Психологія

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки. Спеціальність 053 «Психологія». Спеціалізація 053 «Психологія»

Підготовка студентів першого (бакалаврського) / другого (магістерського) рівнів

Актуальність отримання освіти за спеціальністю «Психологія» обумовлена попитом психологів в різних сферах: системі освіти, охорони здоров’я, правоохоронних органах, на підприємствах, в системі соціальної допомоги та інш.

Психологи проводять психодіагностику, психокорекцію, психологічне просвітництво, психологічне консультування, психопрофілактичну роботу.

Психол DSC_1326

Відомо, що сучасна реальність нашої держави все більше висуває вимоги до особистості, її стресостійкості, лабільності, можливості адаптуватися. Отже, в таких умовах без професійної психологічної підтримки та допомоги, реалізація особистісного потенціалу практично не можлива.

Тому сучасний психолог зобов’язаний отримати освіту, що дозволяє компетентно брати участь у процесах управління, організації та проведення соціального життя.

ВИПУСКНИКИ НАШОЇ КАФЕДРИ УСПІШНІ ФАХІВЦІ.

Сотні випускників нашої кафедри поповнили ряди інтелігенції, яка завжди відіграє особливу роль – не тільки залучає народ до освіти і прогресу, а й розвиває «розумне, добре, вічне», формує духовність й менталітет нації.

Наші студенти мають право навчатися в Польщі за програмою подвійного диплому, завдяки чому отримують додаткові конкурентні переваги на ринку праці.

Студенти, які закінчують навчання за спеціальністю «Психологія» працевлаштовуються як у державних підприємствах і організаціях, так і в приватних. Наші випускники працюють психологами:
• НТУ «ХПІ» кафедра педагогіки і психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна;

• НТУ «ХПІ», Військовий коледж сержантського складу;

Харківський міський центр соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді Київського й Московського районів;

Харківський державний благодійний фонду «Довіра»;

Військовий комісаріат м. Харкова;

«Приватбанку» м. Харкова;

Загальноосвітні школи м. Харкова та області;

Дитячї садки м. Харкова і області;

Харківська Державна академії фізичного виховання;

Рекрутингові агентства м. Харкова;

Спеціалізовані центрах для дітей з вадами розвитку;

Центрах дитячого розвитку та інш.

x_ac6b9092

Цілеспрямована організація, ефективне керівництво і наявність в кадровому складі докторів і кандидатів наук за 9 спеціальностями створює своєрідний сінергетичний ефект навчально-виховної роботи.

У навчальному процесі підготовки майбутніх психологів задіяний професорсько-викладацький склад: 7 докторів і 23 кандидати наук за 5 спеціальностями, які мають значний науково-педагогічний досвід. Викладачі спеціальних дисциплін мають сертифікати, що підтверджують висококваліфіковану підготовку в галузі психологічної практики. Для кожного викладача предмет його дисципліни є справою життя і об’єктом наукового пізнання.

Викладання ведуть кваліфіковані викладачі:

 • Романовський О.Г. — Член-кореспондент НАПН України, професор, доктор педагогічних наук, академік Академії політичних наук, завідуючий кафедрою

 • Гура Т.В. — кандидат педагогічних наук, професор, заступник зав. кафедрою

 • Підбуцька Н.В. — доктор психологічних наук, професор

 • Богдан Ж.Б. — кандидат психологічних наук, доцент

 • Попова Г.В. — кандидат психологічних х наук, професор

 • Черкашин А.І. — кандидат психологічних наук, професор

 • Резнік С.Н. — кандидат педагогічних наук, доцент

 • Книш А.Є. — кандидат психологічних наук, доцент

 • Штученко І.Є. — кандидат психологічних наук, доцент

 • Панфілов Ю.І. — кандидат психологічних наук, професор

 • Воробйова Є.В. — кандидат педагогічних наук, доцент

 • Середа Н.В. — кандидат мистецтвознавства, доцент

 • Мовчан Я.О. — кандидат психологічних наук, старший викладач

 • Шаполова В.В. — кандидат педагогічних наук, старший викладач

 • Квасник О.В. — кандидат педагогічних наук, доцент

 • Грень Л.М. — кандидат педагогічних наук, доцент

 • Демидова Ю.Є. — кандидат технічних наук, доцент

 • Чала Ю.М. — кандидат психологічних наук, доцент

преподаватели ПС

Ліцензійний набір денної форми навчання:

освітня ступінь БАКАЛАВР – 75 осіб,

освітня ступінь МАГІСТР – 15 осіб.

