КОНФЕРЕНЦІЯ «НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА І.А. ЗЯЗЮНА У ПРАЦЯХ ЙОГО СОРАТНИКІВ ТА УЧНІВ»

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

ІV Міжнародної науково-практичної
конференції

«НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА І.А. ЗЯЗЮНА У ПРАЦЯХ ЙОГО СОРАТНИКІВ ТА УЧНІВ»

23-25 травня 2018 року.

Мета конференції полягає у визначенні вимог до професійних та особистісних якостей національної гуманітарно-технічної еліти, а також сучасних проблем та перспектив розвитку педагогічної науки.

Робота конференції планується у пленарному режимі та на засіданнях секцій. Міждисциплінарний характер наведених проблем дає змогу розглядати їх практично в кожній із секцій:

1. Концепція педагогіки добра І.А. Зязюна як основа сучасної української педагогіки.

2. Формування високодуховних лідерів-управлінців як один з пріоритетних напрямів формування національної гуманітарно-технічної еліти.

3. Людина і техніка. Антропоцентричний вимір техніко-технологічного розвитку.

4. Нові педагогічні технології як відповідь вищої школи на виклики інноваційного етапу світового розвитку.

5. Педагогічна культура викладача – умова формування загальної та професійної культури майбутнього фахівця.

6. Методологія педагогічної діяльності з формування професійної компетентності фахівців.

7. Моральна та естетична культура у вищій школі

8. Традиції і сучасні тенденції міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти.

9. Шляхи реформування системи підготовки молодих викладачів ВНЗ на засадах лідерства

Конференція проводиться на засадах самоокупності за рахунок її учасників.

Для участі в роботі конференції необхідно до 23 квітня 2018 року подати такі матеріали:

  • Заявку на участь у роботі конференції

(див.зразок на звороті)

  • Статтю до збірника праць учасників конференції українською, російською, англійською або польською мовами;

  • Копію квитанції про сплату організаційного внеску у розмірі 250 гривень (включає видання програми конференції, збірника наукових праць, сертифікату конференції). Переказ коштів за участь у конференції здійснюється поповненням рахунку на картку ПРИВАТБАНКУ 5168 7573 5998 8138 на прізвище Гура Тетяна Віталіївна Комісія за переказ коштів сплачується автором.

Доставку матеріалів конференції оплачує отримувач (автор).

Статті будуть надруковані у збірнику наукових праць конференції

Вимоги до оформлення статей

Матеріали статей єдиним файлом обсягом до 4 сторінок формату А4, орієнтація – книжна, усі поля 2,5 см, міжрядковий інтервал 1,5, шрифт Times New Roman 14 кегель. Після статті подається список літератури (не менше 3 джерел).

На першій сторінці тексту, у верхньому кутку зліва вказують УДК, з наступного рядка вказують ініціали та прізвище автора, місто та країну.

З наступного рядка назва статті друкується великими літерами по центру. Далі через рядок подається матеріал.

Наукові статті мають містити такі елементи: постановка проблеми, основна мета статті, виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих результатів, висновки з дослідження і перспективи подальших розробок.

Рішення про публікацію матеріалів та питання особистої участі прийматиметься організаційним комітетом.

Статті і заявки надсилати:

В електронному варіанті окремими файлами:

– заявку учасника конференції (Іванов І.І._заявка)

– статтю (Іванов І.І._стаття)

– відскановану копію переказу організаційного внеску (Іванов І.І._оплата).

на е-mail: orgcom_ntu_khpi@ukr.net

тема листа «Іванов І.І._секція №___»

Контактні телефони:

з питань публікації статей

(057) 707-67-77 (раб.)

Шаполова Вікторія Валеріївна

з питань участі та поселення

(057) 707-62-78 (раб.)

096-791-63-58 (моб.)

Кучерявенко Олена Олександрівна

Адреса оргкомітету конференції:

Україна, 61002, м. Харків, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ»,

Завідувач кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна, д-р пед. наук, проф., член-кореспондент НАПН України

Романовський Олександр Георгійович

Тел.: (057) 700-40-25, 707-61-48; 707-60-42

Факс: (057) 707-63-71

ЗАЯВКА УЧАСНИКА