Викладацький склад

Підбуцька Ніна ВікторовнаПрофесор, доктор психологічних наук

Підбуцька Ніна Вікторовна

Завідувачка кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами імені акад. І.А. Зязюна, професорка, докторка психологічних наук, гарантка освітньо-наукової програми “Психологія” (Phd), експертка Національного Агенства із забезпечення якості вищої освіти, дійсна членкиня ГО «Національна психологічна асоціація».
Сертифікований практик із сімейного консультування і психотерапії, арт-терапії, пропедевтики психіатрії, психосоматики та ін.
.

Основні наукові інтереси: формування резильєнтності особистості, формування конфліктологічної культури особистості, психологічний супровід професійного розвитку майбутніх фахівців вищої школи, основи кліничної психології тощо.психологічний супровід професійного розвитку майбутніх фахівців вищої школи, основи кліничної психології тощо.

Викладає дисципліни: вікова психологія; конфліктологія; клінична психологія, основи психосоматики, арт-терапія, методологія психологічних досліджень.

E-mail: Nina.Pidbutska@khpi.edu.ua

Google Scholar

Портфоліо викладача 

Wikipedia

Романовський Олександр ГеоргійовичПрофесор, доктор педагогічних наук, кандидат технічних наук

Романовський Олександр Георгійович

Засновник кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами, завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами (2002-2023 рр.), Лауреат Державної премії України, Член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, Академік академії вищої школи України, Академік академії політичних наук України, Професор, доктор педагогічних наук.

Основні наукові інтереси: Підготовка лідерів в освіті, науці, промисловості, економіці; Формування лідерських та творчих якостей у випускників вищої технічної школи; Створення синергетичної системи підготовки майбутніх психологів, менеджерів адміністративної діяльності та педагогів вищої школи; Створення системи формування духовно-моральної основи випускників вищої школи; Підготовка майбутніх професіоналів до розвитку і саморозвитку в умовах безперервної освіти на основі теорії філософії, психології та педагогіки досягнення успіху; Формування національної гуманітарно-технічної еліти; Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі інженерної психології, психології праці, педагогічної психології; Забезпечення послідовності у професійній підготовці професіоналів у професійно-технічних та вищих навчальних закладах; Удосконалення педагогічної майстерності викладачів вищої школи; Впровадження інноваційних педагогічних методів навчання і передового досвіду викладання.

Викладає дисципліни:   Теорія і практика формування лідера,  Філософія досягнення успіху; Психологія творчості; Психологія управління.

E-mail:

Google Scholar
Портфоліо викладача

 

Гура Тетяна ВіталіївнаПрофесор, кандидат педагогічних наук, доцент

Гура Тетяна Віталіївна

Професор, кандидат педагогічних наук, доцент, 1 заступник завідувача кафедрою.

Основні наукові інтереси: Психологія та педагогіка лідерства;Психологія бізнесу та підприємництва; Педагогічна майстерність науково-педагогічних працівників; Соціальна робота та психологічна служба; Геронтопсихологія; Соціальне забезпечення; Соціальна робота

Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності (ознайомча практика)», «Загальна психологія», «Психологія лідерства в бізнесі», «Психологія бізнесу та підприємництва», «Соціальна робота та психологічна служба», «Педагогічна майстерність науково-педагогічних працівників вищої школи», «Управління персоналом соціального закладу», «Геронтопсихологія», «Історія соціальної роботи», «Психологія емоційного інтелекту».

E-mail: Tetiana.Hura@khpi.edu.ua

Google Scholar

Портфоліо викладача

Ігнатюк Ольга АнатоліївнаПрофесор, доктор педагогічних наук

Ігнатюк Ольга Анатоліївна

Професор, доктор педагогічних наук, голова методичної комісії за напрямом «Педагогіка вищої школи»

Основні наукові інтереси: дослідження проблем особистісно-професійного розвитку суб’єктів освітнього процесу вищої школи; теорія і методика професійної підготовки у вищій школі; розвиток професійно важливих якостей майбутніх фахівців в умовах технічного університету та формування їх готовності до професійної діяльності.

