory of alloys and alloys with the special properties download_7832
2.1.2 Міцність матеріалів / Durability of materials download_7832
2.1.3 Композиційні матеріали / Composition materials download_7832
2.1.4 Фізико-хімія матеріалознавства / Physics and Chemistry of Materials Science download_7832
2.1.5 Вплив вуглецю і домішок на властивості сталей / Effect of carbon and impurities on the steel properties download_7832
2.1.6 Порошкова металургія / Powder metallurgy download_7832
2.1.7 Теорія конденсованого стану / Theory of the condensed state download_7832

кафедра 146-“Технологія машинобудування та металорізальні верстати”
2.1.1 Основи проектування прогресивних технологічних процесів виготовлення деталей, складання машин / Bases of planning of progressive technological processes of making of details, stowage of machines download_7832
2.1.2 Технологічні основи формування точності й якості поверхонь деталей машин / Technological bases of forming of exactness and quality of surfaces of details of machines download_7832
2.1.3 Інтегровані та комп’ютерні технології в машинобудуванні / Integrated and computer technologies in an engineer download_7832
2.1.4 Методи управління точністю й якістю обробки та складання / Methods of management exactness and quality of treatment and stowage download_7832
2.1.5 Методи механічної обробки, їх стабільність і надійність / Methods of tooling, their stability and reliability download_7832
2.1.6 Моделювання, проектування й оптимізація технологічних процесів у машинобудуванні / A design, planning and optimization of technological processes, is in an engineer download_7832
2.1.7 Контроль, управління та діагностика технологічних систем / Control, management and diagnostics of the technological systems download_7832
2.1.8 Автоматизація операцій механоскладального виробництва / Automation of operations of machine-building production download_7832
2.1.9 Технологічні проблеми гнучкого й автоматизованого виробництва / Technological problems of flexible and automated production download_7832
2.1.10 Проблеми створення систем підтримки життєвого циклу виробу машинобудування / Problems of creation of the systems of support of life cycle of good of engineer download_7832

кафедра 147-“Інтегровані технології машинобудування ім. М.Ф.Семка”
2.1.1 Імовірнісні підходи до вирішення науково-технічних завдань вдосконалення сучасних матеріалів та процесів їх обробки / Probabilistic approaches to solving scientific and technical tasks of modern materials perfection and processes of their treatment download_7832
2.1.2 Сучасні напрямки і методологія наукових досліджень інструмента і процесів обробки важкооброблюваних матеріалів / Modern directions and methodology of instrument and processes of treatment of hard-processing materials scientific research download_7832

кафедра 149-“Підйомно-транспортні машини і обладнання”
2.1.1 Сучасний стан і тенденції наукових досліджень в галузі піднімально-транспортних машин і логістичних комплексів / Current status and trends of research of linlifting-and-shifting machines and logistic systems download_7832
2.1.2 Планування, методи і сучасні технічні засоби дослідження піднімально-транспортних машин і логістичних комплексів / Research planning methods and modern means of linlifting-and-shifting machines and logistic systems download_7832
2.1.3 Спеціальні розділи динаміки піднімально-транспортних машин і логістичних комплексів / Special sections dynamics of linlifting-and-shifting machines and logistic systems download_7832
2.1.4 Операційні системи піднімально-транспортних машин і логістичних комплексів / Operating systems of linlifting-and-shifting machines and logistic systems download_7832
2.1.5 Математичне моделювання та підготовка до публікації результатів досліджень піднімально-транспортних машин і логістичних комплексів / Mathematical modeling and preparation for the publication of research results of linlifting-and-shifting machines and logistic systems download_7832
2.1.6 Прогнозування залишкового ресурсу піднімально-транспортних машин і логістичних комплексів на підставі експертних висновків / Predicting residual life of linlifting-and-shifting machines and logistic systems based on expert conclusions download_7832
2.1.7 Аналіз та синтез раціональних приводів сучасних піднімально-транспортних машин і логістичних комплексів / Analysis and synthesis of rational drives of modern linlifting-and-shifting machines and logistic systems download_7832
2.1.8 Наукові підходи до підвищення безпечності експлуатації піднімально-транспортних машин і логістичних комплексів / Scientific approaches to improving the safety of operation of linlifting-and-shifting machines and logistic systems download_7832
2.1.9 Методи оптимізації руху піднімально-транспортних машин і логістичних комплексів Методи оптимізації руху піднімально-транспортних машин і логістичних комплексів / Methods of optimize traffic of linlifting-and-shifting machines and logistic systems download_7832
2.1.10 Оптимізаційні методи проектувння конструкцій піднімально-транспортних машин і логістичних комплексів / Optimization methods of structural design of linlifting-and-shifting machines and logistic systems download_7832

