Аспірантура

На кафедрі ППУСС НТУ «ХПІ» проводиться набір та підготовка докторів філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».

З 2001 року розпочала функціонувати аспірантура за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» (з 1 вересня 2016 року спеціальність «Освітні, педагогічні науки»). За цей час захистили кандидатські дисертації 28 аспірантів, у тому числі за останні п’ять років – 10 аспірантів.

Наразі за Освітньо-науковою програмою «Освітні, педагогічні науки» навчається 10 аспірантів, які проводять дослідження з проблем формування лідерських якостей, лідерської компетентності, соціальної відповідальності тощо студентів різних спеціальностей. Науковими керівниками є висококваліфіковані доктори й кандидати наук.

Підготовка фахівців вищої кваліфікації здійснюється як за очною (денна, вечірня), так і заочною формою навчання.

Випускники можуть працювати за такими професіями (згідно Національного класифікатора професій ДК 003:2010):
2310.1 Професори та доценти
2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів
2351.1 Наукові співробітники (методи навчання)
2359.1 Інші наукові співробітники в галузі навчання
Можливе подальше продовження освіти за четвертим (науковим) рівнем вищої освіти, а також підвищення кваліфікації

Освітньо-наукова програма «Освітні, педагогічні науки»
Навчальний план зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»

Навчальні дисципліни 2-го семестру (блок «Педагогіка вищої школи»):

*Форма підсумкового контролю кожної дисципліни цього блоку – залік

Навчальні дисципліни зі спеціальності 3-го та 4-го семестрів (2-й курс):

*Форма підсумкового контролю кожної дисципліни 2-го курсу – іспит

З навчально-методичним й інформаційним забезпеченням навчальних дисциплін, а також із науковими працями можна ознайомитись:

Електронні ресурси бібліотеки НТУ «ХПІ»
зокрема, що мають:
доступ до бази даних Web of Science
доступ до бази даних Scopus
доступ до повнотекстових баз каталогу «Навчальні видання»
та «Праці вчених НТУ «ХПІ»
та інші ресурси.
Увага! окрім постійно діючих, відкритих електронних ресурсів бібліотека періодично надає доступ до корисних та цікавих іноземних ресурсів, які відкриті для вчених та здобувачів вищої освіти деякий проміжок часу (у тому числі повнотекстові). Слідкуйте за посиланнями та об’явами бібліотеки!
Репозитарій НТУ «ХПІ»
Електронний каталог НТУ «ХПІ»