Видання кафедри

Проблемам розвитку лідерських якостей у студентів закладів вищої освіти та працівників підприємств і організацій, педагогічного лідерства, психолого-педагогічним проблемам організації управлінської підготовки у ЗВО, проблемам розвитку особистості у освітньому процесі ЗВО, гуманізації і гуманітаризації вищої технічної освіти присвячено значна кількість публікацій, серед яких (протягом 2010-2019 рр.):

– загальна кількість публікацій – у журналах, збірниках, матеріалах конференцій – 1209;

– монографій – 28;

– підручників, навчальних посібників – 64.

Загальна кількість статей, опублікованих у наукових фахових виданнях України працівниками кафедри протягом 2014-2019 рр. – 251.

Статей у журналах, що входять до бази даних Scopus та Web of Science (протягом 2014-2019 рр.) – 10.

 


  Збірник наукових праць

“ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ”

Збірник наукових праць “Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти” засновано Національним технічним університетом “Харківський політехнічний інститут” (НТУ “ХПІ”) у 2003 році (Свідоцтво Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України КВ №7762 від 21.08.2003 р.). Видавцем збірника з моменту його заснування є НТУ “ХПІ”. Мови видання – українська, російська, англійська.

Збірник включений до бази даних Ulrisch’s Periodicals Directory (New Jersey, USA)

    Головним редактором часопису з моменту заснування є О.Г.Романовський, лауреат Державної премії України, доктор педагогічних наук, професор.

Відповідальний секретар доц.., к.пед.н. Н.В. Підбуцька

    Головна мета видання – надати можливість опублікувати наукові праці та статті викладачам, науковим співробітникам, аспірантам і здобувачам наукового ступеня, а також поширити можливості обміну науково-практичною інформацією з філософії, психології, педагогіки, соціології та теорії і практики соціального управління.
Збірник наукових праць зареєстровано в Міжнародній системі реєстрації серійних (періодичних) видань під стандартизованим кодом ISSN 2078-7812. Електронна копія розміщується на сайті НТУ “ХПІ”.
У збірнику наукових праць публікуються статті та інформаційні матеріали за такими науковими напрямами: проблеми формування національної управлінської гуманітарно-технічної еліти; сучасна філософія освіти; освіта і культура; педагогічна майстерність; синергетика соціальних процесів; психолого-педагогічні проблеми формування особистості; гуманітарні та культурологічні аспекти підготовки фахівців; проблеми професійної освіти; формування педагога вищої школи ХХІ століття; сучасні технології підготовки майбутніх фахівців; проблеми формування політичної еліти; теорія і практика соціального управління; проблеми формування особистості менеджера вищого та середнього рівнів.
Збірник наукових праць активно співпрацює з відомими науковими школами, що діють, зокрема, в таких Інститутах Академії педагогічних наук України: педагогічної освіти і освіти дорослих; психології ім. Г.С.Костюка; вищої освіти; інформаційних технологій і засобів навчання; проблем виховання; а також в Інституті програмних систем НАН України, Національному педагогічному університеті ім. М.П.Драгоманова, Вінницькому державному педагогічному університеті ім. Михайла Коцюбинського, Петрошанському університеті (Румунія).

Статті надсилати на електронні адреси, тема листа «стаття у збірник «Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти»»: romanovskiy_khpi@mail.rupodbutskaya_nina@ukr.net  Телефон: (057) 700-40-25, (057) 707-68-60, (057) 707-64-90,  +38-050-98-56-304 – відповідальний секретар Підбуцька Ніна Вікторівна

Вимоги до оформлення статей…

Докладніше про збірник…

Архив випусків…

Єлита


Щоквартальний науково-практичний журнал

“ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ СИСТЕМАМИ”

З 2000 року НТУ «ХПІ» видає щоквартальний науково-практичний журнал «Теорія і практика управління соціальними системами», який є фаховим виданням з філософський, педагогічних та психологічних наук.
Часопис зареєстровано в Міжнародній системі реєстрації серійних (періодичних) видань під стандартизованим кодом ISSN 2078-7782.

Науково-практичний журнал «Теорія і практика управління соціальними системами»включений до бази даних Ulrisch’s Periodicals Directory (New Jersey, USA)

Вимоги до оформлення статей

Докладніше про журнал…

Архів випусків…

Рисунок2