кафедра 150-“Гідравлічні машини”
2.1.11 Математичне моделювання просторової течії в гідромашинах / Mathematical modelling of spatial flow in hydromachines download_7832
2.1.12 Моделювання робочого процесу гідромашин / Modelling of the working process of hydromachines download_7832
2.1.13 Теорія аналізу систем гідро- пневмоавтоматики / Analysis theory of hydropneumatic automation systems download_7832
2.1.14 Теорія синтезу схем гідро- пневмоавтоматики / Synthesis theory of hydropneumatic automation schemes download_7832
2.1.15 Теорія структурного аналізу схем гідропневмоприводів / Structure analysis theory of hydropneumatic drives schemes download_7832
2.1.16 Теорія структурного синтезу систем гідропневмоприводів / Structure synthesis theory of hydropneumatic drives systems download_7832
2.1.17 Теорія надійності схем гідропневмоагрегатів / Reliability theory of hydropneumatic units schemes download_7832
2.1.18 Синтез систем регулювання гідротурбін / Synthesis of regulation systems of hydroturbines download_7832
2.1.22 Синтез схем систем гідропневмоавтоматики / Synthesis of schemes of hydropneumatic automation systems download_7832
2.1.23 Аналіз схем систем гідропневмоавтоматики / Analysis of schemes of hydropneumatic automation systems download_7832

кафедра 151-“Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин”
2.1.11 Основи аналізу та синтезу механізмів / Bases of analysis and synthesis of mechanisms download_7832
2.1.12 Динамічні дослідження механізмів / Dynamic researches of mechanisms download_7832
2.1.13 Теорія контактної взаємодії деталей машин / Theory of pin co-operation of details of machines download_7832
2.1.14 Основи тертя та зношування / Bases of friction and wear download_7832
2.1.15 Теорія зубчастих зачеплень / Theory of the toothed hooking download_7832
2.1.16 Методи оптимізації в техніц / Methods of optimization are in a technique download_7832
2.1.17 Основи інженерних розрахунків на міцність та витривалість / Bases of engineering calculations are on durability and endurance download_7832
2.1.18 Основи методу скінченних елементів / Bases of method of eventual elements download_7832
2.1.19 Моделювання, проектування та оптимізація машинобудівних конструкцій / Design, planning and optimization of machine-building constructions download_7832
2.1.20 Сучасні методи досліджень, випробувальні машини і стенди / Modern methods of researches, proof-of-concept machines and stands download_7832
2.1.21 Сучасні комп’ютерні системи моделювання та дослідження деталей і вузлів машин / Modern computer systems of design and research of details and knots of machines download_7832
2.1.22 Методи зміцнення деталей машин / Methods of strengthening of details of machines download_7832
2.1.9 Використання CAD/CAM/CAE систем при проектуванні бронетехніки / The use of CAD / CAM / CAE systems in the design of armored combat vehicles download_7832
2.1.10 Захищеність важких та легких бойових броньованих машин та засоби її забезпечення / Protection of heavy and light armored combat vehicles and ways to ensure download_7832
2.1.11 Числові методи визначення напружено-деформованого стану елементів бойових броньованих машин / Numerical methods for the determination of stress-strain state of the elements of armored combat vehicles download_7832
2.1.12 Метод скінченних елементів для моделювання фізико-механічних процесів та станів в елементах бойових броньованих машин / The finite element method to simulate the physical and mechanical processes and states in the elements of armored combat vehicles download_7832
2.1.13 Методи дослідження динамічних характеристик силових елементів бойових броньованих машин / Methods of research of dynamic characteristics of load-bearing elements of armored combat vehicles download_7832
2.1.14 Проектно-технологічне забезпечення тактико-технічних характеристик бойових броньованих машин / Design and technological support of tactical and technical characteristics of armored combat vehicles download_7832