Викладає дисципліни: основи наукових досліджень; моніторинг якості освіти у вищій школі; професійна самореалізація викладача; основи управління особистісним розвитком; наукові основи вищої професійної освіти та підготовки майбутніх фахівців; моніторинг та педагогічний контроль в системі освіти; основи педагогіки вищої школи; методологія і логіка науково-педагогічної діяльності у вищій технічний школі.

E-mail:

Google Scholar

Портфоліо викладача

Резнік Світлана МиколаївнаДоцент, кандидат педагогічних наук

Резнік Світлана Миколаївна

Доцент, кандидат педагогічних наук, заступник зав. кафедрою з наукової роботи

Основні наукові інтереси:

формування готовності до розвитку викладацького лідерства у майбутніх педагогів; тенденції розвитку сучасної вищої освіти в Україні; методика викладання у вищій школі; удосконалення освітнього процесу у закладах освіти, формування загальних та спеціальних компетентностей у здобувачів освіти, розуміння студентами навчального матеріалу

Викладає дисципліни:

«Теорія та методика наукових досліджень», «Методи та методологія педагогічного дослідження», «Лідерство у викладацькій діяльності», «Методика викладання загальнонаукових та фахових дисциплін у закладах освіти», «Теорія і практика вищої професійної освіти», «Психологія управлінської діяльності лідера», «Педагогіка лідерства», «Техніка адміністративної діяльності».

E-mail:

Google Scholar  

Портфоліо викладача

 

Воробйова Євгенія В’ячеславівнаДоцент, кандидат педагогічних наук

Воробйова Євгенія В’ячеславівна

Доцент, кандидат педагогічних наук, заступник декану факультету СГТ по роботі з іноземними студентами, заст. зав. кафедри по роботі з іноземними студентами, куратор академічної групи.

Основні наукові інтереси: психолого-педагогічний супровід управлінської діяльності; розвиток освітнього менеджменту у сучасному виші; фасилітативний підхід у професійній підготовці фахівців соціально-гуманитарного профілю.

Викладає дисципліни: психологія менеджменту, маркетингу та реклами, економічна психологія, фасилітативна педагогіка, освітній менеджмент, науково-педагогічна діяльність у вищій освіті.

E-mail: Yevheniia.Vorobiova@khpi.edu.ua

Google Scholar

Портфоліо викладача

Книш Анастасія ЄвгенівнаДоцент, кандидат психологічних наук

Книш Анастасія Євгенівна

Доцент, кандидат психологічних наук, куратор академічної групи, експерт НАЗЯВО.

Основні наукові інтереси: Емоційний інтелект та його значення для реалізації лідерського потенціалу. Моральний розвиток особистості та його вплив на якість взаємодії між людьми. Психологічні відмінності представників різних соціальних груп. Надання психологічної допомоги з використанням Digital Health інструментів.

Викладає дисципліни: диференційна психологія, прикладна статистика в психології, основи психометрики, психологічні основи коучінгу, психотехнології в діяльності HR менеджера, практики підтримки ментального здоров’я.

E-mail: Anastasiia.Knysh@khpi.edu.ua

Google Scholar

Портфоліо викладача

Середа Наталія ВікторівнаДоцент, кандидат мистецтвознавства

Середа Наталія Вікторівна

Доцент, кандидат мистецтвознавства, керівник напрямку “Педагогіка вищої школи”.

Основні наукові інтереси: розвиток ораторської майстерності фахівців різних напрямів;  педагогічне спілкування та педагогічна риторика; роль духовності у формуванні сучасного керівника-лідера; етика професійної діяльності; театральна педагогіка; використання інструментів public relations у професійній діяльності педагогів та психологів; психологія мистецтва.

Викладає дисципліни: Основи ораторського мистецтва; Психологія мистецтва; Педагогічне спілкування та риторика; Педагогічна риторика; Ділове спілкування та риторика, Педагогічна етика; Етика професійної діяльності психолога; Педагогічна конфліктологія; Основи PR  українською та англійською мовами.

