Про кафедру

Головне

Перша та єдина в Україні кафедра серед технічних ЗВО України, яка цілеспрямовано займається проблемами психології та педагогіки лідерства, соціальними аспектами управлінської підготовки та ін.

Кафедра педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна була створена  у 2000 році з метою удосконалення навчально-виховного процесу та розвитку в університеті психолого-педагогічного спрямування навчальної та науково-дослідної роботи лауреатом Державної премії України, член-кореспондентом Національної академії педагогічних наук України, доктором педагогічних наук, професором О.Г. Романовским, відомим фахівцем в Україні з проблем лідерства, педагогіки вищої школи, філософії та психології управління соціальними системами.

Наразі кафедру очолює Підбуцька Ніна Вікторівна професорка, докторка психологічних наук, гарантка освітньо-наукової програми “Психологія” (Phd), експертка Національного Агенства із забезпечення якості вищої освіти, дійсна членкиня ГО «Національна психологічна асоціація», сертифікований практик із сімейного консультування і психотерапії, арт-терапії, пропедевтики психіатрії, психосоматики та ін.

З 2000 року під керівництвом чл.-коресп. НАПН України, д.пед.н., проф. О.Г. Романовського функціонує наукова школа лідерства «Формування особистості лідера в науці, освіті, бізнесі». З 2015 року на кафедрі функціонує, відкритий завдяки міжнародному співробітництву за грантом «Освіта для розвитку лідерства, інтелекту та таланту», Центр лідерства. Функціонування Центру сприяє проведенню наукових досліджень, секцій міжнародних конференцій, семінарів, відео конференцій, окремим напрямом роботи кафедри є здійснення консультативних, тренінгових та діагностичних послуг з проблем розвитку лідерських якостей у працівників підприємств та організацій, а також у студентів різної професійної спрямованості.

.

Наукові напрямки

Основними науковими напрямами кафедри є:

 • психологія формування лідерських якостей особистості;
 • формування резильєнтності особистості;
 • педагогічне лідерство;
 • соціальні аспекти управлінської підготовки;
 • розвиток конфліктологічної культури особистості та ін.

На нашій кафедрі за весь час її існування працівниками кафедри та під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри відбулось 45 захистів дисертацій, у тому числі 6 – докторських, 38 – кандидатських та 1 – PhD дисертацій; 8 – з психологічних та 34 – з педагогічних наук. За останні п’ять років науково-педагогічними працівниками кафедри та під керівництвом працівників кафедри було захищено (педагогічні, психологічні науки): 2 докторські та 14 кандидатських дисертацій.

Міжнародні зв’язки

Кафедра встановила тісні й плідні наукові зв’язки з університетами Великобританії, Румунії, Польщі, Болгарії, Латвійської республіки. Наразі співробітництво здійснюється на основі двосторонніх договорів між НТУ «ХПІ» та Балтійською Міжнародною Академією (Латвійська республіка, з 2015 р.), Вищою школою менеджменту інформаційних систем (Латвійська республіка, з 2018 р.);  а також меморандуму про взаєморозуміння між НТУ «ХПІ» та Університетом Оксфорд Брукс (Великобританія, з 2019 р.). З вересня 2023 р. здійснюється співробітництво на основі двосторонніх договорів між НТУ «ХПІ» та Virginia Polytechnic Institute und State University (“Virginea Tech” or “VT”)

Кафедра брала участь у дослідженнях за міжнародними грантами: «Освіта для розвитку лідерства, інтелекту та таланту» / «Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging» (ELITE), замовник – Університет Грінвича (University of Greenwich) та «Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України» / «Ukraine higher education leadership development programme», що проводиться Британською Радою в Україні  в партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України.

Освітній процес

Кафедра здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними програмами:

«Психологія» першого та другого рівня вищої освіти (бакалавр та магістр);

«Соціальна робота» першого та «Соціальне забезпечення» другого рівня вищої освіти (бакалавр та магістр);

«Педагогіка вищої школи другого рівня вищої освіти (магістр).

З 2001 року на кафедрі педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна відкрито аспірантуру зі спеціальності 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти (педагогічні науки), яку у зв’язку з реформуванням освітньо-наукової галузі у 2016 році було трансформовано у освітню-наукову програму підготовки докторів філософії «Освітні, педагогічні науки» (спеціальність 011).  На проводиться набір та підготовка докторів філософії за спеціальністю 053 «Психологія». З 2022 року розпочала функціонувати аспірантура за спеціальністю 053 Психологія. Підготовка фахівців вищої кваліфікації здійснюється як за очною (денна, вечірня), так і заочною формою навчання.