кафедра 152-“Автомобіле- і тракторобудування”
2.1.1 Основи просторово-топологічного підходу до прогнозування та визначення техніко-економічних показників автомобілів в експлуатації / Fundamentals of spatial-topological approach to forecasting and assessment of technical and economic parameters of vehicles in operation download_7832
2.1.2 Штучні нейронні мережі у системах підтримки водія / Artificial Neural Networks in driver assistant systems download_7832
2.1.3 Сучасний стан і перспектива розвитку інфраструктури автомобільного транспорту при забезпеченні традиційними і альтернативними видами палива / Current state and prospect of road transport infrastructure development while providing traditional and alternative fuels download_7832
2.1.4 Гальмові властивості автомобілів / Braking cars download_7832
2.1.5 Дослідження ергономічних властивостей транспортних засобів / Investigation of the ergonomic properties of vehicles download_7832
2.1.6 Методи і моделі в транспортній логістиці / Methods and models in transport logistics download_7832
2.1.7 Засоби та методи діагностики працездатності і безпеки дорожнього рухусистеми “автомобіль-водій-зовнішнє середовище” / Means and methods of diagnosis efficiency and safety of road ruhusystemy “car-driver-environment” download_7832
2.1.8 Сучасні проблеми автомобільного транспорту / Modern problems of road transport download_7832
2.1.25 Основи просторово – топологічного підходу до прогнозування та визначення техніко – економічних показників автомобілів та тракторів / Fundamentals space – topological approach to forecasting and assessment of technical – economic performance cars and tractors download_7832
2.1.26 Моделювання і аналіз динамічних процесів в автомобілях та тракторах / Modeling and analysis of dynamic processes in cars and tractors download_7832
2.1.27 Теорія та розрахунок гідроприводів у складі транспортних засобів різного призначення / Theory and calculation of hydraulic vehicles consisting of various purpose download_7832
2.1.28 Гібридні трансмісії в автомобіле – і тракторобудування / The hybrid transmission in the car – and tractor construction download_7832
2.1.29 Трансмісійний матричний аналіз автомобілів та тракторів / Transmission matrix analysis automobiles and tractors download_7832
2.1.30 Електронна та мікропроцесорна техніка в системах автомобілів та тракторів / Electronic and microprocessor technology systems in cars and tractors download_7832
2.1.31 Сучасні інформаційні технології проектування автомобілів та тракторів / Modern information technology design cars and tractors download_7832

кафедра 153-“Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О.О. Морозова”
2.1.19 Структурно-параметричний синтез механічних планетарних трансмісій / Structurally-parametrical synthesis of mechanical planetary transmissions download_7832
2.1.20 Структурно-параметричний синтез гідродинамічних трансмісій / Structurally-parametrical synthesis of hydrodynamic transmissions download_7832
2.1.21 Структурно-параметричний синтез гідрооб’ємномеханічних трансмісій / Structurally-parametrical synthesis of hydrostatic-mechanical transmissions download_7832
2.1.22 Структурно-параметричний синтез електромеханічних і гібридних трансмісій / Structurally-parametrical synthesis of electrical and hybrid transmissions download_7832
2.1.23 Структурно-параметричний синтез регульованих систем підресорювання колісних машин / Structurally-parametrical synthesis of adjustable suspension system of wheeled vehicles download_7832
2.1.24 Структурно-параметричний синтез регульованих систем підресорювання гусеничних машин / Structurally-parametrical synthesis of adjustable suspension system of tracked vehicles download_7832
2.1.7 Структурно-параметричний синтез автоматичних малокаліберних систем озброєння бронетехніки / Structurally-parametrical synthesis of automatic system of small caliber weapons for armored vehicles download_7832
2.1.8 Структурно-параметричний синтез систем основного озброєння бронетехніки / Structurally-parametrical synthesis of main system weapons for armored combat vehicles download_7832

кафедра 154-“Хімічна техніка та промислова екологiя”
2.1.1 Наукові дослідження в галузі створення екологічночистих маловідходних, енерго та ресурсозберігаючих технологій / Investigation in the field of environmentally friendly low-waste , energy and resource saving technologies download_7832
2.1.2 Методи обробки експериментальної інформації та результатів досліджень, стандартизація наукових розробок в галузі екології / Experimental data processing methods and investigation results, scientific designs standardization in the field of ecology download_7832
2.1.3 Методи контролю шкідливих речовин у зразках повітря, грунту, води та продовольчої сировини / Control methods of harmful substances in samples of air, soil , water and food raw materials download_7832
2.1.4 Екологічно сталий розвиток міст / Environmentally sustainable cities development download_7832
2.1.5 Екологічні прилади та системи контролю характеристик досліджуваних об’єктів / Environmental control devices and systems for objects characteristics control download_7832
2.1.6 Правові аспекти управління природоохоронною діяльністю / Legal Aspects of Environmental Management download_7832
2.1.7 Управління екопроектами та міжнародне співробітництво у сфері охорони довкілля / Environmental Project’s Management and International cooperation in Environmental Protection download_7832

кафедра 161-“Динаміка та міцність машин”
2.1.7 Застосування марковських процесів у задачах прогнозування / Application of Markov processes in Problems of Prediction download_7832
2.1.12 Методи розпізнавання та діагностики технічного стану / Methods of recognition and diagnostics of technical condition download_7832
2.1.13 Некласичні моделі теорії оболонок / Nonclassical models of shell theory download_7832
2.1.14 Математичні методи моделювання зв’язаних полів / Mathematical Methods for Modeling Bounded Fields download_7832
2.1.15 Засоби комп’ютерної симуляції нових складних моделей матеріалів / Means of computer simulation of new complex models of materials download_7832
2.1.6 Контактні задачі механіки твердого деформованого тіла / Contact problems of mechanics of a solid deformable body download_7832
2.1.17 Теорія нелінійних коливань систем із скінченим числом ступеней вільності / The theory of nonlinear oscillations of systems with a finite number of degrees of freedom download_7832
2.1.8 Нелінійна механіка гомогенних матеріалів / Nonlinear mechanics of homogeneous materials download_7832
2.1.9 Континуальна механіка пошкоджуваності матеріалів / Continuum mechanics of materials damage download_7832

