Оцінка якості навчання та викладання за освітніми компонентами 1 семестру освітньої програми 053 «Психологія» другого рівня вищої освіти

Впродовж останнього навчального тижня (20-25 листопада) було проведено здобувачів магістерської програми щодо рівня навчання та викладання за окремими освітніми компонентами.
Рис. 1. Ступінь зрозумілості матеріалу на освітньому компоненті

Оцінювання зрозумілості матеріалу здійснювалося за 5-бальною шкалою (1 – нічого не зрозуміло, 5 – матеріал викладається зрозуміло і доступно). Оцінки здобувачів за компонентами варіюються від 4 до 4,8 балів, що вказує на доступність викладу матеріалу за освітніми компонентами 1 семестру.

Найбільш корисними здобувачі визнали освітні компоненти: «Візуальна психодіагностика», «Проєктивна психодіагностика та основи арт-терапії», «Практикум з психології дитячо-батьківських відносин».

Рис. 2. Ступінь корисності матеріалу на освітньому компоненті

Окремо здобувачі оцінювали можливості використання знань та вмінь отриманих при вивченні освітніх компонентів в майбутній професійній діяльності (1 – зовсім не знадобиться, 5 – буде дуже корисним). Оцінки здобувачів варіюються від 3,7 до 4,7 балів, що вказує на високу практичну цінність запропонованих в освітній програмі курсів.

Результати опитування було обговорено на засіданні робочої групи для подальшого підвищення якості викладання на освітній програмі.