УЧАСТЬ АСПІРАНТІВ У НАУКОВИХ ПРОГРАМАХ, ПЛАНАХ, ТЕМАХ

Аспіранти Гончарук Сергій Степанович та Лозко Андрій Андрійович будуть брати участь у прикладній НДР, що виконується за кошти держбюджету. Замовник – Департамент військової освіти та науки, виконавець – Військовий інститут танкових військ НТУ «ХПІ».

Назва теми: «Компетентнісний підхід в оцінюванні результатів навчання у ВВНЗ (ВНП ЗВО)». Термін виконання роботи:  лютий 2022 р.  – грудень 2023 р. Керівник науково-дослідної роботи: заступник начальника інституту з навчальної та наукової робити, кандидат біологічних наук Володимир Марущенко.

С.С. Гончарук та А.А. Лозко будуть брати участь в узагальненні та конкретизації компонентів, показників та рівнів професійної компетентності військових фахівців для побудови моделі вимірювання рівня її набуття. Розробці моделі вимірювання рівня набуття військовими фахівцями професійної компетентності під час підготовки за професійною програмою офіцера тактичного рівня з використанням системи управління навчанням Moodle у ВВНЗ (ВНП ЗВО).

Аспіранти Гуренко Юлія Іванівна та Луценко Богдан Володимирович брали участь у науково-дослідній роботі, яка фінансувалась за госпдоговором.

Назва теми: «Роль лідера у професійній діяльності майбутнього офіцера: формування важливих якостей та компетентностей» (0121U113459). Замовник: ТОВ «ТК АРТСТРОЙ», договір № 87032. Термін виконання роботи: 13.09.2021 – 13.11.2021. Керівник науково-дослідної роботи: чл.-коресп. НАПНУ, д.пед.н., проф. Романовський Олександр Георгійович.

Ю.І. Гуренко та Б.В. Луценко брали участь у розробці засобів діагностики лідерських якостей та лідерської компетентності майбутніх офіцерів, а також у розробленні моделі формування лідерської компетентності особистості майбутнього військового офіцера-лідера.

Аспірант Лютий Микола Миколайович брав участь у науково-дослідній роботі, яка фінансувалась за госпдоговором.

Назва теми: «Формування лідерських якостей у працівників приватних підприємств (приватного підприємства)» (0121U110634). Замовник: ТОВ «САТ КОМ», договір № 87007. Термін виконання роботи: 29.03.2021-31.05.2021. Керівник науково-дослідної роботи: проф., к.пед.н., доц. Гура Тетяна Віталіївна.

М.М. Лютий брав участь у розробці моделі формування лідерських якостей працівників приватних підприємств, що містить такі блоки: цільовий, теоретико-методологічний, змістовний, процесуальний, оцінний, результативний.

Аспірант Горбач Ігор Олександрович брав участь у науково-дослідній роботі, яка фінансувалась за госпдоговором.

Назва теми: «Формування лідерського потенціалу у працівників приватних підприємств (приватного підприємства)» (0121U110635). Замовник: ТОВ «САТ КОМ», договір № 87006. Термін виконання роботи: 29.03.2021 – 31.05.2021. Керівник науково-дослідної роботи: зав. каф., д.пед.н., проф., чл.коресп. НАПН України, Романовський Олександр Георгійович.

І.О. Горбач брав участь у розробці та теоретичному обґрунтуванні педагогічних умов формування лідерського потенціалу працівників приватних підприємств.

Аспірантка Зінченко Ліна Володимирівна брала участь у науково-дослідній роботі, яка фінансувалась за госпдоговором.

Назва теми «Формування професійної відповідальності фахівців приватної організації» (0120U104897). Замовник: ФОП Зінченко Ігор Юрійович, договір № 87700 від 02.11.2020 р. Термін виконання роботи: 09 листопада 2020р. – 09 квітня 2021р. Керівник науково-дослідної роботи: проф., д.пед.н., чл.коресп. НАПН України, Романовський Олександр Георгійович.

Л.В. Зінченко брала участь у впровадженні тренінгу «Професійна відповідальність фахівців приватної організації».

Аспірантка Каблаш (Бондаренко) Вікторія Вадимівна брала участь у дослідженні по фундаментальній темі, що фінансувалась за кошти держбюджету (договір № 118 від 29 червня 2017 р.).

Тема НДР «Розробка методології розвитку лідерського потенціалу національної гуманітарно-технічної та управлінської еліти в інформаційному суспільстві» (0115U000520). Термін виконання 2015-2017 рр. Керівник науково-дослідної роботи: проф., д.пед.н., чл.коресп. НАПН України, Романовський Олександр Георгійович.

В.В. Каблаш брала участь у розробці та впровадженні педагогічних технологій розвитку лідерського потенціалу у студентів вищого технічного навчального закладу та визначенні методів оцінки рівня розвитку лідерського потенціалу у студентів та обробці результатів їх застосування. Термін роботи В.В. Каблаш 28.08.2017-22.09.2017.