кафедра 161-“Динаміка та міцність машин”, кафедра 162-“Комп’ютерне моделювання процесів та систем”
2.1.6 Континуальна механіка пошкоджуваності / Continuum Damage Mechanics download_7832

кафедра 161-“Динаміка та міцність машин”, кафедра 162-“Комп’ютерне моделювання процесів та систем, кафедра 170-“Прикладна математика”
2.1.8 Стійкість динамічних систем / Stability of Dynamical Systems download_7832

кафедра 162-“Комп’ютерне моделювання процесів та систем”, кафедра 170-“Прикладна математика”
2.1.1 Асимптотичні методи / Asymptotic Methods download_7832

кафедра 162-“Комп’ютерне моделювання процесів та систем”
2.1.3 Механіка суцільного середовища / Solid Mechanics download_7832
2.1.4 Математичний апарат в задачах управління та навігації / Mathematical Tools for problems of Control and Navigation download_7832
2.1.9 Теорія оцінювання, фільтрації та ідентифікації в стохастичних динамічних процесах / Theory of Estimation, Filtering and Identification for Stochastic Dynamical Systems download_7832
2.1.10 Кінематика та динаміка обертання твердого тіла / Kinematics and Rotation Dynamics of Rigid Body download_7832
2.1.11 Нелінійна механіка матеріалів і композитів / Nonlinear Mechanics of materials and composites download_7832

кафедра 164-“Радіоелектроніка”
2.1.1 Поширення радіохвиль в іоносферній плазмі / Propagation of radio waves in the ionosphere plasm download_7832
2.1.2 Магнітосфера, її характеристики та фізичні процеси в ній / Magnetosphere, its characteristics and physical processes in it download_7832
2.1.3 Хвильові процеси в іоносфері та іоносферні неоднорідності / Wave processes in the ionosphere and ionospheric inhomogeneities download_7832
2.1.4 Динамічні процеси в атмосфері та іоносфері / Dynamic processes in the atmosphere and ionosphere download_7832
2.1.5 Дослідження іоносфери та міжпланетної плазми за допомогою космічних апаратів та наземних радіофізичних методів / The study of the ionosphere and the interplanetary plasma using spacecraft and ground-based radio physical methods download_7832
2.1.6 Спеціальні розділи фізики іоносферної плазми / Special sections of ionospheric plasma physics download_7832

кафедра 165-“Фізика металів і напівпровідників”
2.1.1 Матеріали атомної енергетики / Materials of nuclear energetics download_7832
2.1.2 Матеріали в екстремальних умовах / Materials in extreme conditions download_7832
2.1.3 Матеріали для біології та медицини / Materials for biology and medicine download_7832
2.1.4 Вуглецеві наноматеріали / Carbon nanomaterials download_7832
2.1.5 Основи мезоскопики / Fundamentals of mesoscopic system download_7832

кафедра 167-“Фізичне матеріалознавство для електроніки та геліоенергетики”
2.1.6 Кристалічні сонячні елементи / Crystalline solar cells download_7832
2.1.7 Хімічні технології формування наноструктурованих шарів / Chemical engineering of nanostructured layers download_7832
2.1.8 Інноваційні інтелектуальні системи для накопичення і перетворення фотоелектричних станцій / Innovative intelligent systems for accumulation and transformation of photovoltaic plants download_7832
2.1.9 Конструктивно-технологічні рішення концентраторів сонячного випромінювання / Structural and technological solutions of solar radiation concentrator download_7832
2.1.10 Комбіновані геліоенергетичні установки / Combined heliopower plants download_7832
2.1.11 Приладові гетеросистеми оптоелектроніки і геліоенергетики на основі ієрархічних наноструктур / Instrument heterosystems of optoelectronics and heliopower engineering on the base of hierarchical nanostructures download_7832
2.1.12 Сучасні методи атестації фотоелектричних перетворювачів / Modern methods of photovoltaic cells certification download_7832
2.1.13 Тонкоплівкові сонячні елементи / Thin film solar cells download_7832

кафедра 168-“Фізика”
2.1.14 Іоно-плазмові технології формування наноструктурованих шарів напівпровідників / Ion-plasma technologies for the formation of nanostructured layers of semiconductors download_7832
2.1.15 Прилади на основі наноструктурованих шарів напівпрвідників / Devices based on nanostructured layers of semiconductors download_7832
2.1.16 Матеріали і прилади термоелектричної енергетики / Materials and devices of thermoelectric power download_7832

кафедра 170-“Прикладна математика”
2.1.2 Теорія R-функцій та її застосування до розв’язання крайових задач математичної фізики / Theory of R-functions and its application for solution of boundary problems in Mathematical Physics download_7832
2.1.5 Моделі та методи нелінійної динаміки / Models and Methods of Nonlinear Dynamics download_7832

