Інформація про кафедру

Перша та єдина в Україні кафедра серед технічних ЗВО України, яка цілеспрямовано займається проблемами лідерства та управлінської підготовки на різних рівнях освіти.

Пріоритетними напрямами наукової діяльності кафедри є розвиток лідерських якостей у студентів закладів вищої освіти та працівників підприємств і організацій, педагогічне лідерство, психолого-педагогічні проблеми організації управлінської підготовки у ЗВО, проблеми розвитку особистості у освітньому процесі ЗВО, гуманізація і гуманітаризація вищої технічної освіти.

З 2000 року під керівництвом чл.-коресп. НАПН України, д.пед.н., проф. О.Г. Романовського функціонує наукова школа лідерства «Формування особистості лідера в науці, освіті, бізнесі».

З 2001 року на кафедрі педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна відкрито аспірантуру зі спеціальності 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти (педагогічні науки), з 2011 року було відкрито аспірантуру зі спеціальності 19.00.03 – Психологія праці; інженерна психологія.

У зв’язку з реформуванням освітньо-наукової галузі у 2016 році на основі досвіду науковців університету та кафедри, побажань випускників та стейкхолдерів було розроблено та впроваджено освітню програму підготовки докторів філософії «Освітні, педагогічні науки» (спеціальність 011). Наразі в аспірантурі за цією спеціальністю навчається 10 аспірантів.

На нашій кафедрі за весь час її існування працівниками кафедри та під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри відбувся 41 захист дисертацій, у тому числі 4 – докторських та 37 – кандидатських дисертацій; 8 – з психологічних та 31 – з педагогічних наук. За останні п’ять років науково-педагогічними працівниками кафедри та під керівництвом працівників кафедри було захищено (педагогічні, психологічні науки): 2 докторські та 14 кандидатських дисертацій.

Кафедра виконує важливі дослідження в межах держбюджетних тем, зокрема «Практичні аспекти формування конкурентноспроможності національної гуманітарно-технічної еліти засобами педагогічних інновацій», «Розробка методології розвитку лідерського потенціалу національної гуманітарно-технічної та управлінської еліти в інформаційному суспільстві». А також дослідження на замовлення підприємств та організацій в межах госпдоговірних тем, зокрема: «Розвиток готовності до адаптивного управління менеджерів та персоналу ПАТ «Завод «Южкабель»», «Розвиток лідерського потенціалу та формування соціальної взаємодії співробітників виробничого підприємства», «Визначення ефективності роботи депутатського корпусу в 177 територіальному виборчому окрузі засобами соціологічного та психологічного опитування в м. Ізюм, м. Куп’янськ, Борівському, Ізюмському, Куп’янському, Шевченківському районах Харківської області», «Педагогічні умови формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх фахівців машинобудівної галузі». «Розвиток науково-дослідницької компетентності співробітників виробничого підприємства» та ін.

.14_NBW2Dj5k

Кафедра встановила тісні й плідні наукові зв’язки з університетами Великобританії, Румунії, Польщі, Болгарії, Латвійської республіки, Росії, Білорусі. Наразі співробітництво здійснюється на основі двосторонніх договорів між НТУ «ХПІ» та Балтійською Міжнародною Академією (Латвійська республіка, з 2015 р.), Вищою школою менеджменту інформаційних систем (Латвійська республіка, з 2018 р.); Могилевським державним університетом ім. А.А. Кулешова (Республіка Білорусь, з 2011 р.), а також меморандуму про взаєморозуміння між НТУ «ХПІ» та Університетом Оксфорд Брукс (Великобританія, з 2019 р.).

Кафедра брала участь у дослідженнях за міжнародними грантами: «Освіта для розвитку лідерства, інтелекту та таланту» / «Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging» (ELITE), замовник – Університет Грінвича (University of Greenwich) та «Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України» / «Ukraine higher education leadership development programme», що проводиться Британською Радою в Україні  в партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України.

З 2015 року на кафедрі функціонує, відкритий завдяки міжнародному співробітництву за грантом «Освіта для розвитку лідерства, інтелекту та таланту», Центр лідерства. Функціонування Центру сприяє проведенню наукових досліджень, секцій міжнародних конференцій, семінарів, відео конференцій, окремим напрямом роботи кафедри є здійснення консультативних, тренінгових та діагностичних послуг з проблем розвитку лідерських якостей у працівників підприємств та організацій, а також у студентів різної професійної спрямованості.

Щорічно проводяться міжнародні науково-практичні конференції: «Наукова школа академіка І.А. Зязюна у його соратниках та учнях», «Лідери ХХI століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій», «Духовно-моральні основи та відповідальність особистості в долі людської цивілізації», «Психолого-педагогічні аспекти формування управлінського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика».

А також щорічно проводяться секції міжнародних конференцій: «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» (Мікрокад), «Україна і світ: гуманітарно-технічна еліта і соціальний прогрес».

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

О каф., после конф. IMG_9728

Викладачі кафедри проводять педагогічні майстерні та майстер-класи під час щорічних міжнародних методичних школи-семінарів «Сучасні педагогічні технології в освіті».

Викладачі кафедри здійснюють активні наукові дослідження, за результатами яких підготовлено й видано протягом 2010-2019 рр.: монографій – 28, підручників, навчальних посібників – 64, загальна кількість публікацій – у журналах, збірниках, матеріалах конференцій – 1209. Загальна кількість статей, опублікованих у наукових фахових виданнях України працівниками кафедри протягом 2014-2019 рр. – 251. Статей у журналах, що входять до бази даних Scopus та Web of Science (протягом 2014-2019 рр.) – 10.

З 2000 року НТУ «ХПІ» видає щоквартальний науково-практичний журнал «Теорія і практика управління соціальними системами», який є фаховим українським виданням з педагогічних наук. Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу та спрямований на розвиток якості наукових досліджень психолого-педагогічного та управлінського спрямування.

З 2017 року видається науково-практичний журнал «Лідер. Еліта. Суспільство». Науково-практичний журнал є рецензованим багатопрофільним часописом, що підтримує політику відкритого доступу та присвячений проблемам лідерства та еліти в системі гуманітарно-антропологічного знання.

Рисунок1

Рисунок2

Виховна робота кафедри орієнтована на гармонійний розвиток особистості, формування сприятливого навчального й виховного клімату. Головний акцент концепції виховної роботи кафедри — культурно-естетичний розвиток особистості студента. У межах цієї роботи студенти беруть участь і відвідують поетичні творчі вечори. Кафедра організовує КВК серед студентських академічних груп, студенти-психологи активно беруть участь у спортивних заходах університету.

Инф о каф., после КВН P1030282

Инф. о каф, после КВН IMG_0126

Инф. о каф, после КВН IMG_0207