E-mail: Nataliia.Sereda@khpi.edu.ua

Google Scholar

Портфоліо викладача

 

Пономарьов Олександр СеменовичПрофесор, кандидат технічних наук

Пономарьов Олександр Семенович

Професор, кандидат технічних наук

Основні наукові інтереси: Філософія освіти; Філософія спілкування; Формування національної гуманітарно-технічної еліти, лідерів та інтелігенції; Лідерство в науці, освіті та бізнесі; Професійна культура викладача закладу вищої освіти.

Викладає дисципліни: «Філософія управління», «Філософія освіти», «Професійна культура викладача», «Управління проєктами в освіті», «Організація праці управлінця», «Поведінкові компетенції в управлінні проєктами», «Психологія лідерства в освіті».

E-mail:

Google Scholar

Портфоліо викладача

 

Михайличенко Валентина ЄвдокимівнаПрофесор, кандидат філософських наук

Михайличенко Валентина Євдокимівна

Професор, кандидат філософських наук

Основні наукові інтереси: Педагогіка та психологія особистості, її розвиток та самовдосконалення; Педагогіка лідерства.

Викладає дисципліни: «Психологія», «Психологія досягнення успіху», «Педагогіка лідерства», «Психологічні аспекти комунікації у професійній діяльності».

E-mail:

Google Scholar

Портфоліо викладача

Панфілов Юрій ІвановичДоцент, кандидат психологічних наук
Google Scholar

Панфілов Юрій Іванович

Доцент, кандидат психологічних наук. Куратор академічної групи.

Основні наукові інтереси: Підвищення ефективності праці осіб, які виконують спільну діяльність; проблеми інженерної психології у системах «людина-машина»; коммуникативні процеси в професійній діяльності; психологія політичної діяльності; психолого-педагогічні умови підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників; Підвищення ефективності праці осіб, які виконують спільну діяльність; проблеми інженерної психології у системах «людина-машина»; психологія політичної діяльності; психолого-педагогічні умови підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників.

Викладає дисципліни: «Професійна психологія», «Психологічні аспекти комунікації в професійній діяльності»,«Політична психологія», «Загальна психологія»,«Соціально-психологічні комунікації в управлінні»,«Протидія домашньому  насильству»,«Ділове спілкування та риторика».

E-mail: yurii.panfilov@khpi.edu.ua

Google Scholar

Портфоліо викладача

 

Солодовник Тетяна ОлександрівнаДоцент, кандидат педагогічних наук

Солодовник Тетяна Олександрівна

Доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна, кандидат педагогічних наук, доцент, керівник спеціальності «Публічне управління та адміністрування»

Основні наукові інтереси: комунікативні процеси у професійні та навчальній діяльності, проблеми сучасної вищої освіти, формування особистості сучасного фахівця з використанням освітніх технологій.

Викладає дисципліни: Дидактичні системи та освітні технології у вищій школі; Психологія і педагогіка вищої школи; Психологічні аспекти комунікації у професійній діяльності; Основи наукових досліджень.

E-mail: Tetiana.Solodovnyk@khpi.edu.ua

Google Scholar

Портфоліо викладача

 

Грень Лариса МиколаївнаПрофесор, доктор наук з державного управління

Грень Лариса Миколаївна

Професор, доктор наук з державного управління, відповідальна за міжнародні зв’язки кафедри, куратор академічної групи, голова профспілки СГТ факультету.

Основні наукові інтереси: Державне управління професійною освітою; Професійна компетентність викладача ЗВО; Професійна компетентність майбутніх інженерів; Підготовка лідерів-управлінців, керівників соціальних закладів; Формування лідерського потенціалу гуманітарно-технічної еліти; Розвиток громадянських компетентностей керівників соціальних закладів.

Викладає дисципліни: Адаптивне управління, «Основи інформаційно-аналітичної діяльності керівника соціального закладу», «Інформаційна політика та PR-технології в управлінні», «Оцінка потреб громад в соціальних послугах», «Розвиток громадянських компетентностей», «Інклюзія в соціальній сфері», «Вступ до соціальної роботи», «Лідерство в освіті», «Педагогіка фасилітації» (англійською мовою), «Психолого-педагогічні основи мовної комунікації».