кафедра 181-“Хімічна технологія неорганічних речовин, каталізу та екології”
2.1.2 Каталітичні та масообмінні процеси в технологіях зв’язаного азоту, метанолу, сульфатної кислоти, мінеральних добрив та каталізаторів / Catalytic and mass transfer processes in the technologies of bound nitrogen, methanol, sulfuric acid, mineral fertilizers and catalysts download_7832

кафедра 182-“Технічна електрохімія”
2.1.1 Практичне застосування електрохімічних методів у технічних системах / Practical application of electrochemical methods in technical systems download_7832

кафедра 183-“Технологія кераміки, вогнетривів, скла та емалей”
2.1.1 Фізико-хімічні основи створення нових жаростійких неметалічних силікатних композиційних матеріалів та покриттів / Physical-chemical principles of the new heat-resistant nonmetallic silicate composite materials and coatings developing download_7832

кафедра 184-“Органічний синтез та нанотехнології”
2.1.1 Сучасні технології органічного синтезу продуктів хіміко-фармацевтичної, косметичної, харчової промисловості, аналіз та обробка експериментальних даних / Modern technologies of organic synthesis products of the chemical-pharmaceutical, cosmetic, food industries, analysis and processing of experimental data download_7832

кафедра 186-“Технології жирів та продуктiв бродiння”
2.1.1 Сучасні проблеми хімії та технології жирів / Modern problems of chemistry and technology of fats download_7832
2.1.2 Сучасні проблеми технології ефірних олій / Modern problems of essential oils technology download_7832
2.1.3 Сучасні проблеми технології парфумерно-косметичних продуктів / Modern technology problems perfume and cosmetic products download_7832
2.1.4 Сучасні проблеми технології продуктів бродіння і виноробства / Modern problems of technology products of fermentation and winemaking download_7832
2.1.5 Інноваційні харчові інгредієнти в технологіях харчової промисловості / Innovative technologies and food ingredients in the food industry download_7832
2.1.6 Європейські вимоги до безпеки харчових продуктів / European requirements for food safety download_7832

кафедра 187-“Технологія переробки нафти, газу і твердого палива”
2.1.1 Сучасні технології переробки вуглеводневої сировини / Modern technologies of hydrocarbon processing download_7832 download_7832

кафедра 189-“Видобування нафти, газу та конденсату”
2.1.1 Прогнозування, пошук та розвідка родовищ вуглеводнів / Prediction, searches and exploration of hydrocarbons download_7832
2.1.2 Комплексний підхід до організації видобутку і міжпромислового та магістрального транспорту вуглеводнів / An integrated approach to oil and gas exploration, interfiled and magistral (main) transport of hydrocarbons download_7832
2.1.3 Розробка алгоритмів та програм для оптимального видобутку і транспорту вуглеводнів / Development of algorithms and software for optimal extraction and transport of hydrocarbons download_7832
2.1.4 Принципи розробки та підготовки вуглеводнів з використанням сучасного нафтогазопромислового обладнання / Principles of hydrocarbons processing using modern oil-gas field equipment download_7832
2.1.5 Сучасні методи інтенсифікації нафтогазоконденсатовилучення / Modern methods of intensification of oil-gas-condensate extraction download_7832
2.1.6 Буріння як фактор стабілізації видобутку на пізній стадії експлуатації родовища / Drilling as a factor in stabilizing production at a late stage of field operation download_7832

кафедра 190-“Технологія пластичних мас і біологічно активних полімерів”
2.1.1 Наукові проблеми хімії, фізики та технології полімерних матеріалів / Scientific problems of chemistry, physics and technology of polymeric materials download_7832
2.1.1 Сучасні технології одержання та переробки полімерів та композиційних матеріалів на їх основі / Modern technologies for production and processing of polymers and composite materials based on them download_7832

кафедра 191-“Інтегровані технології, процеси і апарати”
2.1.1 Оптимізація процесів тепломасообміну складних систем / Heat and mass transfer processes optimization of complex systems download_7832

кафедра 193-“Органічна хімія, біохімія, лакофарбові матеріали та покриття”
2.1.1 Сучасні напрями розвитку в галузі одержання прогресивних лакофарбових матеріалів та покрить / Modern ways of development in the field of production of advanced paint materials and coatings download_7832

кафедра 194-“Фізична хімія”
2.1.1 Електрохімічний дизайн функціональних матеріалів : проєктування, синтез, діагностика / Electrochemical design of functional materials: engineering, synthesis, diagnostics download_7832

