Аспірантура 011 «Освітні, педагогічні науки»

На кафедрі ППУСС НТУ «ХПІ» проводиться набір та підготовка докторів філософії за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки».

З 2001 року розпочала функціонувати аспірантура за спеціальністю 13.00.04 – «Теорія і методика професійної освіти» (з 1 вересня 2016 року спеціальність «Освітні, педагогічні науки»). За цей час захистили кандидатські дисертації 29 аспірантів, у тому числі за останні п’ять років – 10 аспірантів.

Наразі за Освітньо-науковою програмою «Освітні, педагогічні науки» навчається 8 аспірантів, які проводять дослідження з проблем формування лідерських якостей, лідерської компетентності, науково-пізнавальної компетентності тощо студентів різних спеціальностей. Науковими керівниками є висококваліфіковані доктори й кандидати наук.

Підготовка фахівців вищої кваліфікації здійснюється як за очною (денна, вечірня), так і заочною формою навчання.

Випускники можуть працювати за такими професіями (згідно Національного класифікатора професій ДК 003:2010):

2310.1 Доценти

2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів

2351.1 Наукові співробітники (методи навчання)

2351.2 Інші професіонали в галузі методів навчання

2359.1 Інші наукові співробітники в галузі навчання

2359.2 Інші професіонали в галузі навчання

Можливе подальше продовження освіти за четвертим (науковим) рівнем вищої освіти, а також підвищення кваліфікації

Освітньо-наукова програма «Освітні, педагогічні науки» 2021 р.

<strong>Навчальний план зі спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» 2021 р.</strong>

Інформація про дисципліни професійно-педагогічної спрямованості для третього (освітньо-наукового) рівня підготовки

Обов’язкові навчальні дисципліни:
*Форма підсумкового контролю кожної дисципліни – екзамен

1.2.1 Інформаційні технології в педагогічній та науковій діяльності
1.2.2 Методи та методологія педагогічного дослідження
1.2.5 Наукові основи вищої професійної освіти і підготовки майбутніх фахівців

Вибіркові навчальні дисципліни 3-го семестру (2-й курс):
*Форма підсумкового контролю кожної дисципліни – екзамен

2.1.1 Професійно-етичні засади педагогічної діяльності
2.1.2 Методика викладання загальнонаукових та фахових дисциплін у закладах освіти
2.1.4 Моніторинг та педагогічний контроль в системі освіти
2.1.6 Педагогічна майстерність науково-педагогічних працівників вищої школи

Вибіркові навчальні дисципліни 4-го семестру (2-й курс):
*Форма підсумкового контролю кожної дисципліни – залік

2.2.11 Методологія і логіка науково-педагогічної діяльності у вищій технічній школі

З більш повним переліком вибіркових дисциплін можна ознайомитися на сайті аспірантури https://web.kpi.kharkov.ua/phd/?page_id=11227

АРХІВ 

АРХІВ весна 2021

З навчально-методичним й інформаційним забезпеченням навчальних дисциплін, а також із науковими працями можна ознайомитись:

Електронні ресурси бібліотеки НТУ «ХПІ»
зокрема, що мають:
доступ до бази даних Web of Science
доступ до бази даних Scopus
доступ до повнотекстових баз каталогу «Навчальні видання»
та «Праці вчених НТУ «ХПІ»
та інші ресурси.
Увага! окрім постійно діючих, відкритих електронних ресурсів бібліотека періодично надає доступ до корисних та цікавих іноземних ресурсів, які відкриті для вчених та здобувачів вищої освіти деякий проміжок часу (у тому числі повнотекстові). Слідкуйте за посиланнями та об’явами бібліотеки!
Репозитарій НТУ «ХПІ»
Електронний каталог НТУ «ХПІ»

Перелік наукових фахових видань України

Реєстр наукових фахових видань України

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ – одна з основних цінностей сучасного науковця, якого додержуються науково-педагогічні працівники та аспіранти НТУ «ХПІ»

Докладніше ознайомитись із принципами створення атмосфери академічної доброчесності в НТУ «ХПІ», нормативними документами, статтями по давній темі можна за посиланнями:

Аспірантура: http://web.kpi.kharkov.ua/phd/?page_id=7937

Бібліотека: http://library.kpi.kharkov.ua/uk/Academic_Goodness

Навчальний відділ: http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/akademichna-dobrochesnist/