Наукова школа кафедри ППУСС ім. академіка І.А. Зязюна

З 2000 року на кафедрі функціонує наукова школа «Формування особистості лідера в науці, освіті, бізнесі» під керівництвом чл.-коресп. НАПН України, д.пед.н., проф. О.Г. Романовського.

Істотні зміни вимог, які суспільство висуває до професійної і соціальної компетентності та особистісних рис і якостей лідерів, зумовлені серйозним ускладненням умов і характеру тих завдань і функцій, які їм доводиться виконувати. Відповідно, це вимагає від системи освіти, перш за все від вищої школи, визначення нових цілей з розвитку лідерських компетентностей у здобувачів вищої освіти, розробки і активного впровадження нових методів їх формування під час навчання, виховання й їхнього особистісного розвитку у відповідності з суспільними потребами й очікуваннями. Вказана проблема має істотну як теоретичну, так і практичну значущість.

Цілеспрямована професійна підготовка здобувачів вищої освіти як справжніх високо компетентних фахівців-лідерів має велике значення для потреб розвитку країни та загальнолюдської спільноти. Їхня підготовка та особистісні риси повинні відповідати суспільним вимогам та очікуванням суспільства. Лідерські компетентності цих фахівців у поєднанні з належним рівнем їхнього професіоналізмом дадуть їм змогу на підставі системного аналізу реальної ситуації в країні й характеру основних суспільно-політичних, соціально-економічних і духовно-культурних процесів визначати і реалізувати чітко обґрунтовану раціональну траєкторію розвитку України.

Основні результати діяльності наукової школи включають дослідження за міжнародними грантами «Освіта для розвитку лідерства, інтелекту та таланту», «Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України». Дослідження за фундаментальною темою, що фінансувалась за кошти бюджетного фонду «Розробка методології розвитку лідерського потенціалу національної гуманітарно-технічної та управлінської еліти в інформаційному суспільстві», а також за госпдоговорами (спеціальний фонд): «Розвиток лідерського потенціалу та формування соціальної взаємодії співробітників виробничого підприємства», «Розвиток готовності до адаптивного управління менеджерів та персоналу ПАТ «Завод «Южкабель»», «Формування лідерської позиції у інженерів».

Функціонування Центру лідерства дозволяє практично реалізовувати результати наукових досліджень, проводити діагностику та тренінги лідерства для працівників різних організацій і підприємств та студентів ЗВО різної професійної спрямованості.

Результати досліджень знайшли відображення у захисті кандидатських дисертацій за темами: «Педагогічні умови формування лідерських якостей у майбутніх фахівців з адміністративного менеджменту у вищих навчальних закладах», «Формування лідерської позиції майбутніх інженерів у вищих технічних навчальних закладах», «Формування готовності майбутніх менеджерів до адаптивного управління у процесі професійної підготовки».

Опубліковано монографії: «Розвиток лідерського потенціалу національної гуманітарно-технічної та управлінської еліти» та «Педагогіка лідерства».

Навчальні посібники: «Формування лідерської позиції майбутніх інженерів у закладах вищої технічної освіти», «Лідерські якості в професійній діяльності», «Теорія і практика формування лідера», «Психологія управлінської діяльності лідера» та ін.

Для обговорення та апробації результатів досліджень проблем лідерства організується проведення щорічних міжнародних науково-практичних конференцій, зокрема конференції «Лідери ХХI століття. Формування особистості харизматичного лідера на основі гуманітарних технологій».

Видаються науково-практичні журнали «Теорія і практика управління соціальними системами», «Лідер. Еліта. Суспільство».

У подальший період поглиблення наукових досліджень планується, зокрема, за рахунок захисту докторських та кандидатських дисертацій, проблематика яких стосується розвитку лідерського потенціалу у студентів технічних університетів; розвитку викладацького лідерства у майбутніх фахівців освітніх, педагогічних наук; формування лідерських якостей у майбутніх психологів; формування лідерської компетентності у майбутніх педагогів; формування лідерської позиції у майбутніх офіцерів тощо.