кафедра 201-“Економіка та маркетинг”
2.1.1 Управління портфелем інвестиційних проектів та його оптимізація / Investments portfolio management and optimization download_7832
2.1.2 Ресурсно-компетенційна база інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства / Resource and competence base of innovation and investment activities of the enterprise download_7832
2.1.3 Економіка знань у світлі спеціальності даного профілю / Knowledge economy (from the specialty profile perspective) download_7832
2.1.4 Методологічні засади функціонування соціально-економічних систем у відкритому середовищі / Methodological principles of operation of socio-economic systems in an open environment download_7832
2.1.5 Сучасні форми бізнес-комунікацій / Modern forms of business-communications download_7832
2.1.6 Маркетингове обгрунтування формування стратегій розвитку підприємства / Marketing substantiation of formation of strategies of development of the enterprise download_7832
2.1.7 Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємства / Marketing management of enterprise competitiveness download_7832
2.1.8 Інноваційний маркетинг / Innovative marketing download_7832

кафедра 202-“Менеджмент інноваційного підприємництва та міжнародних економічних відносин”
2.1.1 Актуальні проблеми розвитку економіки української промисловості / Contemporary problems of the Ukrainian industrial economics development download_7832
2.1.2 Логістичне забезпечення економічних процесів на підприємстві / Logistical support of economic processes at the enterprise download_7832
2.1.3 Економічне обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків в діяльності підприємства / Economic rationale of business decisions and risk assessment in the enterprise download_7832
2.1.4 Інноваційні технології управління людськими ресурсами / Innovative human resource management technologies download_7832
2.1.5 Економіка та управління інноваціями: європейський досвід / Economics and Management of Innovation: European Experience download_7832
2.1.6 Сучасні методи та інноваційні технології в управлінні персоналом / Modern methods and innovative technologies in personnel management download_7832
2.1.7 Основні тенденції та концепції управління інтелектуальним капіталом / Main trends and concepts in intellectual capital management download_7832
2.1.8 Сучасні проблеми виробничого менеджменту / Contemporary issues in operations management download_7832
2.1.9 Новітні підходи до планування та контролю на промисловому підприємстві / Novel approaches to planning and control in an industrial company download_7832
2.1.10 Інтернет економіка та особливості ведення інтернет-менеджменту / Internet economy and specificity of Internet management download_7832
2.1.11 Спеціальні розділи інноваційного менеджменту / Special topics in innovation management download_7832

кафедра 203-“Економічний аналіз і облік”
2.1.12 Фінансовий і управлінський облік та звітність як інформаційна база фінансового менеджменту / Financial and managerial accounting and reporting as information base for financial management download_7832
2.1.13 Моделі й методи прийняття рішень в аналізі / Models and methods of decision making in analysis download_7832
2.1.14 Діагностика та прогнозування фінансово-економічного стану підприємства / Diagnostics and forecasting of financial and economic position of a company download_7832
2.1.15 Статистичні методи у наукових дослідженнях / Statistical methods in scientific research download_7832
2.1.16 Аналіз інвестиційних проектів / Investment project analysis download_7832
2.1.17 Соціальна відповідальність в контексті стійкого розвитку підприємства / Social responsibility in the context of sustainable development of a company download_7832

кафедра 204-“Менеджмент та оподаткування”
2.1.1 Теорія організації (поглиблений курс) / Organization theory (advanced course) download_7832
2.1.2 Сучасні інфомаційні технології у менеджменті / Modern information technology in management download_7832
2.1.3 Сучасні методи та системи управління / Modern methods and systems of management download_7832
2.1.4 Технологічний менеджмент / Technology management download_7832
2.1.5 Управління результативністю бізнесу / Business performance management download_7832

кафедра 205-“Міжнародний бізнес та фінанси”
2.1.18 Управління знаннями та інноваціями в зовнішньоекономічній діяльності / Management of knowledge and innovation in foreign economic activity download_7832
2.1.19 Управління міжнародними високотехнологічними підприємствами / Management of international high-technology companies download_7832
2.1.20 Теорія міжнародного бізнесу / International business theory download_7832
2.1.21 Методи дослідження міжнародного середовища бізнесу / Methods for international business environment analysis download_7832
2.1.22 Стратегічне управління міжнародними компаніями / Strategic management of international companies download_7832
2.1.23 Міжнародний менеджмент команд, проектів, процесів, ланцюгів поставок / International management of projects, processes and supply chains download_7832
2.1.24 Міжнародний фінансовий менеджмент / International financial management download_7832
2.1.25 Міжнародний маркетинг / International marketing download_7832

кафедра 207-“Економічна кібернетика та маркетинговий менеджмент”
2.1.1 Моделювання багаторівневого управління ресурсами організацій / Modeling of multilevel management of organizational resources download_7832
2.1.2 Математична теорія ігор та стратегічна поведінка / Game theory and strategic behavior download_7832
2.1.3 Інтелектуальний аналіз даних / Data mining download_7832
2.1.4 Моделі і методи фінансової математики / Models and methods of financial mathematics download_7832
2.1.5 Актуальні напрями розвитку цифрової економіки / Current directions of digital economy development download_7832
2.1.6 Кількісні методи в управлінні маркетингом / Quantitative methods are in a management marketing download_7832
2.1.7 Управління взаємодією підприємства з партнерами та споживачами / Management of relations of enterprise with partners and consumers download_7832