Ліцензійний набір заочної форми навчання:

освітня ступінь БАКАЛАВР – 25 осіб,

освітня ступінь МАГІСТР – 15 осіб.

Навчальний план професійної підготовки першого (бакалаврського) рівня

в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки

за спеціальністю 053 Психологія спеціалізації 053 Психологія

передбачає вивчення 57 дисциплін. Серед них:

Дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Історія України, Іноземна мова, Українська мова, Історія української культури, Філософія, Основи економічної теорії, Правознавство

Дисципліни фундаментальної (математичної, природничо-наукової) підготовки

Вступ до психології, Анатомія та фізіологія центральної нервової системи і вищої нервової діяльності, Зоопсихологія та порівняльна психологія, Вища математика та основи інформатики, Психофізіологія, Історія психології, Експериментальна психологія, Практикум із загальної психології, Диференціальна психологія

Загально-освітні дисципліни

Екологія, Основи професійної безпеки та здоров’я людини, Фізичне виховання

Дисципліни професійної підготовки за спеціальністю

Теорія та практика формування лідера, Загальна психологія, Антропологія, Психологія управлінської діяльності лідера, Математичний аналіз психологічних даних, Вікова психологія, Соціальна психологія, Психологія праці та інженерна психологія, Патопсихологія, Психодіагностика, Основи ораторського мистецтва, Психологія досягнення успіху, Соціально-психологічний тренінг, Методика викладання психології, Педагогіка, Психологія сім’ї, Політична психологія, Психологія травмуючих ситуацій, Психологія впливу, Методика проведення психологічної експертизи, Клінічні аспекти психогенетики, Основи наукових досліджень, Психологія екстремальних та кризових ситуацій, Основи психологічного консультування, Основи менеджменту, маркетингу та реклами, Методи гри в психологічній практиці, Теорія та практика психотерапії, Психологічні аспекти комунікації в професійній діяльності, Психологія ІНТЕРНЕТ-залежності, Педагогічна психологія, Конфліктологія, Клінічна психологія, Юридична психологія, Основи сімейного консультування

Студенти першого (бакалаврського) рівня проходять психолого-педагогічну практику (3 курс, V семестр) і переддипломну практику (4 курс, VІІІ семестр) в державних організаціях, освітніх установах і на приватних підприємствах.

Навчальний план професійної підготовки другого (магістерського) рівня

в галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки

за спеціальністю 053 Психологія спеціалізації 053 Психологія

передбачає вивчення 16 дисциплін. Серед них:

Цикл загальної підготовки

Соціальна та психологічна безпека діяльності, Цивільний захист, Правові засади управлінської діяльності, Інтелектуальна власність

Цикл професійної підготовки

Професійна підготовка за спеціальністю

Психологія творчості, Проективні методи в психології, Теорія та практика вирішення конфліктів, Організаційна психологія, Основи наукових досліджень

Професійна підготовка за спеціалізацією

Основи PR, Психосоматика, Психологія лідерства в бізнесі, Геронтопсихологія, Основи коучінгу, Гендерна психологія, Етнопсихологія

Студенти нашої кафедри щороку беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності «Психологія», Всеукраїнських конкурсах наукових робіт. Вони завоювали призові місця на Регіональному конкурсі наукових робіт студентів (2 місце).

Також студенти нашої кафедри мають можливість брати участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях, публікуватися в наукових виданнях кафедри.

panel1