E-mail: Larysa.Hren@khpi.edu.ua

Google Scholar  

Портфоліо викладача

 

Черкашин Андрій ІвановичПрофесор, кандидат психологічних наук

Черкашин Андрій Іванович

Професор кафедри, кандидат психологічних наук, докторант, куратор академічної групи.

Основні наукові інтереси: Психологія екстремальних та кризових ситуацій; Методика проведення психологічної експертизи у різних галузях психології; Основи наукових досліджень.

Викладає дисципліни: «Психологія екстремальних та кризових ситуацій», «Психологія травм у соціальній роботі», Іміджелогія та розвиток soft skills, «Методика проведення психологічної експертизи у різних галузях психології»,  «Основи наукових досліджень і академічна доброчесність»/

E-mail: Andrii.Cherkashyn@khpi.edu.ua

Google Scholar  

Портфоліо викладача

 

Лапузіна Олена МиколаївнаПрофесор НТУ «ХПІ», кандидат педагогічних наук, доцент

Лапузіна Олена Миколаївна

Професор НТУ «ХПІ», кандидат педагогічних наук, доцент.

Основні наукові інтереси: лідерство в освіті, інноваційні методи викладання, психолого-педагогічні аспекти викладання українським та іноземним студентам, теорія та практика викладання бізнес-етики.

Викладає дисципліни: «Моніторинг якості освіти у вищій школі», «Психолого-педагогічні засади безпеки діяльності в освіті», «Дидактичні системи та освітні технології у вищій школі», «Лідерство у викладацькій діяльності», «Управління проєктами в освіті» українською та англійською мовами.

E-mail:

Google Scholar  

Портфоліо викладача

 

Штученко Ірина ЄвгенівнаДоцент, кандидат психологічних наук.

Штученко Ірина Євгенівна

Доцент, кандидат психологічних наук, куратор академічної групи.

Основні наукові інтереси: професійне, життєве самовизначення; призначення.

Викладає дисципліни: Загальна психологія, Експериментальна психологія, Теорія та практика психотерапії.

Громадська робота: заступник завідуючого кафедри ППУСС з виховної роботи, профорг кафедри.

E-mail: iryna.shtuchenko@khpi.edu.ua

Google Scholar

Портфоліо викладача

Шаполова Вікторія ВалеріївнаДоцент, кандидат педагогічних наук

Шаполова Вікторія Валеріївна

Доцент, кандидат педагогічних наук, заступник завідувачки кафедри з профорієнтаційної роботи, відповідальна за підготовку студентів за напрямом «Психологія» (бакалаврат та магістратура) на денній формі навчання, куратор академічної групи.

Основні наукові інтереси: Лідерство в науці, освіті та бізнесі; Формування національної гуманітарно-технічної еліти; Практична психологія; Педагогіка; Формування навичок командоутворення лідера; Формування корпоративної культури майбутніх менеджерів; Соціально-психологічний тренінг і методи гри в психологічній практиці; Сімейна психологія та психоконсультування; Метафоричні асоціативні карти в практиці психолога; Методи візуалізації інформації (графічна фасилітація, скрайбінг тощо); Психологія аддиктивної поведінки; Технології самовдосконалення особистості; Арт-терапія; Трансформаційні ігри в практичній діяльності психолога.

Викладає дисципліни: «Соціально-психологічний тренінг», «Методи гри в психологічній практиці», «Психологія тимбілдингу», «Психологія адиктивної поведінки», «Psychology of family», «Socio-psychological training», «Сучасні технології самовдосконалення та кар’єрного успіху», «Лідерство в управлінні соціальними системами», «Psychology of addictive behavior», «Game methods in psychological practice», «Теорія і практика тренінгової роботи», «Технології впливу у професійній комунікації», «Інноваційні тренінгові та консультаційні технології», «Тимбілдинг в соціальному забезпеченні», «Соціальна психологія».

