Умови прийому “Педагогіка вищої школи”

Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»
Освітня програма «Педагогіка вищої школи»

Освітній ступінь випускників: магістр.

Кваліфікація: викладач закладів вищої освіти.

Форма навчання: денна (1,4 роки), заочна (1,4 роки)

Навчання передбачає вивчення питань освітньої і професійної підготовки фахівців, моделювання професійної діяльності майбутніх фахівців, дидактичних систем і освітніх технологій у вищій школі, інноваційних технологій в освіті, педагогічної культури, педагогічної психології, педагогічної риторики.

Основні спеціальні навчальні дисципліни: Дидактичні системи та освітні технології у вищій школі, Управління проєктами в освіті, Педагогіка і психологія вищої школи, Інформаційні технології в освіті, Моніторинг якості освіти у вищій школі, Педагогічне спілкування та риторика, Педагогічна етика, Лідерство у викладацькій діяльності, Філософія освіти, Педагогічна конфліктологія та ін.

Коротка  характеристика спеціальності: В процесі професійної підготовки формуються: вміння та здатності використовувати знання, уміння і практичні навички у виконанні організаційної та виконавської функцій педагогічної діяльності; володіння методами розроблення моделі професійної діяльності випускника ВНЗ, освітньої програми підготовки фахівця за певними напрямами підготовки, спеціальністю та освітнім ступенем; вміння використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з педагогіки для дослідження педагогічних явищ та процесів; здатність здійснювати педагогічний аналіз інновацій; здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для вирішення практичних завдань в галузі педагогіки вищої школи; здатність до планування та організації навчальної діяльності у вищій школі; здатність до застосування інноваційних технологій в управлінській та педагогічній практиці; вміння використовувати сучасні ефективні засоби роботи з науковою та навчально-методичною літературою, пошуковими освітніми системами у мережі Інтернет; здатність реалізовувати навички самостійного вирішення педагогічних проблем на конкретних прикладах; здатність до самоаналізу та коригування особистої діяльності, самоменеджменту, саморозвитку.

Навчання здійснюється з використанням сучасних інноваційних технологій у Центрі Лідерства НТУ «ХПІ» (Міжнародний європейський грант). Студенти мають можливість стажуватися за місцем роботи або в НТУ «ХПІ»; публікувати результати своїх наукових досліджень у фахових журналах, що видаються на кафедрі. Захист кваліфікаційних робіт (дипломних проектів) можливий українською і англійською мовами.

Успішне навчання в магістратурі дає можливість вступу до аспірантури за спеціальністю 011.

Можливості працевлаштування: Особи, які успішно закінчили спеціалізацію «Педагогіка вищої школи» можуть працювати у: вищих навчальних закладах усіх рівнів акредитації; закладах управління освіти; загальноосвітніх навчальних закладах; тренінгових центрах. 

Докладніше на сайті Абітурієнт НТУ «ХПІ»:

http://vstup.kpi.kharkov.ua/edprogram-cat/011-osvitni-pedagogichni-nauky/

http://vstup.kpi.kharkov.ua/edprogram/pedahohika-vyshchoi-shkoly-mahistr/

Контакти: м.Харків, 61002, вул.Кірпічова 2 корпус У-2, 2 поверх, кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна

(057) 707-68-60, 707-64-90, 707-60-42

Web-сайт: http://web.kpi.kharkov.ua/ppuss. 

Завідувачка: проф. Підбуцька Ніна Вікторівна

+38(050)98-56-304

Керівник магістратури: к.мист., доц. Середа Наталія Вікторівна

(050) 605-19-71; sereda.nataliia.khpi@gmail.com

Корисні посилання для абітурієнтів