Професійна підготовка здійснюється як для студентів України, так й для іноземних студентів. На програмах створені всі умови для міжкультурного обміну через навчання студентів з різних країн (Туреччина, Марокко, Туніс, Нігерія, Кот-д’Івуар, Еквадор). Усі дисципліни викладаються докторами наук, та кандидатами що мають рівень англійської не нижче B2 (Upper Intermediate).

Рисунок1

Навчання студентів

Студенти кафедри приймають активну участь у освітньому та науковому процесах. Студенти мають можливість впливати на зміст та викладання освітніх програм: регулярно проводяться опитування щодо якості викладання та змісту навчання; на основі побажань студентів вносяться зміни, що дозволяє зробити дисципліни більш сучасними. Студенти активно проводять: психологічні тренінги; онлайн-консультації в рамках діяльності соціально-психологічної служби; онлайн-стріми з популяризації практик здорового психологічного життя. Викладачі кафедри проводять педагогічні майстерні та майстер-класи під час щорічних міжнародних методичних школи-семінарів «Сучасні педагогічні технології в освіті».

Виховна робота кафедри орієнтована на гармонійний розвиток особистості, формування сприятливого навчального й виховного клімату. Головний акцент концепції виховної роботи кафедри — культурно-естетичний розвиток особистості студента. У межах цієї роботи студенти беруть участь і відвідують поетичні творчі вечори. Кафедра організовує КВК серед студентських академічних груп, студенти-психологи активно беруть участь у спортивних заходах університету.

Викладачі кафедри здійснюють активні наукові дослідження, за результатами яких підготовлено й видано протягом 2019-2023 рр.: монографій – 7, підручників, навчальних посібників – 24, загальна кількість публікацій – у журналах, збірниках, матеріалах конференцій – 1209. Загальна кількість статей, опублікованих у наукових фахових виданнях України працівниками кафедри протягом 2019-2023 рр. – 97. Статей у журналах, що входять до бази даних Scopus та Web of Science (протягом 2019-2023 рр.) – 42.

З 2000 року НТУ «ХПІ» видає щоквартальний науково-практичний журнал «Теорія і практика управління соціальними системами», який є фаховим українським виданням з педагогічних наук. Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу та спрямований на розвиток якості наукових досліджень психолого-педагогічного та управлінського спрямування.

З 2017 року видається науково-практичний журнал «Лідер. Еліта. Суспільство». Науково-практичний журнал є рецензованим багатопрофільним часописом, що підтримує політику відкритого доступу та присвячений проблемам лідерства та еліти в системі гуманітарно-антропологічного знання.

Співробітниками кафедри було розроблено на запатентовано чат-бот Elomia. Крім того на кафедрі розроблені та впроваджені у освітній процес унікальні, єдині в Україні навчальні дисципліни (Теорія та практика формування лідера, Психологія досягнення успіху, Візуальна психодіагностика та ін.)

Працевлаштування

Випускники кафедри мають широкі можливості працевлаштування: власний кабінет, приватна практика; консультування та психотерапія в кризових центрах; розвиток управлінських технологій в організації; освітня сфера; служба по персоналу або HR-підрозділ; психологічна реабілітація військових та цивільного населення; реклама, PR та політика; консалтингові агентства; заклади соціального захисту (соціальні служби, служби у справах дітей, територіальні центри надання соцпослуг, центри зайнятості, центри соціально психологічної реабілітації дітей); структури Міністерства внутрішніх справ України, заклади пенітенціарної системи; громадські та міжнародні організації соціальної спрямованості.

Спеціальність, освітня програма

 • Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність 053 «Психологія» першого та другого рівня вищої освіти (бакалавр та магістр) (денна, заочна форма навчання; укр. та англ. мовою)
 • Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» другого магістерського рівня вищої освіти (денна, заочна форма навчання; укр. та англ. мовою)
 • Галузь знань 23 «Соціальна робота», спеціальність 231«Соціальна робота» першого бакалаврського рівня вищої освіти (денна, заочна форма навчання).
 • Галузь знань 23 «Соціальна робота», спеціальність 231«Соціальне забезпечення» другого магістерського рівня вищої освіти (денна, заочна форма навчання)
 • Аспірантура 011 «Освітні, педагогічні науки»
 • Аспірантура 053 Психологія