кафедра 208-“Міжкультурна комунікація та іноземна мова”
2.1.1 Соціологія інтернет-комунікацій / Sociology of Internet communications download_7832

кафедра 301-“Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім.акад. І.А.Зязюна”
2.1.1 Професійно-етичні засади педагогічної діяльності / Professional and Ethical Principles of Pedagogical Activity download_7832
2.1.2 Методика викладання психолого-педагогічних дисциплін у вищій школі / Teaching Methods of Psychological and Pedagogical Subjects in High School download_7832
2.1.3 Філософія педагогічної діяльності / Philosophy of Pedagogical Activity download_7832
2.1.4 Педагогічні технології в освіті / Pedagogical Technologies in Education download_7832
2.1.5 Моніторинг та педагогічний контроль в системі освіти / Monitoring and Pedagogical Control in Education download_7832
2.1.6 Педагогічна та професійна психологія / Pedagogical and Professional Psychology download_7832
2.1.7 Педагогічна майстерність науково-педагогічних працівників вищої школи / Pedagogical Skills of Academic Teaching Staff in High School download_7832

кафедра 305-“Соціологія та політологія”
2.1.1 Новітні форми крос-культурних соціальних комунікацій / The latest forms of cross-cultural social communications download_7832
2.1.1 Сучасні технології презентації даних соціологічних досліджень / Modern technologies of sociological research data presentation download_7832
2.1.1 Основи підготовки наукових публікацій / Fundamentals of preparation of scientific publications download_7832
2.1.1 Соціологічний аналіз глобальних проблем сучасності / Sociological analysis of global problems of today download_7832
2.1.1 Новітні методи аналізу соціологічної інформації / The latest methods of analysis of sociological information download_7832
2.1.1 Соціологія соціальної нерівності / Sociology of social inequality download_7832
2.1.1 Методологія організації наукових досліджень / Methodology of scientific research organization download_7832

кафедра 307-“Філософія”
2.1.1 Феноменологія / Phenomenology download_7832
2.1.2 Базові філософські концепції в історії європейської думки / Core philosophical concepts in the history of European mind download_7832
2.1.3 Українська філософія: традиції та новації / Ukrainian philosophy: traditions and novations download_7832
2.1.4 Ідентичність та духовна ідентифікація особистості в рамках філософських традицій / Identity and spiritual identification in philosophical traditions download_7832
2.1.5 Екологічна футурологія / Ecological future stadies download_7832
2.1.6 Філософія політики та права / Philosophy of politics and law download_7832
2.1.7 Етнофілософія та культурні стереотипи / Ethno-philosophy and the cultural stereotypes download_7832
2.1.8 Філософія інтелектульно-когнітивних технологій / Philosophy of intellectual-and cognitive technologies download_7832
2.1.9 Онтологія науки і техніки / Science and technics ontology download_7832
2.1.10 Гуманітарні проблеми високих технологій / Humanitarian problems of high-technologies download_7832

кафедра 310-“Українознавство, культурологія та історія науки”
2.1.1 Етномовні процеси в Україні у ХХ на початку ХХІ ст. / Ethnological processes in Ukraine in the 20th – at the beginning of the 21st centuries download_7832
2.1.2 Історія НТУ «ХПІ» / History of NTU “KhPI” download_7832
2.1.3 Сучасні напрями історичних досліджень / Modern trends in historical research download_7832
2.1.4 Світова художня культура / World Art Culture download_7832
2.1.5 Історія української державності / History of Ukrainian statehood download_7832
2.1.6
Міжнародні відносини та зовнішня політика: європейський вимір / International relations and foreign policy: European dimension download_7832

2.1.7 Українське національне відродження 1920-х рр. / Ukrainian national renaissance of 1920s download_7832
2.1.8 Історія культури Слобідської України / History of Culture of Sloboda Ukraine download_7832

кафедра 351-“Обчислювальна техніка та програмування”
2.1.1 Еволюційні методи комп’ютерного моделювання / Evolutionary methods of computer modeling download_7832
2.1.2 Сучасні системи штучного інтелекту / Modern artificial intelligence systems download_7832

кафедра 352-“Системи інформації ім. В.О. Кравця”
2.1.1 Математичні моделі мереж / Mathematical models of networks download_7832
2.1.2 Сучасні програмні засоби моделювання систем / Modern software for modeling systems download_7832

