Умови прийому “Педагогіка вищої школи”

Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»
Освітня програма «Педагогіка вищої школи»

Освітній ступінь випускників: магістр.

Кваліфікація: викладач закладів вищої освіти.

Форма навчання: денна (1,4 роки), заочна (1,4 роки)

Навчання передбачає вивчення питань освітньої і професійної підготовки фахівців, моделювання професійної діяльності майбутніх фахівців, дидактичних систем і освітніх технологій у вищій школі, інноваційних технологій в освіті, педагогічної культури, педагогічної психології, педагогічної риторики.

Основні спеціальні навчальні дисципліни: Дидактичні системи та освітні технології у вищій школі, Управління проєктами в освіті, Педагогіка і психологія вищої школи, Інформаційні технології в освіті, Моніторинг якості освіти у вищій школі, Педагогічне спілкування та риторика, Педагогічна етика, Лідерство у викладацькій діяльності, Філософія освіти, Педагогічна конфліктологія та ін.

Коротка  характеристика спеціальності: В процесі професійної підготовки формуються: вміння та здатності використовувати знання, уміння і практичні навички у виконанні організаційної та виконавської функцій педагогічної діяльності; володіння методами розроблення моделі професійної діяльності випускника ВНЗ, освітньої програми підготовки фахівця за певними напрямами підготовки, спеціальністю та освітнім ступенем; вміння використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з педагогіки для дослідження педагогічних явищ та процесів; здатність здійснювати педагогічний аналіз інновацій; здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для вирішення практичних завдань в галузі педагогіки вищої школи; здатність до планування та організації навчальної діяльності у вищій школі; здатність до застосування інноваційних технологій в управлінській та педагогічній практиці; вміння використовувати сучасні ефективні засоби роботи з науковою та навчально-методичною літературою, пошуковими освітніми системами у мережі Інтернет; здатність реалізовувати навички самостійного вирішення педагогічних проблем на конкретних прикладах; здатність до самоаналізу та коригування особистої діяльності, самоменеджменту, саморозвитку.

Навчання здійснюється з використанням сучасних інноваційних технологій у Центрі Лідерства НТУ «ХПІ» (Міжнародний європейський грант). Студенти мають можливість стажуватися за місцем роботи або в НТУ «ХПІ»; публікувати результати своїх наукових досліджень у фахових журналах, що видаються на кафедрі. Захист кваліфікаційних робіт (дипломних проектів) можливий українською і англійською мовами.

Успішне навчання в магістратурі дає можливість вступу до аспірантури за спеціальністю 011.

Можливості працевлаштування: Особи, які успішно закінчили спеціалізацію «Педагогіка вищої школи» можуть працювати у: вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації; закладах управління освіти; загальноосвітніх навчальних закладах; тренінгових центрах. 

Бюджетні / контрактні місця очної форми навчання:

  • Магістр – 15 бюджетних місць / 10 контрактних місць

Бюджетні / контрактні місця заочної форми навчання:

  • Магістр – 5 бюджетних місць / 25 контрактних місць

Вартість навчання:

Форма навчання кількість семестрів за семестр за рік
денна 3 16470 грн. 32940 грн.
заочна 3 8890 грн. 17780 грн.

Умови зарахування: До магістратури можуть вступати особи, що мають диплом бакалавра, спеціаліста або магістра будь-якого профілю.

ОСОБЛИВОСТІ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ У 2022 р.

другий рівень вищої освіти (МАГІСТР)
денна та заочна форма навчання

БЕЗ ЄВІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ!!!

ВСТУП НА КОНТРАКТНІ МІСЦЯ ДИСТАНЦІЙНО

ЛИШЕ ЗА МОТИВАЦІЙНИМ ЛИСТОМ

Другий рівень вищої освіти (МАГІСТРденна та заочна форма навчання

ВСТУП на основі диплому БАКАЛАВРА:

На бюджетні місця:

1) Фахове вступне випробування з педагогіки;

2) Мотиваційний лист.

На контрактні місця:

1) Мотиваційний лист.

ВСТУП на основі диплому СПЕЦІАЛІСТА/МАГІСТРА:

На контрактні місця:

1) Мотиваційний лист.

СТРОКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Реєстрація електронних кабінетів з 1 серпня

Подання заяв для вступу 16 серпня – 15 вересня

Оприлюднення рейтингових списків на бюджет – не пізніше  20 вересня.  Підтвердження бажання навчатись на бюджеті – до 18:00 24 вересня.

Зарахування:

  • бюджет – 25 вересня;
  • контракт – визначають правила прийому закладу, але не пізніше 30 листопада

Прийом документів:

Необхідні документи:

  • Заява встановленого зразка
  • Диплом і додаток до диплому (оригінал)
  • Фотографії ( 3 * 4 см , 6 шт)
  • Копія ідентифікаційного коду
  • Копія паспорта 1,2 та 11 сторінки

Для подачі заяви на заочне відділення необхідно також 5 конвертів з марками ( заповнених з адресою одержувача, індекс обов’язковий).

Програма при зарахуванні на навчання за ступенем «Магістр» по спеціалізації «Педагогіка вищої школи»

Контакти: м.Харків, 61002, вул.Кірпічова 2 корпус У-2, 2 поверх, кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна

(057) 707-68-60, 707-64-90, 707-60-42

Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/ppuss. 

Завідуючий кафедрою: д.пед.н., проф. Романовський Олександр Георгійович.

(057) 700-40-25; e-mail: romanovskiy_khpi@mail.ru

Керівник магістратури: к.мист., доц. Середа Наталія Вікторівна

(050) 605-19-71; sereda.nataliia.khpi@gmail.com

Корисні посилання для абітурієнтів