КОНФЕРЕНЦІЯ «ДУХОВНО-МОРАЛЬНІСНІ ОСНОВИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ У ДОЛІ ЛЮДСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ»

Вельмишановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції

«ДУХОВНО-МОРАЛЬНІСНІ ОСНОВИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ У ДОЛІ ЛЮДСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ»

Дата проведення 15-16 листопада 2018 року

Робота конференції планується за такими секціями:

 1. Психолого-педагогічні аспекти формування духовно-моральнісних основ та відповідальності національної гуманітарно-технічної еліти (голова: Пономарьов Олександр Семенович, т. 707-64-90; секретар: Воробйова Євгенія Вячеславівна, моб. +380509708341. Email: evorobjova@ukr.net

 2. Спадкоємність історичного досвіду як фактор соціального прогресу (голова: Ніколаєнко Віталій Іванович, т. 707-65-93; секретар: Савченко Леонід Петрович, т. 707-68-29). E-mail: leonid_ps@yahoo.com

 3. Реформування підготовки молодих викладачів та науковців на основі розвитку духовно-моральних цінностей та особистої відповідальності (голова – Книш Анастасія Євгенівна моб. +380979802541; секретар Мовчан Яна Олександрівна моб. +3809995301604) E-mail: yana.movchan.khpi@gmail.com

 4. Соціальна відповідальність бізнесу і сучасна цивілізація (голова: Архієреєв Сергій Ігорович, т. 707-69-49; секретар: Волоснікова Наталія Миколаївна, моб. +380637657555). E-mail: volosnikova@ukr.net

 5. Механізми правової відповідальності як чинники забезпечення життєздатності громадянського суспільства (голова: Перевалова Людмила Вікторівна, т. 707-62-09; секретар: Гаряєва Ганна Михайлівна, т. 707-62-09). E-mail: olaolaola@ukr.net

6. Моральні аспекти глобальних проблем цивілізації (голова: Петутіна Олена Олександрівна, т. 707-68-73; секретар: Міщенко Марина Миколаївна, моб. +380509346945). E-mail: vykladach.ukr@gmail.com

7. Технічний прогрес та відповідальність фахівця (голова: Лазуренко Олександр Павлович, моб. +380509380348; секретар: Костюков Іван Олександрович, тел. (057) 707-65-44). E-mail: lazurenkoap@i.ua

8. Значущість науки і техніки у долі людської цивілізації (історичний аспект). (голова: Скляр Володимир Миколайович, т. 707-65-03; секретар: Гутник Марина Валеріївна, моб. +380509710612).

E-mail: marinazoza@gmail.com

Форма роботи конференції: очна, дистанційна.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Для своєчасної підготовки програми і матеріалів конференції просимо Вас подати секретарям секцій:

• текст статті в електронному на одній із робочих мов (5-7 сторінок) згідно з вимогами до 01 листопада 2018 року.

Вимоги до оформлення статей

 1. Приймаються до друку оригінальні матеріали науково-практичного характеру з тематичних напрямків конференції.

2. Стаття подається у форматі Microsoft Word 6,0/2003 (*.doc або *.rtf). Ім’я файлу (латинськими літерами) повинне відповідати прізвищу першого автора.

3. Текст статті має бути набраним через 1,5 інтервала, шрифт Times New Roman, кегль 14, абзацний відступ – 1,25 см.; поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2,5 см.

4. Порядок розташування матеріалу

 • безпосередньо під верхньою межею зліва ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ НАПІВЖИРНИМ ШРИФТОМ ДРУКУЄТЬСЯ УДК статті;

 • через рядок по правому краю друкуються курсивом прізвища авторів та ініціали, через кому з нового абзацу місто та країна;

 • через рядок по центру напівжирним шрифтом ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ друкується назва статті;

 • через рядок з відступом (1,25 см) друкується текст статті, відформатований по ширині рядка;

 • рисунки, схеми і графіки мають бути виконані у чорно-білому варіанті;

 • через один рядок друкується список літератури мовою оригінала, оформлений згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1 та відповідно до Бюлетеню ВАК № 3,2008 та транслітерація списку літератури;

 • через рядок з відступом (1,25 см) друкуються анотації та ключові слова: українською, англійською й російською мовами. Порядок анотацій:

– ініціали та прізвища авторів (посередині рядка);

– через рядок з відступом (1,25 см) великими літерами посередині назва статті;

– через рядок з відступом (1,25 см) друкується текст анотації;

– через рядок з відступом (1,25 см) друкуються ключові слова.

6. Оргкомітет залишає за собою право не друкувати статті, що оформлені з порушенням цих вимог, не відповідають тематичним напрямкам роботи конференції, або подані пізніше встановленого терміну.

Контактні телефони:

+ 38 (057)–707–68–60 (роб.)

проф., д.психол.н. Підбуцька Ніна Вікторівна

Адреса оргкомітету конференції:

Україна, м. Харків – 61002, вул. Кирпичова, 2, НТУ «ХПІ»,

чл.-кору. НАПН Україні, завідувачу кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами імені акад. І.А. Зязюна

д.пед.н., проф. Романовському О.Г.

Тел. (057) 7004025, 7076042 Факс (057) 7076371

Організаційний внесок за участь у конференції 250 грн. У його вартість входить: програма конференції, сертифікат та збірник наукових праць «Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти» в електронному варіанті. Переказ коштів за участь в конференції здійснюється поповненням рахунку на картку ПРИВАТБАНКУ 5168 7573 5998 8138 на прізвище Гура Тетяна Віталіївна (зверніть увагу на зміну номеру картки). Комісія за переказ коштів сплачується автором.

Для участі в конференції необхідно до 01 листопада 2018 року надіслати окремими файлами на е-mail секретарів секцій відповідно до обраного напрямку:

– заявку учасника конференції (Іванов І.І._заявка);

– відскановану копію переказу оплати за конференцію (Іванов І.І._оплата)

– статтю (Іванов І.І._стаття).

ЗАЯВКА УЧАСНИКА