кафедра 353-“Комп’ютерні та радіоелектронні системи контролю та діагностики”
2.1.1 Системи тестового контролю / Systems of test control download_7832
2.1.2 Планування наукових досліджень в галузі приладобудування / Planning of scientific research in the field of instrument making download_7832
2.1.3 Актуальні проблеми метрологічного забезпечення / Actual problems of metrological support download_7832
2.1.4 Компютеризовані вимірювальні засоби і системи / Computerized measuring equipments and systems download_7832

кафедра 354-“Автоматика та управління в технічних системах”
2.1.1 Методи візуалізації в мультимедійних системах та системах віртуальної реальності / Visualization methods in multimedia systems and virtual reality systems download_7832

кафедра 355-“Мультимедійні інформаційні технології і системи”
2.1.1 Сучасні методи стиснення та відтворення мультимедійного контенту / Modern methods of compression and playback of multimedia content download_7832
2.1.2 Сучасні методи обробки мультимедійних даних / Modern methods of multimedia data processing download_7832
2.1.3 Сучасні методи спектрального аналізу мультимедійних даних / Modern methods of spectral analysis of multimedia data download_7832
2.1.4 Математичні методи обробки сигналів та зображень / Mathematical methods of signal and image processing download_7832

кафедра 356-“Розподілені інформаційні системи і хмарні технології”
2.1.1 Аналіз і дослідження методів виявлення вразливостей пристроїв Інтернету речей / Analysis and research methods for detecting vulnerabilities devices Internet of Things download_7832
2.1.2 Програмна інженерія розподілених інформаційних систем / Software engineering of distributed information systems download_7832

кафедра 357-“Інформаційно-вимірювальні технології і системи”
2.1.5 Сучасна товщинометрія матеріалів і виробів / Modern thickness measurement of materials and products download_7832
2.1.6 Новітні досягнення контролю та діагностики / New advances of testing and diagnostics download_7832
2.1.7 Прилади і системи ультразвукового контролю / Devices and systems of ultrasonic testing download_7832
2.1.8 Сучасна дефектоскопія матеріалів і виробів / Modern defectoscopy of materials and products download_7832
2.1.9 Далекодіючий ультразвук в промисловості / Long-range ultrasound in industry download_7832
2.1.10 Сучасні прилади і системи медичної діагностики / Modern devices and systems of medical diagnostics download_7832

Каталог силабусів навчальних дисциплін 4 семестру

кафедра “Програмна інженерія та інформаційні технології управління ім.проф. Дабагяна А.В.”
2.2.1 Сучасні моделі та методи штучного інтелекту / Modern models and methods of artificial intelligence download_7832
2.2.2 Інформаційні технології обробки великих даних / Information technologies of big data processing download_7832
2.2.3 Інформаційні технології в розподілених системах / Information technologies in distributed systems download_7832
2.2.4 Інформаційні технології підтримки прийняття рішень / Information technologies to support decision making download_7832
2.2.5 Сучасні технології управління інформацією / Modern information management technologies download_7832

кафедра “Стратегічне управління”
2.2.6 Управління науковими проєктами та дослідженнями / Management of Scientific Projects and Research download_7832
2.2.7 Управління науково-технологічним розвитком підприємств / Management of Enterprise Scientific and Technological Development download_7832

кафедра “Педагогіка та психологія управління соціальними системами ім.акад. І.А.Зязюна”
2.2.8 Основи педагогіки вищої школи / Fundamentals of pedagogy of higher school download_7832
2.2.9 Педагогічна риторика / Pedagogical rhetoric download_7832
2.2.10 Професійна культура викладача / Professional culture of teacher download_7832
2.2.11 Методологія і логіка науково-педагогічної діяльності у вищій технічній школі / Methodology and logic of scientific and pedagogical activity in the higher technical school download_7832

кафедра “Інформатика та інтелектуальна власність”
2.2.12 Правове регулювання авторського права / Legal regulations of the author’s right download_7832
2.2.13 Інновації, технології та патентне право / Technologies that Patent Law download_7832
2.2.14 Науково-технічні інформаційні ресурси та патентно-кон’юнктурні дослідження / Scientific and technical information resources and patent-conjuncture research download_7832
2.2.15 Управління інтелектуальною власністю / Management Intellectual Maintenance download_7832

кафедра “Комп’ютерна математика і аналіз даних”
2.2.16 Математичне та комп’ютерне моделювання складних систем / Mathematical Models and Computer Simulation of Complex Systems download_7832
2.2.17 Математичні методи оптимізації та прийняття рішень / Mathematical methods for optimization and decision making download_7832
2.2.18 Ймовірнісні та нечіткі моделі та методи в техніці та економіці / Probabilistic and Fuzzy Models and Methods in Engineering and Economics download_7832
2.2.19 Математичні методи обчислювального інтелекту та машинного навчання / Mathematical Methods of Computational Intelligence and Machine Learning download_7832

Каталог навчальних дисциплін вільного вибору інших рівнів вищої освіти