Запрошуємо взяти участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

Міністерство освіти і науки України

Національна академія педагогічних наук України

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Інститут проблем виховання НАПН України

Інститут вищої освіти НАПН України

ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН України

Балтійська Міжнародна Академія

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

ІІІ МІЖНАРОДНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

КОНФЕРЕНЦІЯ

«НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА І.А. ЗЯЗЮНА У ЙОГО СОРАТНИКАХ ТА УЧНЯХ»

16-17 травня 2017 року

м.Харків

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

ІІІ Міжнародної науково-практичної
конференції

«НАУКОВА ШКОЛА АКАДЕМІКА І.А. ЗЯЗЮНА У ЙОГО СОРАТНИКАХ

ТА УЧНЯХ»

Мета конференції полягає у визначенні вимог до професійних та особистісних якостей національної гуманітарно-технічної еліти, а також сучасних проблем та перспектив розвитку педагогічної науки.

Робота конференції планується у пленарному режимі та на засіданнях секцій. Міждисциплінарний характер наведених проблем дає змогу розглядати їх практично в кожній із секцій:

 1. Концепція педагогіки добра І.А. Зязюна як основа сучасної української педагогіки.
 2. Формування високодуховних лідерів-управлінців як один з пріоритетних напрямів формування національної гуманітарно-технічної еліти.
 3. Людина і техніка. Антропоцентричний вимір техніко-технологічного розвитку.
 4. Нові педагогічні технології як відповідь вищої школи на виклики інноваційного етапу світового розвитку.
 5. Педагогічна культура викладача – умова формування загальної та професійної                      культури майбутнього фахівця.
 6. Методологія педагогічної діяльності з формування професійної компетентності фахівців.
 7. Моральна та естетична культура у вищій школі
 8. Традиції і сучасні тенденції міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти.

Конференція проводиться на засадах самоокупності за рахунок її учасників.

Для участі в роботі конференції необхідно до 17 квітня 2017 року подати такі матеріали:

 • Заявку на участь у роботі конференції

(див.зразок на звороті)

 • Статтю до збірника праць учасників конференції українською, російською, англійською або польською мовами;
 • Копію квитанції про сплату організаційного внеску у розмірі 250 гривень (включає видання програми конференції, збірника наукових праць, сертифікату конференції). Переказ коштів за участь у конференції здійснюється поповненням рахунку на картку ПРИВАТБАНКУ № 5168 7572 9450 1301 на прізвище Гура Тетяна Віталіївна Комісія за переказ коштів сплачується автором.

Доставку матеріалів конференції оплачує отримувач (автор).

Статті будуть надруковані у збірнику наукових праць конференції

 Вимоги до оформлення статей

Матеріали статей єдиним файлом обсягом до 4 сторінок формату А4, орієнтація – книжна, усі поля 2,5 см, міжрядковий інтервал 1,5, шрифт Times New Roman 14 кегель. Після статті подається список літератури (не менше 3 джерел).

На першій сторінці тексту, у верхньому кутку зліва вказують УДК, з наступного рядка вказують ініціали та прізвище автора, місто та країну.

З наступного рядка назва статті друкується великими літерами по центру. Далі через рядок подається матеріал.

Наукові статті мають містити такі елементи: постановка проблеми,  основна мета статті, виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих результатів, висновки з дослідження і перспективи подальших розробок.

Рішення про публікацію матеріалів та питання особистої участі прийматиметься організаційним комітетом.

Завантажити форму “Заявка Учасника”

Контактні телефони

з питань публікації статей

(057) 707-68-60  (раб.)

050-303-56-07  (моб.)

Солодовник Тетяна Олександрівна

З питань участі та поселення

(057)  707-62-78 (раб.)

096-791-63-58 (моб.)

Кучерявенко Олена Олександрівна

Адреса оргкомітету конференції:

Україна, 61002, м. Харків,  вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ»,

Завідувач кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна, д-р пед. наук, проф., член-кореспондент НАПН України

Романовський Олександр Георгійович

Тел.: (057) 700-40-25, 707-61-48; 707-60-42

Факс: (057) 707-63-71