E-mail: Viktoriia.Shapolova@khpi.edu.ua

Google Scholar  

Портфоліо викладача

Квасник Ольга ВіталіївнаДоцент, кандидат педагогічних наук

Квасник Ольга Віталіївна

Доцент, кандидат педагогічних наук, технічний редактор журналу «Теорія та практика управління соціальними системами, куратор академічної групи.

Основні наукові інтереси: Інноваційні методи і технології; Формування національної гуманітарно-технічної еліти; Формування професійної компетентності; Ігрові методи і технології; Соціокультурна компетентність; Психологічні аспекти комунікації в професійній діяльності; Інформаційний простір сучасної науки; Сучасні інформаційно-комунікаційні технології; Тимбілдинг та його трансформації у сучасному освітньому та науковому просторі; Якість освіти, академічна доброчесність; Дистанційна освіта; Мовні особливості наукового стилю; Ігрові методи навчання; Інноваційна педагогіка; Наукові проєкти; Ораторське мистецтво; Теорії лідерства; Запровадження інноваційних, коучингових психолого-педагогічних технологій в практику професійної діяльності викладача закладу вищої освіти та інші.

Викладає дисципліни: «Інформаційні технології в освіті», «Інформаційно-комунікаційні технології в психології», «Інформаційні технології в педагогічній і науковій діяльності»,  «Педагогічна психологія», «Методи гри в психологічній практиці», «Психологічні аспекти комунікації в професійній діяльності»,  «Дидактичні системи та освітні технології у вищій школі», «Технології навчання на відстані», «Електронне врядування та ІКТ в управлінні»

E-mail:

Google Scholar

Портфоліо викладача

Демідова Юлія ЄвгенівнаДоцент, кандидат технічних наук

Демідова Юлія Євгенівна

Доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна, кандидат технічних наук, доцент.

Основні наукові інтереси: Психологія ризику; Психологія здоров’я ;Психологія безпеки в професії; Формування професійної культури безпеки; Запровадження інноваційних психолого-педагогічних технологій в практику професійної діяльності викладача закладу вищої освіти.

Викладає дисципліни: «Психологія невизначеності, ризику та прийняття рішень», «Психологія прийняття рішень у сфері освіти/педагогіки», «Психологія здоров’я та безпеки діяльності», «Екологічна психологія».

E-mail: Yuliia.Demidova@khpi.edu.ua

Google Scholar

Портфоліо викладача

Чала Юлія Миколаївна Доцент, кандидат психологічних наук.

Чала Юлія Миколаївна

Доцент, кандидат психологічних наук.

Основні наукові інтереси: психолінгвистика, психодіагностика, психоаналіз, психологічне консультування.

Викладає дисципліни: Анатомія цетральної нервової системи; Психофізіологія; Диференційна психологія.

E-mail:

Google Scholar

Портфоліо викладача

 

Чебакова Юлія ГригорівнаДоцент, кандидат педагогічних наук

Чебакова Юлія Григорівна

Доцент, кандидат педагогічних наук, куратор академічної групи іноземних студентів.

Основні наукові інтереси: інноваційні технології навчання, особистісний розвиток, психологічні аспекти формування особистості лідера, конкурентоздатність майбутніх фахівців

Викладає дисципліни: Психологія управлінської діяльності лідера, Теорія та практика формування лідера, Психологія досягнення успіху, Психологія діяльності, Теорія і практика вищої освіти. У 2016 році за програмою Erasmus + викладала в Варшавському університеті. Читала курс лекції на англійській мові для студентів-психологів. Має статті в фахових журналах, а також WEB of Science та Scopus.

E-mail: Yuliia.Chebakova@khpi.edu.ua

Google Scholar

Портфоліо викладача

Грибко Ольга ВладиславівнаДоцент, кандидат наук з державного управління

Грибко Ольга Владиславівна

Доцент, кандидат наук з державного управління

Основні наукові інтереси:

публічна політика, продовольча безпека, євроінтеграційна політика.

Викладає дисципліни:

«Державна соціальна політика», «Національна безпека у сфері соціального захисту», «Технології прийняття управлінських рішень», «Європейські студії», «Психологія безпеки діяльності людини» (англ. мовою), «Конфліктологія» (англ. мовою), «Політична психологія» (англ. мовою), «Методика та організація наукових дослідженья» (англ. мовою)/

E-mail: Olga.Grybko@khpi.edu.ua

Google Scholar

Портфоліо викладача

Костиря Ірина ВалентинівнаДоцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А.Зязюна, кандидат педагогічних наук

Костиря Ірина Валентинівна

Доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А.Зязюна, кандидат педагогічних наук, куратор академічної групи.

Основні наукові інтереси: підготовка лідерів в освіті, промисловості, економіці; формування лідерської позиції у випускників вищої технічної школи; створення практичної системи підготовки майбутніх психологів та педагогів вищої школи; виховання студентської молоді.

Викладає дисципліни: Теорія і практика формування лідера, психологія управлінської діяльності лідера, педагогічне спілкування та риторика, педагогічний контроль в системі освіти, моделювання професійної підготовки та діяльності фахівця, філософія освіти, конфліктологія.

E-mail: Irina.Kostyria@khpi.edu.ua

Google Scholar

Портфоліо викладача

Татієвська Марія МаратівнаДоцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А.Зязюна, кандидат психологічних наук

Татієвська Марія Маратівна

Доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А.Зязюна, кандидат психологічних наук

Основні наукові інтереси: Позитивна психологія; Психологія особистості; Психологічне консультування та психотерапія.

Викладає дисципліни: «Історія психології» українською та англійською мовами; «Позитивна психологія» українською та англійською мовами; «Соціальна психологія» англійською мовою.

E-mail: Mariia.Tatiievska@khpi.edu.ua

Google Scholar

Портфоліо викладача

Чеботарьов Микола КорнійовичДоцент, кандидат педагогічних наук

Чеботарьов Микола Корнійович

Доцент, кандидат педагогічних наук

Основні наукові інтереси: Педагогіко психологічні аспекти менеджмента; Філософія управління; Підготовка керівників соціальних закладів; Формування лідерського потенціалу в управлінській діяльності.

Викладає дисципліни: «Філософія управління», «Адаптивне управління», «Інновації в соціальному розвитку», «Психологія менеджменту, маркетингу та реклами», «Основи ораторського мистецтва», Основи паблік рілейшнз, Вікова та педагогічна психологія, Психологія бізнесу та підприємництва, Психологія мистецтва, Фасилітативна педагогіка.

E-mail:

Google Scholar  

Портфоліо викладача

Хавіна Ірина ВалеріївнаДоцент, кандидат педагогічних наук

Хавіна Ірина Валеріївна

Доцент, кандидат педагогічних наук, зам. завідувача з заочного та дистанційного навчання, куратор академічної групи..

Основні наукові інтереси: нейропсихология, біохімічні процеси в організмі людини, біологічні та фізіологічні основи психічних процесів і станів, психіка тварин, еволюція психіки тварин і людини. професійна освіта у вищій школі, компетентнісний підхід у вищій школі.

Викладає дисципліни: анатомія центральної нервової системи та вищої нервової діяльності, психофізіології, зоопсихологія і порівняльна психологія, антропологія.

E-mail: Irina.Khavina@khpi.edu.ua

Google Scholar  

Портфоліо викладача

Ковальова Ірина БорисівнаСтарший викладач, кандидат психологічних наук

Ковальова Ірина Борисівна

Старший викладач кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А.Зязюна, кандидат психологічних наук.

Основні наукові інтереси: Процеси та методи психологічного консультування; Саморегуляція і самореабілітація; Психологічна підтримка та мотиваційні підходи в подоланні життєвих криз; Імаготерапія.

Викладає дисципліни: «Основи психологічної допомоги», «Психологія сім’ї», «Основи психологічного консультування», «Соціальна психологія».

E-mail:

Google Scholar  

Портфоліо викладача

Черемський Максим Петрович Асистент

Черемський Максим Петрович

Асистент

Основні наукові інтереси: вивчення креативної сфери особистості, її здібностей і можливостей та розробкою форм і методів активізації творчого самовираження особистості в системі професійної підготовки майбутніх інженерів.

Викладає дисципліни: Психологія

E-mail: